is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 13, 25-07-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wurtz heeft eene kunstmatige organische base ontdekt, die de merkwaardigste analogie vertoont met natuurlijke alcaloïden en vooral met de chinine. Het is evenwel geen chinine en de geneeskunst zal er geen partij van kunnen trekken. Het nieuwe lichaam vertoont eene zeer fraaie groene fluorescentie, terwijl de fluorescentie van de chinine blauw is. Om deze fluorescentie te verkrijr gen, dompelde Wurtz inde oplossing eene kleine Geisslersche buis, die verbonden was aan een inductietoestel. De buis, die op zich zelve een violet licht gaf door de kleine hoeveelheid stikstof die zij bevatte, bracht inde vloeistof een fraai groen zeer sterk lichten voort. Ook op de Azorische eilanden beproeft men de Ttinacultuur. Tot heden nog op zeer kleine schaal gedreven, belooft zij evenwel gunstige resultaten. Op de hoogste plaatsen gedijen de kinaplanten het best. Volgens Struve bevindt zich het waterstofperoxyde in de lucht, in het zeewater en inden hagel, altijd vergezeld van ozone en nitris ammonicus. De ruwe houtazijn geeft bij de omzetting in azijnzure soda eene moederloog, waarin de sodazouten van het propionzuur, hoterzuur en valeriaanzuur voorhanden zijn (valeriaanzure soda slechts in geringe hoeveelheid). Genoemde zuren behooren aldus ook tot de producten der droge distillatie van het hout. Laat men patchouli-olie gedurende langen tijd staan, dan zet zij eene kristallijne zelfstandigheid af, die bij de parfumeurs onder deze naam van patchouli-kamfer bekend is. Deze kamfer is een homoloog der borneo-kamfer, hebbende tot formule: is in alcohol gemakkelijk, in water niet oplosbaar. Zij heeft volstrekt geen waarde iu den handel en het was dus wenschelijk, een middel te leeren kennen, om hare vorming inde dure patchouli-olie te verhinderen. Persoonlijke aangelegenheden. 23 Juni overleden te Amsterdam de heer W. Petersen Nobbe, apotheker, oud 75 jaar. Verplaatst de milit. apotheker 3de kl. P. A. Wattez van de garnizoens-infirmerie te Deventer naar die te Arnhem. OPGEHEVEN ZIJN: De apotheek van Wed. A. L. Eeiners te Steenwijk. De apotheek van wijlen Kroger te Amsterdam, De apotheek van Teunissen te Amsterdam. Vanwege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken worden thans gedrukt de lijsten der geneeskundigen, tandmeesters, apothekers enz. inde verschillende provinciën, zooals die zijn vastgesteld op 1 Januari 1869. Openlijke Correspondentie. Den heer S. te R. Plaatsing in het volgend nommer. ERRATUM. De formulen, die bij het thevetine behooren, (zie het vorig nommer, bladz. 3, kolom 1, regel 11—18 van beneden), zijn alleen de twee volgende: ClBH4803 of C54H1G8024 -f- 3 H2O, Advertentïcn. APOTH E E K. Te Arnhem wordt, liefst om spoedig in betrekking te komen, een vlugge BEDIENDE gevraagd. Inclinerenden vervoegen zich met franco Brieven, Letter J., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK. Een LEERLING-APOTHEKER, P. G., volkomen met de receptuur bekend, zag zich gaarne tegen November geplaatst in eene soliede APOTHEEK, waar tijd en gelegenheid toelaten zich verder voor het hulp-apothekers-examen te bekwamen. Brieven met opgaven der conditiën franco, onder Letter Q., bij den Boekhandelaar C. J. STEPHANUS, te Meppel. APOTHEEK. Er wordt ten spoedigste te Gouda gevraagd een geëxamineerd APOTHEKER, tegen een salaris van ƒ 600, kost en inwoning, voorzien van de vereischte getuigschriften, liefst van de R.- C. Godsdienst. Adres met franco brieven, onder Letter 8., bij de Boekhandelaars J. VAN BENTUM & ZOON, te Gouda. H. H. Fabriekanten van Kunst Minerale Wateren. De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij door het Huis P. SAVARESSE & FILS te Parijs als Agent voor Nederland is aangesteld en zich alzoo belast met de levering van Machines, Syphons en van alles wat tot dit vak betrekking heeft. Aangezien alle orders uit Nederland, zonder prijsverhooging, door mij geeffectueerd worden, gelieven men zich bij eventuele bestelling direct tot mij te wenden. Op franco aanvrage worden de verlangde inlichtingen gegeven. Leiden, , A. K. W. E. C. FISCHER, 19 Juli 1869. Apotheker. NIEUWE SUCC. RIBESIOR. Haagsch goed, 1 kilo Fructus per lag., maathoudende Rotterdammer flesschen. SUCC. RUBI IDAEI ld. B. T. DE RUITER. Amsterdam, Nieuwendijk L .105, Aanvraag franco. IJSMACHINES. (Système Toselli). Prijs / 10. J. VAN BERK, Brieven franco. Nieuwediep. Agent voor Nederland. *** Bij P. K, BRAAT, te Dordrecht, is van de pers gekomen; BEKNOPT LEERBOEK DER SCHEIKUNDE, volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap, DOOR H. B. EOSCOE, Prof. inde Scheikunde aan het Owens College, Manchester. Bewerkt naar de 2de Duitsche uitgave van CARL SCHORLEMMER, DOOK DT. H. J. IÏIENALDA VAN SCHOUWENBURG, Leeraar inde Scheikunde en Natuurlijke Historie aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht. Met talrijke afbeeldingen. Ie deel le gedeelte. f 1,20. gSS» Het 2e gedeelte van het Ie deel volgt spoedig, terwijl het geheele werk in 2 deeltjes compleet zal zijn. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.