is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 24, 10-10-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoutzuur oververzadigd, werden bij langdurig inleiden van zwavelwaterstofgas inde tot 70° C. verhitte oplossing duidelijke gele vlokken neergeslagen. Als bron van dezen arsenik moet weder worden gehouden het uit zwavelkiezen bereide zwavelzuur, dat bij de sodafabrikatie gebezigd w'ordt.

Om te voorkomen, dat de oppervlakte van balsamum nucistae wratachtig wordt, geeft men inde Pharm. Zeitung den raad, den versch uitgegoten en bekoelden balsem boven de vlam eener spirituslamp heen en weder te houden, totdat de oppervlakte gelijkmatig is. Inde laatste vergadering der Société de pharmacie te ; Parijs vertoonde Baudrimont een vervalschte cochenille, die op het uiterlijk fraai van voorkomen was, maar bij j nader onderzoek bleek met eene laag sulphas baryticus bedekt te zijn. Zijn gewicht was een vijfde hooger dan dat van gewone cochenille. Als snel uitte voeren methode om koper van zilver j te scheiden, wanneer zij beiden verbonden zijn met Salpeterzuur, kobaltphosphaat (phosphorzuur bobaltoxyde), wordt door Palm de volgende opgegeven. Men lost het koperhoudend zilver in salpeterzuur op, en filtreert de oplossing tot de consistentie eener dikke olie. Yoegt men nu bij deze oplossing geconcentreerd salpeterzuur (dat volstrekt geen zoutzuur mag bevatten), dan wordt al het zilver – nitraat kristallijn afgescheiden, terwijl het koperzout blijft opgelost. Men scheidt het zilverpraecipitaat van de koperoplossing en wascht het zilverzout, dat nog een blauw uiterlijk van aanhangend koperzout bevat, met geconcentreerd salpeterzuur af. Na twee- tot driemaal afwasschen verkrijgt men een geheel wit, volkomen kopervrij praeparaat. Het aanhangend zuur verdampt bij het drogen. Noodzakelijk is het de oplossing der beide zouten tot stroopsdikte te verdampen , want brengt men ze tot droogwordens, dan geschiedt de scheiding zeer moeilijk. Hoe meer geconcentreerd het salpeterzuur is, des te vollediger wordt het zilverzout neergeslagen. Echter kan reeds een zuur van 1,35 spec. gewicht gebezigd worden,- om beide metalen volkomen te scheiden. Yoor 1 deel geconcentreerde metaaloplossing worden 3 tot 4 deelen zuur tot scheiding vereischt. Formulen van Dr. Liebrieoh voor de aanwendingvan het nieuw hypnoticum, het chloralhydraat. IT: hydratis chlorali gramm. 3,5 (grana 87i), aquae destillatae, mucilaginis gummi arabici aa gramm. 15 (grana 335) M. D. S. Ineens te nemen (als gewoon hypnoticum). Jf: hydratis chlorali gramm. 4,0 (drachm. 1), syrupi corticum aurantiorum, aquae destillatae aa gramm. 15 (grana 325). M. D. S. ’s Avonds een eetlepel te nemen (als gewóón hypnoticum). 1/; hydratis chlorali gramm. 4 5 8,0 ! (grana 60 75 120!), syrupi corticum aurantiorum, aquae destillatae aa gramm. 15 (grana 225). M. D. S. Ineens te nemen (bij delirium potatorum). : hydratis chlorali gramm. 3.0 (drachm. -|), aquae destillatae gramm. 15 0,0 (unc. 4 drachm. B-|). syrupi corticum aurantiorum, mucilaginis gummi arbici aa gramm. 15,0 (grana 225). M. D. S, Alle uren een eetlepel (als sedativum).

ff: hydratis chlorali gram'm. 5,0 (grana 75), aquae destillatae gramnx. 10,0 (drachm. 2£), M. 1). S. Een theelepel vol ineen glas wijn, bier of limonade te nemen (als hypnoticum). : hydratis chlorali gramm. 5,0 (grana 75). Solve in aquae destillatae quantitate sufficiënte, ut mensura tota liquoris aequet centimetra cubica decem. M. 1). S. 1 tot 4 C, C. subcutaan als hypnoticum of als adjuvans te injiceeren. Demarquay spreekt de meening tegen, dat de werking van het chloralhydraat zou toe te schrijven zijn aan zijn overgang in het organisme tot chloroform en mierenzuur (zie N°. 18). Bij de personen, waarop hij proeven heeft genomen, werd bij de uitademing de goed gekenmerkte reuk van chloral en niet die van chloroform waargenomen. Hij meent, dat het chloral als zoodanig eene ! specifieke werking uitoefent, niet als anaestheticum maar als hypnoticum en wel als het krachtigste, dat wij tot heden kennen. Nog wordt ineen later bericht vermeld, dat zoo gewillig de eerste doses door de patiënten genomen worden , zij later een bijna onoverwinnelijken tegenzin ondervonden. Het middel zal volgens dat bericht nog het best genomen worden in eene infusio althaeae met succus liquiritae. Voor Pulvis Doveri wordt dooreen Amerikaansch journaal het volgende voorschrift opgegeven, hetwelk zeer zeker ver van het oorspronkelijke afwijkt: h': sulphatis morphici part. 1, camphorae, carbonatis oalcici, sacchari albi aa part. 20. Tien grein van dit mengsel bevatten omstreeks | grein morphine. Verscheidenheden. Jolyet en Cahour hebben de physiologische werking der, stannaethylen en stannmethylen (verbindingen der alcoholradicalen aethyl en methyl met tin) nagegaan en bevonden dat zij een geheel bijzonderen staat van verdooving veroorzaken. Het meest verdoovend werken de zouten van het tinsesquiaethyl, daarna het tinperaethyluur en eindelijk het tindiaethyl.: (C2 H5)2 Sn. Deze laatste verbindingen bezitten ook sterk purgeerende eigenschappen. Ook voor de homoeopathische artsenijmiddelen is door de Pruisische regeering ■ een tax opgesteld. De meening, dat zwavel en waterstof geene directe verbinding aangaan, berust volgens Merz en Weith op eene dwaling. Wordt namelijk waterstofgas door kokende zwavel geleid, dan ontstaat er eene aanzienlijke hoeveelheid zwavelwaterstofgas. Als collegieproef kan deze werking dienen, om de synthese van zwavelwaterstof uit hare élementen aan te toonen. Volgens Hoffman is het fijnverdeelde ijzer (limatura ferri en wel volgens Böttger dat, hetwelk uit gietijzer verkregen is) de beste zelfstandigheid, om de vorming van ijzer zuur aan te toonen. Een innig mengsel van 1 deel limatura ferri en 3 deelen salpeter (omstreeks 30 tot 30 grammen in het geheel) worden in eene kleine glazen kolf boven een krachtigen gasbrander verhit. Na verloop van eenige minuten begint het mengsel te gloeien en alsdan ontspringt eene glanzende vuurschoof uit de