is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 28, 07-11-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straffen moest, In Portugal is reeds de rijstcultuur opgeheven, en ook koning Yictor Emmanuel heeft deze cultuur op zijne private landerijen afgeschaft.

Eene eetbare aarde uit Java werd door Hebberling onderzocht , die daarin volstrekt geen georganiseerde vormen kon waarnemen. Zij bleek hem niets anders te zijn als eene bruine veel ijzer (9.B{j) bevattende leemsoort. Bij verhitting in eene buis werd de leem zwart en gaf veel water met brandigen reuk. Het water reageerde door een ammoniakgehalte duidelijk alcalisch. Voedingskracht zal er dus weinig of niet in deze eetbare aarde zijn. Een deel der in zoutzuur oplosbare bestandeelen (kiezelzuur, kalk, magnesia, ijzeroxyde, aluinaarde, potassa, soda) mogen door de zure spijsverteringssappen worden opgenomen , zij dragen toch weinig tot de voeding bij, daar het grootste gedeelte uit ijzeroxyde en aluinaarde bestaat. Ook keukenzout wordt inde eetbare aarde gemist. Om moederkoorn in roggemeel te herkennen, overgiet men volgens Böttger een weinig van het te onderzoeken meel in eene reageerbuis met een gelijk volume azijnaether, voegt eenige kristalfragmenten van zuringzuur bij en verhit alles voorzichtig gedurende eenige minuten tot kokens. Bevat het roggemeel moederkoorn, dan zal bij bekoeling de vloeistof, die boven het meel staat, eene meer of minder roode kleur vertoon en. De Inspecteur der hospitalen wan Britsoh-Indië heeft van de Indische artsen vernomen, dat zij grootendeels bij cholera ricinusolie aanwenden, daarbij uitgaande van de stelling, dat het cholera vergift door de ontlastingen van het darmkanaal wordt uitgescheiden. Chloroform en chlorodyne worden door dezelfde artsen als gevaarlijke geneesmiddelen aangeduid wegens de reactie, die zij veroorzaken. Voor opium zijn slechts weinigen gestemd. Ureum kan volgens Basarow bereid worden door carbaminzuur ammoniumoxyde verkregen door droog koolzuur- en ammoniakgas gezamenlijk in vrijen -wijngeest 'te leiden in gesloten buizen tot 130 a 140° C, te verhitten. Onder waterverlies heeft de vorming van het ureum plaats: (NH4) ch2 N02 H2 O CH4 N2 O carbaminzure ammonia ureum, (aramoninm-carbamiuaat). Ook de vaste koolzure ammonia van den handel levert vuigens Basarow op dezelfde wijze ureum. Volgens eene mededeeling van Dumas aan de Parijzer Academie heeft men te Bordeaux in eene fleseh zilverhoudend kwikzilver, hetwelk voor 30 jaar aldaar inde munt gebruikt werd, kristallen vaneen zilver-amalgama gevonden, die volgens zijn onderzoek uit 27,4 deelen zilver en 72,6 deelen kwikzilver waren samengesteld. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-generaal van N.-Indië is goedgekeurd, dat door den kommandant van het leger en chef van het departement van oorlog zijn geplaatst bij het groot militair hospitaal te Weltevreden, de apothekers 3de klasse E. A. C. Valkenhof en W. Pontier, bij het groot militair hospitaal te Soerabaya, de apothekers 3le X'. T, Schröder en G. C. de Groot. Eervol op verzoek ontslagen is de apotheker 2<le klasse, D. Nuijsink.

Voor de Apothekers-Weduwe ontvangen: Bij de lieeren Cramer en Haaxman: Yan S. en M. , oud-apotliekers -te Utrecht, 2 coupons, tezamen ƒ 3,71; van eenige apothekers te Utrecht ƒ 100,00; v.d. M. te Deventer 1 coupon ƒ 3,96; van apothekers te Haarlem ƒ10,00; G. J. J. te S. ƒ 10,00; Societas Pharmaceutioa tc Leeuwarden ƒ5,00; Departement Groningen der Ned. Maatsch. ter hev. der Pharm, ƒ 48,00; v. A. te G. 1 coup. ƒ 2,475; N. N. te Gouda 1 coup. ƒ 1,485. Totaal met vorige opgaven ƒ 308,59. Advertentlën. Een geëxamineerde APOTHEKER wenscht zich |* zoo spoedig mogelijk geplaatst te zien als PEOVI- É SOU of BEDIENDE, bij voorkeur EXTERN. Brieven franco, Lett. A. p.a. den Boekhan- jp del aar B. CENTEN,-te IjMßß**l Een geëxamineerd APOTHEKER, door toevallige omstandigheden buiten betrekking, wenscht PLAATSING, liefst in Amsterdam, hetzij EX- of INTERN. Brieven franco, Letter K. S., adres den Boekhandelaar D B. CENTEN, te Amsterdam. dT. —■ STrEHWFIWSs Apotheker te Maastricht, vraagt zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE, accuraat kunnende recepteeren, en van goede getuigschriften voorzien. Salaris, naar bekwaamheid. Brieven franco. APOTHEEK. LUIJMES & PEEREBOOM, Apothekers te Alkmaar, vragen 1 Februarij een BEDIENDE EXTERNE, vlug en accuraat kunnende recepteren. Brieven franco. _ p o t h K In eene Apotheek te Groningen wordt met 1 Februari e. k. gevraagd een INTERNE of EXTERNE BEDIENDE, tegen ruim salaris. Adres, met franco Brieven, onder Letter P., hij den Boekhandelaar H. R. ROELFSEMA, te Groningen. STÜTTGrART M. Diener’s Malzpraeparaten met behulp van stoom en in het luchtledige bereid. MALZEXTRACT, zuiver, zoet, gehopt en sterk gehopt. lIEBIG’S VOEDINGSMIDDEL voor kinderen in extractvorm. Per flacon a 280 grammen 6 Sgr. (86 Cts.); per 100, 20 Th. Pr. Crt. (ƒ35). Analysen en getuigschriften van Artsen kunnen worden vertoond. ATTENTIES Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6. circa 6800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Snelpersdruk van H. J. Portielje te Amsterdam.