is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 15, 08-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3—4 jaar, afzonderlijk of gezamenlijk, door het gerechtshof worden uitgesproken. NOODLOTTIGE VERGISSINGEN IN APOTHEKEN. Niet zonder ijzing leest men inde Pharm, Zeitung vergissingen, die in Engelsche apotheken nog inde laatste tijden zijn voorgekomen, niettegenstaande het beter toezicht, waaraan de apothekers sinds eenigen tijd zijn onderworpen. In eene der eerste apotheken van Dublin was een recept gereed gemaakt, bestaande uit eene oplossing van 3 drachmen carb. ammon. in eene infusio chinae. De patiënt stierf na het gebruik van den eersten lepel. Er was in plaats van carb. ammon. gegeven cyanetum kalicum, waarmede de huisknecht de winkelflesch abusievelijk had gevuld, Inde apotheek eener Dame te St. Davidt, geadsisteerd door hare dochter, werd in plaats van morphine 4 grein strychnine in -J once vloeistof opgelost. De patiënt die van het geneesmiddel gebruikte, stierf onder de hevigste pijnen. In eene nieuwe apotheek werd op de eersten dag, dat zij geopend was, het strychnin e-etiquet voor sacoharum aangezien en in die dwaling werden onderscheidene geneesmiddelen afgeleverd. Al deze drie zaken zijn voor de Jury gebracht, die de apothekers met eene scherpe vermaning wegzond. De schrijver der PJiurmaceutische Reiselriefe ous dem Oriënt deelt het volgende geval mede eener noodlottige vergissing, onlangs in eene der vele slechte apotheken te Cairo voorgevallen. Een zeer rijke armenier, een bankier, welken de Pacha vaak noodig had, werd ziek. Een zijner geneesheeren schreef hem op een Latijnsch recept 3 drachmen jodetum kalicum in water opgelost over. Men liet het recept inde Pharmacie oriëntale van den heer Nardy gereed maken. De zieke nam spoedig achtereen tweemaal daarvan in en stierf eenige oogenblikken later. De ter hulp geroepen geneesheeren konden het geval eerst niet verklaren, eindelijk kwamen zij op het vermoeden van vergiftiging. De 'famielje klaagde den geneesheer, die het recept had voorgeschreven, aan, maar deze, in het volle besef zijner onschuld, haalde den apotheker voor het gerecht. Nadat de famielje de zaak aan Professoren te Parijs had medegedeeld, meenden deze uit onderscheidene verschijnsels tot eene vergiftiging door middel van blauwzuur te moeten besluiten en gaven den raad het lijk op te graven. De zaak werd ruchtbaar te Cairo en de apotheker, tot bekentenis gebracht, verklaart cyanetum kalicum in plaats van jodetum kalicum te hebben gegeven, maar wierp de schuld op het onduidelijk schrift van den geneesheer. Het kostte echter langer tijd, eer dat de zaak zoover gekomen was. Armeniër, geneesheer en apotheker behoorden tot verschillende nationaliteiten, de rechtzaak werd van het eene consulaat naar het andere verwezen. Eindelijk komt de zaak den Kediveh, Ismaïl-Pacha, ter oore. Hij beveelt het strengste onderzoek en eisoht, dat het lijk worde opgegraven. Nu kwam echter het groote bezwaar, dat niemand te Cairo in staat was een dergelijk gerech- | telijk scheikundig onderzoek te doen, Ismaïl-Pacha beval den maaginhoud enz. naar Parijs te zenden. Eerst later viel de aandacht op een Duitschen apotheker te Cairo, die dan ook met zijn Duitschen adsistent in eenige 'overblijfsels van het lijk blauwzuur aanwees, hetwelk

eenige dagen later dooreen telegram uit Parijs volkomen bevestigd werd. Nu zou men meenen, dat de apotheker Nardy ten gevolge dezer schromelijke vergissing alle vertrouwen verloren had. Het tegendeel is waar. De apotheek heeft nog denzelfden toeloop als vroeger. In verband met de hierachter geplaatste advertentie, waarbij de heer Fischer te Leiden verklaart eenig Agent voor Nederland te zijn van het huis P. Savaresse et fils te Parijs , verzoekt gezegde heer ons openlijk mededeeling te doen van den navolgenden brief: Paris, 17 Juillet 1869. Monsieur Fischer, a Leyden. Vous pouvez vous annoncer comme Ie désirez notre Agent pour tous les articles de notre maison et nous vous resterons obligés , Monsieur, de’ la peine que vous voulez bien prendre sur nos affaires. Eecevez, Monsieur, nos bien sincères salutations. (was get.) p. Veuve savaresse et fils. P. SAVARESSE. Uittreksels uit Binnen- en Buitenlandsche tijdschriften. Jodium uit Chili is onlangs door Sticht onderzocht. Hij bevond, dat deze vochtige zelfstandigheid gemiddeld slechts 60 | jodium bevatte. Onder de verontreinigingen trof hij 8 nitras natricus aan. Hij meent dat de Ghilenesche fabrikanten van den chilisalpeter de laatste moederloog, die joodsodium bevat, eenvoudig met zwavelzuur ontleden, het afgescheiden jodium laten bezinken en dan de bovenstaande vloeistof afgieten, zonder het jodium verder te zuiveren. ■s Om de echtheid van saffraan te bepalen, wordt in het Reperl. de Pharmacie aangeraden, hem in eene kroes van platina of porselein tot asch te verbranden. 1 Gramme echte saffraan geeft hoogstens 10 centigrammen asch. Houdt men eene grootere hoeveelheid na verbranding over, dan kan men tot vervalsching besluiten. Zoo leverde eene saffraan uit den handel, met olie en zand verontreinigd , na verbranding een residu van 35 centigrammen. Het chloral-hydraat, hetwelk wij in No. 10 als nieuw anaestheticum beschreven, is door von Langenbeck tegen delirium potatorum aangewend. 1 Drachme chloralhydraat, inwendig toegediend, en 3—3 maal telkens \ drachme subcutaan geïnjiceerd, brachten een diepen slaap voort. In het algemeen schijnt het chloralhydraat uitstekend te werken als slaapmiddel. De dosis is naar de individueele dispositie van den zieke omstreeks £ drachme tot 4 scrupel. Het middel is echter nog zeer duur; het kilo kost ƒ 140,00, elke slaap dus f 1,— tot ƒ 1,30. Slechts bij één op de 30 gevallen werden nadeelige gevolgen waargenomen, namelijk bij ulcus ventriculi, waarbij het – gebruik van het chloral-hydraat bloedbraking ten gevolge bad. Het chloral-hydraat bezit een glanzend wit voorkomen , een bitteren smaak en scherpen reuk, en is gemakkelijk oplosbaar in water. De formule voor zijn inwendig gebruik is eene oplossing in water met ongeveer gelijke deelen syrupus, bijv; Ié hjdratis chlorali drachm, , aquae destillatae, syrupi simplicis aa drachm. 6. S. Ineens te nemen.