is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 16, 15-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mede gezien Art. 53 van het Wetboek van Strafrecht en Art. 307 van dat van Strafvordering. Veroordeelt, ter zake voorschreven, den beklaagde Theodorus .Tohannes van den Heuvel tot eene geldboete van vijf en twintig gulden, en inde kosten der procedure ten behoeve van den Staat, deze kosten des noods bij lijfsdwang op den beklaagde te verhalen, gelikwideerd tot de som van twee gulden een en vijftig en een halve cent. Bepaalt, dat de boete, zoo de veroordeelde haar niet betaalt, binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, vervangen zal worden door eene gevangenisstraf van vijf dagen. (GeneesJc. Courant.) CYAANWATERSTOFZUUR DOOR DIRECTE SYNTHESE VERKREGEN. Berthelot heeft geleerd cyaanwaterstofzuur (HGN =HCy) door directe synthese te verkrijgen uit acetyleen (C2 H2) en vrije stikstof. Wanneer men dooreen mengsel dezer twee gassen een groot aantal eleotrieke vonken laat gaan met behulp vaneen toestel van Euhmkorff, dan ontwaart men daarin weldra den kenmerkenden reuk van het cyaanwaterstofzuur. Bij schudding met potassa ontstaat er werkelijk cyanetum kalioum. Neemt men zuiver acetyleen en stikstof, dan gaat de vorming van het blauwzuur met eene gedeeltelijke ontleding van het acetyleen en afscheiding van koolstof en waterstof gepaard. Voegt men bij het mengsel van acetyleen en stikstof eene genoegzame hoeveelheid waterstof (bijv. 10 maal het volume van het acetyleen) dan wordt er volstrekt geen kool afgescheiden. De vorming van het cyaanwaterstofzuur geschiedt naar de vergelijking: C2 H2 + N2 = 3HCN. Uit 160 C. C. vaneen mengsel, gevormd uit 10 vol. acetyleen, 14,5 vol. stikstof en 75,5 vol. waterstof, waren, nadat men hierdoor gedurende !■§■ uur electrieke vonken had geleid, 8 C. C. (10 milligrammen) cyaanwaterstofzuur ontstaan. Wil men de werking steeds doen voortgaan, dan moet men het cyaanwaterstofzuur gelegenheid geven zich met potassa te verbinden, dewijl de aanwezigheid van het cyaanwaterstofzuur de werking doet eindigen, een gevolg van de tegenovergestelde werking, die cyaanwaterstofzuur en waterstof op elkander uitoefenen, namelijk door weder acetyleen te doen ontstaan. De directe synthese van het cyaanwaterstofzuur begint dus met de verbinding van koolstof met waterstof tot acetyleen (C2 -|- H2 =C2 H2) en eindigt inde vereeniging van acetyleen met stikstof. Brengt men hiermede in verband de vorming van cyanetum kalicum door de werking van stikstof op een mengsel van carbonas kalicus en kool, tot eene zeer hooge temperatuur gebracht, dan schijnt hierbij volgens Berthelot eene dergelijke opvolgende werking plaatste hebben en deze vorming, tot heden niet volkomen verklaard, op de volgende wijze te geschieden. Er zal eerst ontstaan acetylzuur van potassium (C. K2, eene verbinding die Berthelot werkelijk verkregen heeft door de werking van potassium op carbonas kalicus). Dit acetylzuur van potassium zal zich dan verder bij de witgloeihitte met de stikstof tot cyaanpotassium verbinden (C2 K„-|- N2 = 3 KON = 3 KCy), juist zooals het vrije acetyleen onder den invloed van den electrieken vonk de stikstof absorbeert. MIJNHEER DE REDACTEUR, Het moet zeker bevreemding verwekt hebben, dat de uitslag der leerling-apothekers-examens dit jaar bij |

de verschillende Commissiëu zoo ongelijk is uitgevallen. Te Leeuwarden en ’s Hertogenbosch zijn bijna alle candidaten toegelaten, te Arnhem is meer dan de helft afgewezen. Moet hier aan een (zeker niet wenschelijk) verschil van opvatting omtrent den aard van het examen bij de verschillende commissiën gedacht worden? Ge zijt zelf lid van eene der commissiën geweest en waarschijnlijk dus wel in staat en genegen eenige inlichting te verschaffen aan hem, die zich noemt enz. B. B. Wij verwijzen den geachten briefschrijver naar N°. 13 van het Weekblad. Keeds daar hebben wij vermeld, dat er door de vergadering der inspecteurs een programma voor dit examen is opgemaakt, om het bij de verschillende commissiën gelijkvormig te doen afnemen. Dit programma is door de commissie te Arnhem, waarvan wijde eer hadden lid te zijn, getrouw gevolgd en wij twijfelen niet, of zulks zal ook het geval zijn geweest bij de andere commissiën, die immers allen door eender inspecteurs, welke mede het programma hadden opgemaakt, zijn gepresideerd. Het programma komt geheel overeen met de bedoeling der wet, namelijk aan de apothekers geschikte hulp inde apotheek, goede receptarii, te verschaffen. Het examen is openbaar geweest en elkeen heeft het dus kunnen hooren, hoever de meeste candidaten te Arnhem er vanaf waren, om aan dit vereischte te beantwoorden, vooral diegene, en er waren er vele onder, welke alleen inde apotheken van apotheekhoudende geneeskundigen eene eenzijdige en beperkte opleiding hadden gehad. Eed. De heer A. E. Stheeman te Meppel bericht ons, dat hij zich heeft bezig gehouden met de bereiding van corallinum Jlavum en paeuninum, tijdens daarvan onlangs in onderscheidene dagbladen sprake was. Hij heeft het geel coralline als een uitstekend reagens op ammoniak bevonden, zoo zelfs dat een daarmede bereid reageerpapier de aanwezigheid van ammoniak in eene afgesloten atmospheer ineen oogwenk door roodworden aantoont. Genoemde collega verzoekt ons verder het navolgende onderwerp op het tapijt te brengen. Lactas ferrosus is op sommige plaatsen in groote hoeveelheden aanwezig. Het praeparaat beantwoordt echter zeer dikwijls niet aan dien naam, maar is bij bewaring een lactas ferroso-ferricus geworden, dat vooral in stopflesschen een zeer onaangenamen reuk heeft verkregen. Nu wenscht de heer S. te zien opgegeven: de beste wijze van bewaring (volgens hem in glas of papier) of wel eene methode, om lactas ferrosus, door decompositie van lactas natricus of kalicus met sulphas ferrosus verkregen, tijdens het drogen zoodanig te behandelen, dat het alsdan of later geene hoogere oxydatie ondergaat. Uittreksels wit Kinnen- en Bultenlandsche tijdschriften. Rookkaarsjes tegen kinkhoest van Vichot. Jf; pulv. gross. carbonis ligni . . part. 7500, nitratis kalici " 300, naphtalini " 1000, kreosoti 800, acidi phenylici " 400, olei litranthracis (steenkolenteer) // 1000, mucil. gumin. tragacanth. quantum sufficit ut fiant trochisci ponderis drachmae unius. Voor eene 1 ruimte van 10 cubieke meters is 1 dezer trochisci vol-