is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 18, 29-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te sterk zwavelwaterstofhoudend en moet men zoutzuur bijvoegen, totdat de vloeistof helder geworden is. Was geen arsenik aanwezig, dan is de vloeistof tevens kleurloos geworden. Het geringste spoor arsenik veroorzaakt eene gele kleuring en na eenige uren een vlokkigen neerslag van zwavelarsenik. Deze neerslag was nog duidelijk merkbaar bij braakwijnsteen , die, na volgens de methode van Wöhler met nitras natricus ontploft en lege artis verder behandeld te zijn, slechts een onweegbaar spoor arsenik aanwees.

Deze methode van Stromeyer neemt bij gereehtelijkscheikundige onderzoekingen de moeilijkheden weg, om antimoon van arsenik te scheiden. Zij geeft ook een geschikt middel aan de hand, om het arsenikgehalte 'in zwavelantimoon van den handel te bepalen, waarbij men echter in het oog moet houden, dat bij het oplossen van het zwavelantimoon in zoutzuur de mogelijkheid bestaat, dat het geheele arsenikgehalte in het residu blijft. Dij aanwezigheid van antimoonzuur of antimoonsnperchloride heeft men ook in het oog te houden, dat zich hierbij, even als bij de behandeling van arsenikzuur met zwavelwaterstofgas, zwavel afscheidt. Eene bereiding van braakwijnsteen, door antimoonoxydehydraat met cremortart te behandelen, zal door Dump later worden medegedeeld. Uittreksels uit 16innen en Kuitenlamlsche tijdschriften. Picras ammonicus (Ammoniumpicraat), hetwelk wordt opgegeven de chinine te kunnen vervangen en vooral als anti-epileptisch middel werkzaam te zijn, wordt eenvoudig bereid door ammonia liquida met picrinezuur te verzadigen en bij eene zachte warmte in te drogen. Dosis H grein 4—5 maal daags. De picras ammonicus op bovengenoemde wijze bereid komt voor in schilfertjes van eene oranjegele kleur. Zij kan ook worden verkregen door wederzijdsche ontleding van picras magnesicus en sesquicarbonas ammonicus of van picras calcicus en sulphas ammonicus, in welk laatste geval de praecipitatie van de kalk wordt bevorderd door bijvoeging eener kleine hoeveelheid sesquicarbonas ammonicus. De verbinding is inde pyrotechnie van veel beteekenis, omdat zij langzaam verbrandt op de wijze van harsen. Met salpeter vermengd, wordt de verbranding bespoedigd en de kool verbrandt volledig. Met nitgedroogde nitras strontious of nitras baryticus vermengd, is de verbranding regelmatig en verkrijgt de vlam naar den aard der bijgevoegde base eene prachtige roode of groene kleur. De desinfectiekaarsjes van Scott bestaan volgens Hager uit 20 proc. zwavel, een weinig gips, eene geringe hoeveelheid salpeter en kool, alles met stijfselpap tot een deeg gebracht. Volgens Benger kan de zoogenaamde zuivere witte gutta percha van den handel meestal met hetzelfde recht zuiver wit zinkoxyde heeten en is ondeugdzaam. De zuivere gutta percha is inde tandheelkunde van veel beteekenis. Zij kan volgens genoemden schrijver op de volgende wijze verkregen worden. Vier oneen goede ruwe gutta percha, (die minstens 75 proc, der zuivere stof moet bevatten) worden met 2-g- kilo chloroform eenige dagen gedigereerd, waarbij de oplossing nog genoegzaam vloeibaar blijft, om door gewoon vloeipapier te kunnen worden gefiltreerd. Om het filtreeren te bevorderen, kan nog | kilo chloroform worden bijgevoegd. Bij de gefiltreerde oplossing, die helder en bijna kleurloos moet zijn, wordt eene ge-

noegzame hoeveelheid wijngeest gevoegd, om de gutta percha neer te slaan, die zich vanuit haar oplosmiddel als eene witte volumineuse massa afscheidt. Deze wordt met wijngeest afgespoeld, dooreen doek geperst en aan de lucht gedroogd. Zij is dan volkomen wit, maar te poreus voor tandheelkundig gebruik en moet gedurende een half uur in eene porseleinen schaal met water gekookt en nog inden heeten staat tot pijpen uitgerold worden. Het chloroform kan van den wijngeest door water afgescheiden, en de wijngeest van het water afgedistilleerd worden. De eigenschappen van gekristalliseerd digitalinum zijn volgens Nativeile de volgende. Het is eene neutrale, stikstofvrije, reukelooze zelfstandigheid vaneen intensieven en aanhoudenden bitteren smaak. Dewijl het ter nauwernood in water oplosbaar is, ontwikkelt zich de smaak slechts langzaam op de tong, maar treedt dadelijk te voorschijn, indien het in water is opgelost. Het is in chloroform in elke verhouding oplosbaar, van 90 procentigen wijngeest eischt het hoogstens 12 deelen. Watervrije wijngeest lost het minder goed op. Wijngeestvrije aether lost slechts sporen op, evenzoo benzol. Zwavelzuur lost het met eene groene kleur op, die door broomdampen in aalbessenrood, maar na bijvoeging van water weder in groen overgaat. Salpeterzuur lost het eerst zonder kleur op, doch deze gaat naderhand in geel over en blijft dan ook na de verdunning met water onveranderd. Zoutzuur lost het met eene geelgroene kleur op, die langzamerhand in smaragdgroen overgaat. Na verdunning met water zet zich het digitalinum harsachtig af. Bij verhitting in het waterbad wordt het gekristalliseerde digitalinum zeer klevend. Op platinaplaat verhit, smelt het eerst zonder kleur, en vormt eene 'doorzichtige amorphe zelfstandigheid; dan geeft het witte dampen, wordt bruin en gaat eindelijk weg zonder iets terug te laten. Volgens de analyse van Lebaigne komt de samenstelling overeen met de formule: C„5 H4O Ois. De werking van het chloralhydraat is volgens Liebreich gegrond op de omzetting van het chloral in chloroform en mierenzuur door het organisme, op. gelijksoortige wijze als zulks door alcaliën, bijv. potassa, geschiedt; -- KHO = CHC13 -f CHKO„ c)lloral- chloroform, mierenzure potassa. De uitwerking zal dus eene chloroform-narcose zijn. Eikelchocolade kan worden bereid door 100 deelen zacht gerooste eikels, 35 deelen gerooste cacao en 35 deelen suiker tot een fijn poeder te brengen. Het phenylzuur (de phenylalcohol) heeft reeds in onderscheidene gevallen zijn scherpen en vergiftigen aard. zoowel uit- als inwendig geopenbaard. Als antidotum tegen phenylzuur wordt door Calvert opgegeven oleum olivarum of oleum amjgdalarum, vermengd met eene kleine hoeveelheid oleum ricini. Dit mengsel houdt de bijtende werking van het phenylzuur op het slijmvlies der maag tegen en ook uitwendig kan het dienen tot, verzachting der huid, die door onvoorzichtige aanwending of eene te geconcentreerde oplossing beschadigd is. Een arsenikvrij vliegenpapier (Fly-poison) wordt in Engeland bereid door 8 deelen quassiehout in 500 deelen water, vermengd met 125 deelen melasse, af te koken. Het Eransche papier tue-mouches is papier, dat met een sterk met suiker zoet gemaakt afkooksel vanquassia of nux vomica of ook met eene oplossing van braakwijnsteen is doortrokken.