is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 17, 22-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor glycerinezaSf wordt door Sim on de volgende bereidingswijze opgegeven. Men wrijft goed tarwemee met zuivere glycerine eerst ineen porseleinen mortier goed dooreen, brengt het mengsel dan ih eene flèsch o het best in eéne porseleinen infundeerbus en- plaatst haar ineen water- ol dampbad onder voortdurend omroeren met eene glazen staaf of spatel, totdat het mee inde glycerine tot eene doorschijnende geleiachtige massa •is opgelost. Het verhitten mag niet boven het open vuur geschieden, dewijl men bij eene temperatuur, die een weinig te boog is, lichtelijk een praeparaat .zou verkrijgen, dat eene taaie consistentie heeft of klonters bijgemengd bevat. Naar gelang men meer of minder meel op dezelfde hoeveelheid glycerine aanwendt, verk rijgt men praeparaten, die eene vastere of weekere consistentie bezitten. 1 lijv. 1 deel meel met 7 deelen glycerine geeft eene zeer weeke massa, met 5 deelen glycerine eene massa van de-consistentie van varkensvet, en met 3—4 deelen glycerine als eene dikke zalf.

Slllphis natricus (Natriumsulphiet of Zwaveligzure soda) is door den Engelschen geneesheer Willcoy met liet beste gevolg bij chronische blaasontsteking aangewend. De zwaveligzure zouten hebben inwendig genomen de eigenschap, normale urine voor de rottende gisting te beschutten. Jn de ziektegevallen, waarbij de sulphis natricus werd aangewend, werd de vroeger zeer alcalische, stinkende en met slijm oververzadigde urine, zeer spoedig helder, zuur en reukeloos. _ Sinds eenigen tijd maakt men uit zeealgen door calcmeeren eene voortreffelijke kool, die tot filtreeren en desinfeoteeren van water, tot polijsten van wit glas, tot het van zuur bevrijden en ontkleuren van wijn, alsmede tot het praecipiteeren en ontkleuren van planten-alcaloïden de voorkeur boven gewone houtskool verdient. Vroeger hadden deze planten geen of weinig waarde; thans maken zij op vele eilanden een belangrijk handelsartikel uit. Pyrophosphas ferrico-natricus wordt volgens het nieuwe Jcihrb. der Pharm. het best op de volgende wijze in poedervorm verkregen. Eene heete oplossing van 8 oneen pyiophosphas natricus iu 14 oneen gedistilleerd water wordt onder omroeren gevoegd bij een mengsel van 11 drachmen eener solutio chloreti ferrici van 1,526 spec. gewicht en 6 oneen water. De neerslag, die inden beginne ontstaat, lost volkomen op. Men filtreert zoo noodig de vloeistof en voegt er een gelijk volume zeer sterken wijngeest bij, waardoor de pyrophosphas ferrico-natricus als een wit kristallijn poeder wordt neergeslagen. Na eenige uren wordt het zout zacht uitgeperst, met een weinig wijngeest afgewassohen en bij de gewone temperatuur tusschen Vloeipapier gedroogd. Lost men dezen neerslag in eene geconcentreerde oplossing van pyrophosphas natricus op en bestrijkt men er glasruiten mede, dan verkrijgt men het praeparaat van Leras. Verscheidenheden. In N<>. 47 van den vorigen jaargang hebben wij als zeer gevoelig reagens (van Schoenbein) op blauwzuur opgegeven guajakpapier met koperoplossing. Omgekeerd kan deze reactie op koper worden toegepast. Voegt men bij de vloeistof, die men op koper onderzoeken wil, eenige droppels laurier-

kerswater en 1 droppel tinctura guajaoi, dan zal er bij aanwezigheid van koper eene intensief blauwe kleur ontstaan. Volgens Aé wordt deze reactie tot eender gevoeligste in uiterst verdunde oplossingen, indien men bij het mengsel eenige droppels chloroform (of zwavelkoolstof) voegt, zacht omschudt en bezinken laat. Het chloroform (of de zwavelkoolstof) nemen bij aanwezigheid van koper eene intensief blauwe kleur aan. Volgens het Wiener Wochenschrift van 15 Juni zal in Oostenrijk de reductie van het oude medicinaal gewicht tot het decimale door eene van regeringswege be! noemde commissie geschieden, nu de uitgave der nieuwe Pharmacoppea Austrica heeft plaats gehad. | -Het Bulletin de Therapeutique van 30 Juni bevat het verslag der proeven, door eenige Italiaansche genees| heeren met de huxine (een alcaloïde, door Dr. Paira uit de wortels en bladen van Buxus sernpervirens bereid) in de behandeling van febris intermittens genomen. He toe-I diening van 1 gramme der zwavelzure verbinding in ide apyrexie had in 308 gevallen slechts 73 maal°niet tot het gewenschte doel geleid. Acidürn tannicum wordt inde Badische Gewerlezeitung aanbevolen tegen voetzweet. De opperhuid, die onder de gelijktijdige inwerking van vochtigheid en warmte in ontleding geraakt, wordt daardoor in eene lederachtige zelfstandigheid veranderd, en verkrijgt behalve de noodige vastheid, door de structuur van het organische weefsel bewerkt, een sterk vermogen, om de producten der transpiratie door te laten, zoodat het zweet niet onderdrukt wordt. Dewijl het looizuur echter dadelijk de ammoniakale producten der ontleding van de huid bindt, wordt • de onaangename reuk geheel weggenomen. Men strooit dagelijks een messenpunt van het tot poeder gebrachte looizuur inde laarzen of schoenen, en zal zeer spoedig de weldadige werking ondervinden. Ook is dit middel zeer geschikt, om te vermijden, dat men bij het loopenblaren aan de voeten krijgt. Eindelijk wordt het aangeraden tegen de pijnlijke gevolgen van het paardrijden. Als kenmerkend onderscheid iusscltén morphine en papaverine wordt door Hofmann en Schroft de werking van het potassium-ca&mumjodide opgegeven, hetwelk met papaverine een witten, matten, atlasglanzenden, schubbigen neerslag geeft, terwijl de morphine daarmede, reeds bij duizendvoudige verdunning, fraaie naaldvormige kristallen vormt, die de microscoop gemakkelijk aanwijst. In Kensington Museum is op eene eigenaardige wijze een mensch in zijne stoffelijke bestanddeelen geëxposeerd dooreen pakje witte lijm, eene flesch met phosphorzure kalk, een pakje beenzwart, een stuk blank ijzer, een stuk zwavel, een fleschje met. phpsphorus enz. tot de kleinste hoeveelheden der gekristalliseerde afscheidingen van spieren en gal toe. Daarnevens liggen groote teerlingen met opschriften, die aanwijzen, hoeveeimaal het volume waterstofgas, zuurstofgas en stikstofgas, hetwelk een mensch bevat, den omvang der teerlingen overtreft. i Wederom zijn in Engeland vergiftigingen voorgekomen ; door het onvoorzichtig gebruik van Oytisus Lahurnum