is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 15, 08-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over te brengen. Hij verdient allen lof voor zijne vertaling, die, zoover wij konden nagaan, zuiver en correct is. Het werkje van Eoscoë kenmerkt zich door eene eigenaardige, rationeele nomenclatuur. Reeds meer algemeen is bij de hieuwere scheikunde ingevoerd de nomenclatuur der zouten met samengesteld radicaal zoodanig in te richten, dat daaruit blijkt: men heeft een zuur voor zich , waarin een metaal als wezenlijk bestanddeel is ingetreden, bijv. KN03, kaliumnitraat, Na2 S04, natriumsulpliaat enz, Eoscoë heeft daarenboven den onnatuurlijken uitgang //zuur” weggelaten bij de dusgenaamde //anhydriden.” Voor SO2 (gewoonlijk zwaveligzuur-anhydrid geheeten) vindt ge bijv, bij hem den naam zwaveldioxyde (in het oorspronkelijke geschreven oxid) ; voor het dusgenaamde watervrij zwavelzuur : S03, den naam zwaveltrioxyde; voor PO6 den naam phosphorpentoxyde, voor COa den naam koolstofdioxyde enz. De reeks der verbindingen van de stikstof met de zuurstof wordt stikstofmonoxyde (stikstofoxydule: NsO), stikdu/dioxyde (stikstofoxyde : NO), stikstoftrioxyde (salpeterigzuur-anhydrid: N, 03), stikstoftetroxyde (ondersalpeterzuur of stikstofhyperoxyde: N02), stikstofpentoxyde (salpeterzuur-anhydrid: N206). De uitgang //zuur” komt dus enkel voor bij de wezenlijke zuren, verbindingen van H met enkelvoudig of samengesteld electronegatief radicaal, bijv. salpeterzuur voor HN03, zwavelzuur voor H2S04, phosphorzuur voor H3P04 enz. Om ook inden naam de basiciteit uitte drukken, is er nog eene tweede benaming bij gevoegd, zooals bij salpeterzuur de benaming hydronitraal, bij zwavelzuur , dihydrosulphaat, bij phosphorzuur trihydrophosphaat enz. De vertaler heeft aan het werk toegevoegd het teekenschrift van Kekulé en is voornemens in het tweede deel meermalen van deze wijze van voorstelling der moleculen gebruik te maken. In hoeverre deze voorstelling met het oog op de leerlingen, waarvoor het werk bestemd is, hier zijne nuttigheid heeft, laten wij voor zijne rekening. Wij vermeenen, dat hij wel gedaan heeft, den uitgever aan te raden, de scheikunde der koolstofverbindmgen als tweede deel afzonderlijk verkrijgbaar te stellen. Niet alle leeraren toch zullen gaarne verplicht zijn de organische scheikunde bij het middelbaar onderwijs naar de volgorde van Eoscoë te behandelen. Persoonlijke aangelegenheden- Naar wij veruemerTTs de heer P. J. Haaxmari, apotheker te Rotterdam, benoemd tot correspondeerend lid der Société de Pharmacia te Parijs, De namen der leerling-apothekers, te ’s Hertogenbosch toegelaten, zijn: Mej. Op den Oordt te Yenlo, Mej. L. Koning te Eosendaal, Mej. P. Landman te Helvoirt, J. Duijsens te Eijsden, B. C. Langen te Zalt-Bommel ’ P. Hendriks te Broekhuizen, H. Schaffers te Maastricht[ W. de Loos tc Rotterdam, G. Vriens te Rotterdam. Door den Gouv. Gen. van N. Indië is overgeplaatst bij het milit. hospitaal te Soerabaya de milit. apotheker 3de klasse A. J, Reeders, van het milit. hospitaal te Weltevreden; bij ’s Rijks Magazijn van geneesmiddelen de apotheker 3de kl. D. van Beuningen van Helsdingen. Advertentign. M* " «r. UMïaunMxMUs, Apotheker, te Nijmegen, vraagt tegen September of later een LEERLING- of HULP-APOTHEKER R K van goeden huizeen van goede getuigschriften voorzien! Brieven franco.

Een bekwaam APOTHEKERS-BEDIENDE, geëxamineerd drogist, volledig bekend met chemicaliën, drogerijen en verfwaren, van de beste testimonia voorzien, zoekt tegen 1 October of November plaatsing EXTERN. Brieven met opgave van conditiën s.v.p. franco, sub motto APOTHEEK, aan den Boekhandelaar D. B. GENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. In eene buitengewoon drukke Apotheek, Z. H., verlangt men een DEELGENOOT, om later de zaak geheel te aanvaarden. Bij borgstelling is het benoodigde kapitaal niet groot. Adres, Lett. X,, franco, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Een practisch bekwaam Pharmaceut, gedurende vele jaren inde Apotheek werkzaam, wenscht tegen goede conditiën in eene soliede Apotheek GEPLAATST te worden. Brieven franco, onder Letter D. 8., bij den Boekhandelaar W. COOL VAN BOKMA te Sneek. APOTHEEKÏÏI Uit de hand TE KOOP, eene voorname APOTHEEK met kapitaal HUIS en ERVE en fraaijen TUIN, in eender voornaamste steden der Provincie Zeeland. Adres, Letter L., Brieven franco, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, u .# mefP ftff'i v. Apotheker en Chemist van Z. M. den Koning te Apeldoorn, vraagt tegen 1 September of later een geëxamineerd LEERLING-APOTHEKER. Brieven franco. Mj. i:i„v kx xoox, Apothekers te ’s Hage, vragen tegen November een bekwaam BEDIENDE, Men adressere zich met eigenhandig geschreven brieven, doch liefst in persoon. ASSISTENT-APOTHEKER VOOR JAVA. Als TWEEDE ASSISTENT in een’ soliede Hollandsche Apotheek, sedert jaren in een’ gunstig bekende residentie van Java gevestigd, wenschen de ondergeteekenden, daartoe gemachtigd, te engageeren een actief, ongehuwd jong mensch, die bij de thans vigerende wet de bevoegdheid bezit van LEERLINGAPOTHEKER. Vrije overtocht als passagier le klasse per zeilgelegenheid en billijk honorarium bij aangenaam huiselijk verkeer, worden verzekerd; meer uitvoerige inlichtingen kunnen niet verstrekt worden als op schriftelijke, franco toegezonden aanvragen met overlegging van testimonia. Amsterdam, NIEUWENHUIJS & STOEDER. IJSMACHINES. (Système Toselli). Prijs ƒ 10. J. VAN BERK, Brieven franco. Nieuwediep. Agent voor Nederland. H. H. Fabriekanten van Kunst Minerale Wateren. Als EENIG AGENT voor Nederland van het Huis P. SAVARESSE & FILS te Parijs, gelieve men zich tot spoediger uitvoering der orders, direct tot mij te wenden. Leiden, A. K. W. E. C. FISCHER, 3 Aug. 1869. Apotheker. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.