is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 34, 19-12-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het scheikundig teeken voor azotum is niet A, zooals de Heer Geerts het inde noot op bl. 3'3 opgeeft, maar Az.

Bladz. 43. „Bij de ouden stond de driehoek hoog aangeschreven ; //het was hunne belangrijkste figuur ; want geen lichaam //kon in minder dan drie lijnen worden omvat.” De ouden wisten zeer goed, dat een lichaam begrensd wordt door platte of gebogen vlakken en niet door lijnen en ook bij hen was de driehoek : eene aan alle zijden begrensde platte vlakte uitgebreidheid, die door drie rechte lijnen wordt ingesloten. //A little learning is a dangerous thing,” zeide Pope, en het is mij niet recht duidelijk, hoe iemand de betrekkelijk zeldzame gaven kan bezitten , noodig om een dergelijk boek te schrijven en te gelijkertijd verstoken kan zijn van de uiterst geringe hoeveelheid doorzicht, die mij toeschijnt gevorderd te worden, om het ongeschreven te laten. ' O verveen 29 Novr. P. J. van Eldik Thiemb. Persoonlijke aangclegenlicden. Overleden (in het Bath-hotel te Rotterdam) de lieer J. Hoola van Nooten, apotheker te Edam, inden ouderdom van ruim 54 jaren. Voor de apothekers-ioeduwe ontvangen: Ingezameld gedurende een diner na de vergadering van den geneeskundigen raad voor Overijsel en Drenthe te Meppel (7 December) ƒ 11.50. AdverlcntiPn. APOTHEEK. Inde Vacature van BEDIENDE inde Apotheek van C. W. KUIJK, te Arnhem, is voorzien. APOTHEEK. Ineen APOTHEEK te ’s Gravenhage wordt met Februarij a.s. verlangd een bekwaam BEDIENDE. Adres, met franco Brieven, onder N°. 587, bij de Boekhandelaars A. VAN HOOGSTRATEN & ZOON, te ’s Gravenhage. DECIMAAL GRAMMEN gewigten in Magahoniehout Etui; poreeleinen, glazen, tinnen maten. Balansen, Bascules, Bovenwegers enz., verkrijgbaar in het Magazijn van chemische enpbarmaceutische apparaten van J. ,C. Th. MARIUS. Arnhem, Boekhorstenstraat. De Apotheker E. BLOEMBERGEN te Leeuwarden, verlangt in zijne Apotheek een JONGELING, die in het vak wenscht te worden opgeleid. Hem zal gelegenheid worden gegeven de betrekkelijke lessen aan de Hoogere Burgerschool waar te nemen. Brieven franco.

APOTHEEK. In eene der voornaamste steden van Friesland, wordt ter OVERNAME aangeboden eene beklante, een reeks van jaren bestaande en nog in werking zijnde APOTHEEK, benevens HEERENHUIZINGE. De Apotheek, des verkiezende, 1 Januari e. k. te aanvaarden. Brieven franco, onder Letter 8., aan het adres van den Heer R. J OPWIJRDA, te Nijmegen. A. W. O ROOT E, Kalverstraat, E. 24, Amsterdam. EENIG AGENT VOOR NEDERLAND van het zoo gunstig bekende PAPIER RIGOLLOT MOUT ARDE en feuilles pour sinapismes, ter vervanging der gewone mosterdpappen. H. H. Apothekers genieten een behoorlijk rabat. Oram Gewigten en onderdeelen zijn verkrijgbaar bij W. G. L. PAUL, te Deventer. ATTENTIEI Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4.— Gesneden reoeptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL Sc Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. • * Bij P. K. BRAAT, te Dordrecht, is van de pers gekomen: het tweede deel van het BEKNOPT LEERBOEK DER SCHEIKUNDE, , volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap, DOOR TT. E. EOSCOÉ, Prof. inde Scheikunde aan het Owens College, Manchester. Bewerkt naar de 2de Duitsche uitgave van CARL SCHORLEMMER, DOOR Dr. H. J. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Leeraar inde Scheikunde en Natuurlijke Historie aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht. Met talrijke afbeeldingen. Prijs der 2 deelen f 3,80.

Uitgave van DE GEBROEDERS VAN CLEEF. «11 TlKin VOOR DE PMRMffIIV NGIRUI; tevens orgaan van de Ned. Maatschappij ter bevord. der Pharmacie; onder Redactie van P. J. HAAKMAN. Prijs ƒ 4 per jaargang van 12 Nos. De eerste aflevering van den derden jaargang (1870) is ter perse en zal onder anderen bevatten; Beschrijving vaneen gasregulateur ter verkrijging eener willekeurige, constante temperatuur, door Prof. A. HEYNSIUS, te Leiden. Met afbeelding. Onderzoek van basten van Cinchona Calisaja, door J. C. B. MOENS, met ophelderende noten van Dr, J. E. DE VRIJ, te ’sHage. Van den eersten en tweeden jaargang zijn nog enkele ex. te bekomén. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.