is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 33, 12-12-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna niets, want in het kleine koolzuur-apparaat van Will en Fresenius gaven 2,35 gram van het gemengde poeder 0,509 en 0,514 gram koolzuur, terwijl 2,35 gram korrels 0,500 en 0,509 gram koolzuur afgaven.

De korrels worden in droge kartonnen doozen of in goed gekurkte glazen flesschen bewaard. Zij zijn nietbygroscopisch, doch pakken in het vat, waarin men ze bewaart, spoedig aan een. Het is evenwel voldoende even -te schudden, om ze weder uit elkander te doen rollen. Boven bijtende kalk kannen zij geheel droog gemaakt worden. Zij lossen in water onder opbruising op en geven eene volkomen heldere kleurlooze oplossing. Het is hoog noodig, dat de gebezigde bicarbonas natricus volkomen zuiver is. Bevat hij bijv. misschien een weinig chloorsodium, dan zullen de korrels neiging vertoonen, om vochtig te worden. Het opiumverbruik en de opiumcultuur zijn in China weder aan het toenemen. In het begin van het jaar verscheen een keizerlijk decreet, hetwelk de opiumcultuur in China streng verbood en overtredingen met zware straffen bedreigde. Dewijl aan deze verordening slecht de hand gehouden wordt, meent men, dat zij geen betere uitwerking zal hebben dan die van 1865 en aan de keizerlijke beambten slechts tot voorwendsel zal dienen om gelden van de opium producenten af te persen. Werkelijk wordt in China inde laatste jaren het opium in aanzienlijke hoeveelheid gecultiveerd, vooral inde provincie Yunnan (hoofdstad Taili-fu), die dooreen onafhankelijken Mahomedaanschen vorst wordt geregeerd. De Chinezen noemen het in het land gekweekte opium //tu,” dat, hetwelk van het buitenland wordt aangevoerd //yang-tu” en het opium, dat voor het rooken bestemd is, gewoonlijk met het extract der vruchten eener Leguminose vervalscht, //ya-pilu-kao.” Als nieuw reactief, om de aanwezigheid van resina guajaci in resina jalappae aan te wijzen, wordt door Blacher bet volgende opgegeven. Indien men ineen porseleinen mortier 50 centigrammen pulvis resina e guajaci, 20 centigrammen oxydum cupricum nigrum met omstreeks 20 droppels alcohol overgiet, en bij dit mengsel 15 droppels ammonia liquida voegt, verkrijgt men door wrijving in minder dan eene minuut eene fraaie appelgroene kleur. Zuivere resina jalappae daarentegen op deze wijze behandeld, vertoont volstrekt geene verandering. Is de geringste hoeveelheid resina guajaci bijgemengd, dan verschijnt de klenrsverandering. De meer of minder groene kleur, die ontstaat, wijst tevens den graad der verontreiniging aan. De reactie schijnt te ontstaan door de vorming vaneen guajakznur ammoniakaal koperoxyde. Bekend is het, dat syrupus papaveris aibi tot de onzekere pharmaceatische praeparaten behoort. Bij de bereiding onzer Pharm. Neerl., waarbij wordt voorgeschreven 1 kilo capita papaveris albi op 6 kilo stroop te nemen, hangt de meerdere of mindere sterkte maar al te veel van de nauwkeurige uitkoking af. In andere Pharmacopoeën, zooals inden Eranschen Codex, wordt tot het verkrijgen vaneen zooveel mogelijk gelijkmatig praeparaat voorgeschreven, 10 grammen droog alcoholisch extract op 1000 grammen stroop te nemen. Ook dit geeft echter geene zekerheid, omdat de capita papaveris, pp verschillende tijden ingezameld, meer of minder morphine bevatten, meer of minder extract opleveren. Volgens Meurcin bevatten capita papaveris albi, verzameld

wanneer zij beginnen rijp te worden, 3,893 morphine pro mille, wanneer zij rijp zijn niet meer dan 1,825 en wanneer zij gedroogd zijn, slechts 1,445 pro mille. Tissofs thee, tegen migraine in gebruik, is een mengsel uit 30 grammen berba trifolii fibrini en 15 grammen herba menthae piperitidis. Om het middel van Redtenbacher tot het afdrijven van den lintworm bij gebrek aan capsules even doelmatig te kunnen afleveren, wordt door Hager aanbevolen; uit 16 grammen extractmn granatorum, 8 grammen extractum filicis en pulvis rhiz, filicis q, s. 40 boli te maken, deze één voor één aan eene naald te steken en in gesmolten geel waste dompelen. Na bekoeling is het omhulsel zoo vast, dat het bij het doorslikken niet los laat; Inde Pharm. Zeitung wordt het volgende als een Engelsch recept medegedeeld: Tl; nitratis avgentioi grana 10, phosphori granum 1, extr, cannabis indicae grana 7, micae panis ree. q. s. uit fiant pilulae N°. 20. (De phosphorus wordt opgegeven vooraf met omstreeks 1 gram vochtig gemaakte melksuiker te wrijven). Als tegengift bij eene vergiftiging met zwavelzuur wordt door van der Weyde aanbevolen eene emulsie van zeeploog, kalkmelk en magnesia met eene oplossing van koolzure soda. Bezigt men het gewoonlijk aangeprezen tegengift, kalk, dan verkrijgt men eene zeer onverteerbare zelfstandigheid inde maag, bij aanwending van magnesia of koolzure soda eene sterk purgeerende oplossing van bitterzout of glauberzout. Bij de, aangegeven methode nu wordt slechts een gedeelte der onverteerbare'zelfstandigheid gevormd, hetwelk met behulp van het tevens gevormde purgans snel verwijderd wordt. Bij de behandeling kan nog verdunning met water en het gebruik der maagpomp . gevoegd worden. Tegen uitwendige kwetsingen door middel van zwavelzuur is volgens van der Weyde koud water, in gi oote hoeveelheid en vroegtijdig aangewend, het beste middel en te verkiezen boven verdunde potassaloog. Verscheidenheden. Inde vergadering van de Duitsche scheikundige Vereeniging te Berlijn van 11 Ootober legde de voorzitter, Professor A. W. Hofmann, eene medaille over van palladium-Jiydrogenium, door Graham slechts weinige dagen vóór zijn dood eigenhandig geschonken aan Magnus, die zich toen juist te Londen bevond. De medaille heeft dc grootte vaneen tweegrosschenstuk; zij draagt aan den eenen kant de beeldtenis der koningin van Engeland, aan de andere zijde den naam Grabam met het randschrift Palladium-Hydrogenium 1869. Eene opgave bij de medaille behelst, dat zij 147 cub. cent. waterstof of 900 maal haar eigen volume bevat. Dewijl deze medaille ruim 1 millimeter dikte heeft, zoo is dus eene kolom waterstof van omstreeks een meter hoogte daarin gecondenseerd. De reden, dat ijzeroxydulesouten,zooals sulpJtas ferrosus, lactas ferrosus, door alcohol uit hunne oplossingen neergeslagen of met alcohol afgewasschen, zonder hoogere oxjdatie kunnen bewaard worden, is daarin gelegen, dat hun geene waterdeelen aanhangen, dewijl het water, dat als vochtigheid aanhangt, de overbrenger is van de zuurstof der lucht.