is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 19, 05-09-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen. Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhan-J Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te delaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang,? zien, gelieve men franco in te zenden aan den Eedacteur franco per post, ƒ 4.50. te Nijmegeny y<s(sr Woensdag. \ Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

6e Jaargang'.

ZONDAG 5 September 1869.

N°. 1».

Mededeellngen. Ingezonden stukken. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bepaald dat het examen voor hulpapothekers voor de tweede maal in dit jaar zal worden afgenomen op Dinsdag den 7den September en volgende dagen te Utrecht. PHARMACEDTISOHE BIJZONDERHEDEN UIT DEN VREEMDE. Noord-Buitseldand. Men verlangt inde staten van den Noord-Duitsohen bond zeer naar eene algeraeene Noord-Buitsche Phar• macopoecr. De zaak is dezer dagen in eene vergadering der leden van het Noord-Dnitsche apothekersverein wijdloopig besproken, terwijl de volgende bijzonderheden voor die toekomstige Pharmacopoea nuttig werden geheeten. Inde Pharm. worden allen enkelvoudige en samengestelde geneesmiddelen opgenomen, die inde verschillende staten tot heden in gebruik zijn. Het aantal der geneesmiddelen echter, die de apothekers verplicht zijn in voorraad te houden, zij niet al te groot. Het blijft dan aan elk apotheker overgelaten, nog die geneesmiddelen in voorraad te houden, welke in zijne,omgeving in gebruik zijn. De geneesmiddelen, die men niet verplicht is in voorraad te houden, worden dooreen kruisje aangeduid. Slechts Op deze wijze achtte men het mogelijk, aan alle vereischten te voldoen en eene gewenschte gelijkvormigheid inde bereiding van alle geneesmiddelen verplichtend te maken. (Men zal zich herinneren, dat voor een paar jaren door den Geneeskundigen Eaad voor Noord-Brabant de- ; zelfde regeling voor de nieuwe uitgave onzer Pharmacopoea Neerlandica is aanbevolen en dat op deze aanbeveling door de vergadering der inspecteurs gunstig is geadviseerd). Bij vele samengestelde geneesmiddelen, zooals bijv. bij Eademacher’s voorschriften, verlangde men, dat tot de oude bereidingswijze werd teruggekeerd, omdat door de latere wijzigingen inde bereiding vaak geheel verschillende praeparaten waren verkregen. Voor de aquae -destillatae aromaticae verlangde men, zoover zulks mogelijk is, de invoering van geconcentreerde wijngeesthoudende wateren , dewijl het gebleken is, dat de aromatieke wateren door verdunning dezer geconcentreerde distillaten, met aqua destillata ex tempore bereid, veel krachtiger zijn. Alhoewel de nomenclatuur der scheikundig-pharmaceutische praeparaten geene practische beteekenis heeft, blijkt het, dat men om strijd daarin den wetenschappelijken aard van het werk zoekt uitte drukken. Zooals wij beneden zullen zien, heeft de nieuwe Oostenrijksche

Pharmacopoea zelfs de typische nomenclatuur aangenomen. Ook inde vergadering der Noord-Duitsohe apothekers achtte men het noodzakelijk de nomenclatuur, zooveel mogelijk, aan den tegenwoordigen stand der wetenschap te doen beantwoorden , maar daarbij tevens, even als tot heden geschied is, de synoniemen te behouden. Naar onze bescheiden meening voldoet de Latijnsohe nomenclatuur van Berzelius, zooals zij voorkomt inde tegenwoordige Pharmacopoea Neerlandica, in alle opzichten aan de vereischten eener goede scheikundige nomenclatuur voor eene Pligi-macopoea. Wij verwijzen daaromtrent naar hetgeen wij in No. 17 van den vorigen jaargang onder het opschrift: // De nomenclatuur der zouten in verband met de unitaire formulen”, wijdloopiger behandelden. Oostenrijk. De nieuwe Pharmacopoea Amtriaca, welke met 1 Oct. 1869 de laatst bestaande, namelijk die van 18'55, vervangen zal, wordt inde verschillende Oostenrijksche geneeskundige bladen aan eene kritische beschouwing onderworpen. Tegenover het wegvallen van 343 verschillende bereidingen of simplicia uit de oude editie, zijn 35 nieuwe zaken opgenomen. Onder deze laatste moeten vooral het acid. carbolicum, de solutie Yleminckx, het chinidinum sulphuricum, het digitalinum, het extr. cannabis indic., het extr. hellebori virid., de guarana, het brometum kalicum, de sapo piois, het caffeiiuum en het colchicinum genoemd worden. Het heeft echter bevreemding gewekt, dat bijv. het castoreum, de moschus, het acid. benzoïoum, de catechu, de pulpa cassiae, het ferrum oxydatum hydric., de tinctura acida aromatica en zelfs het collodium van de officiëele lijst geschrapt zijn. Van de talrijke tabellen, aan de pharmacopoea toegevoegd, is er eene met de reductie van het medicinaal tot de tientallige maat of gewicht, en eene andere voor het maximum der doseering van de vergiftige medicamenten. Bij de reduotie-tabel van het medic. Oostenrijksche gewicht tot het decimale, dat op 1 Ootober e. k. gebruikt zal moeten worden, is gesteld: 1 gram zz 18,71 greinen, 1,458 // 1 scrupel, 4,375 // =: 1 drachme, en 35,001 // z 1 ons. De kritiek, die' Hager in zijn Pharmao. Centralhalle over deze nieuwe Pharmacopoea levert, luidt lang niet altijd gunstig. Terwijl voor de scheikundige praeparaten de nieuwe typische nomenclatuur is aangenomen, getui-