is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 37, 09-01-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kilo op 1 centenaar glycerine) te voegen en gedurende s—B weken te laten staan, de eerste weken telkens omroerende. Er ontstaat een sterk bezinksel, waarvan men de vloeistof gemakkelijk door afgieten kan bevrijden.

Bij vergiftiging door middel van zwavelwaterstof gas, hetzij door plotselinge inademing vaneen snellen stroom, hetzij door langdurige inademing (eene vergiftiging in verschijnsels overeenkomende met die door middel van kooloxydegas) worden door Scheffert wasschingen met eene verdunde oplossing van ckloretum hydrargyricum (l grein op 3 oneen) aanbevolen. Ah nieuwe bron voor lichtgas is door Ivers te Leipzig foeselolie aanbevolen. 1 Centenaar foeselolie zal 30 cub. meters gas geven van 3 maal grootere lichtkracht dan steenkolengas. Het lithoreactief van Weiss te Bazel tegen de vorming van den ketelsteen bestaat uit 5 deelen melasse van beetwortels, 15 deelen kalkmelk (I deel kalk, 3 deelen water) en 80 deelen sodaloog van 1,3 spec. gewicht. Openlijke Correspondentie. Op de vraag van E. te T. //of het nu werkelijk zulke knappe apothekers zijn, die bij het onlangs afgenomen examen zijn toegelaten,” kunnen wij met gerustheid antwoorden, dat indien ergens, hier voorzeker de gunstige werking der geneeskundige wetten voor de intellectueele ontwikkeling der pharmacie is aan het licht getreden. Het examen van velen is uitstekend geweest, in bijna alle opzichten voldeden zij aan de waarlijk niet geringe eischen der commissie. Yan de meeste beteekenis achten wij inde pharmacie, dat de toegelatenen bijv. in staat waren praeparaten op hunne zuiverheid te herkennen en een tal opzettelijk aangebrachte verontreinigingen aan te wijzen, zoo ook het gehalte van geneesmiddelen aan werkzame bestanddeelen voldoende op te geven. Bij gemis aan regeling der ' gerechtelijke geneeskunde hier te lande is het zeker tevens een verblijdend teeken, dat de rechter inden apotheker, die volgens de nieuwe wetgeving als zoodanig wordt toegelaten, een waren deskundige aantreft, om vergiften te onderscheiden en op te sporen. De brief uit Utrecht dato 28 December, geteekend X, kan niet geplaatst worden. Vooreerst is het van de Eedactie niet te vergen, dat zij stukken plaatst, waarvan de schrijvers ook voor haar hun naam verzwijgen, en ten anderen behandelt het ingezonden stuk een onderwerp, waarover inden laatsten tijd reeds te veel is geschreven, namelijk: de vrijstelling van wis- en stelkunst voor degenen, die 2 jaren vóór de invoering der wet zijn ingeschreven, De heer Greerts heeft in het vorig nommer verklaard, dat hij zijn laatste woord hierover gesproken heeft. Wij meenen dat wij allen dit voorbeeld moeten volgen. Al het geschrijf brengt de zaak niets verder. Wanneer Z. M. de Koning goedvindt de leden voor eene examencommissie te benoemen, dan vertrouwt de Eegeering aan deze commissie toe, het examen naar geest en letter der wet af te nemen en, indien een wetsartikel verschillend geïnterpreteerd kan worden, dan zal deze commissie naar plicht en geweten, maar toch steeds naar het gevoelen van de meerderheid harer leden handelen. ïIbTtT In N°. 34, bladz. 1 kolom 2. regel 2 van beneden, staat: //2J vol.” moet zijn: n%\ vol.” In N°. 36 bladz. 2 kol. 1, regel 34 en 40 van beneden staat //onderzwavelzuur”, moet zijn: //onderzwaveligzuur”, regel 4 van beneden staat //Ay„”, moet zijn //Ag2”. |

Advertentlcn. APOTHEEK. Een APOTHEKERS-BEDIENDE, R. C., zag zich gaarne geplaatst EXTERN. Brieven franco, njet opgave van conditiën, sub motto APOTHEEK, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK De ondergeteekende verlangt tegen Mei of vroeger in zijne Apotheek een PROVISOR. Bolsward. S. LIJCKLAMA a NIJEHOLT. APOTHEEK. Een jong mensch, met de receptuur bekend, zag zich gaarne tegen half Maart GEPLAATST, bij voorkeur in Amsterdam. Brieven franco, onder Letter M., aah de Wed. J. P. KAT, Boekhandelares te Edam. APOTHEEK. Een bekwaam Bediende, Hulp-Apotheker, ongeveer 14 jaar bij ’t vak, biedt zich aan tegen Mei, als BEDIENDE EXTERNE. Tijd tot studie wordt niet verlangd. Brieven franco, met opgaaf van conditie, onder Letters H. A,, bij den Boekhandelaar P. K. BRAAT, te Dordrecht. A P O T H EEK. Een in 1869 geëxamineerd Apotheker zoekt eene betrekking als PROVISOR of EERSTE BEDIENDE. Adres met franco Brieven, onder Letter A., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. aWt heek. Een Apotheker, R. C., wenscht tegen Mei a.s. als PROVISOR of BEDIENDE op te treden, in eene sohede Apotheek, waar tevens vast vooruitzicht bestaat tot overname der zaak. Brieven franco, Letter A. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een wetenschappelijk gevormd jong mensch, ’ , die in aanmerking wenscht te komen voor de berekking van ASSISTENT aan het Physiologisch Laboratorium te Groningen (traktement ƒ 800), adresseere zich franco, aan Dr. D. HUIZINGA, O o sterstraat te Groningen. J. F. HANSSE Apotheker te Delft, vraagt tegen Februarij a.s. een BEDIENDE. J Brieven franco. GEAJMENGËWIGTEIf Maten, Balansen, Bascules, enz. Prijscouranten franco J. C. Th. MARIUS. Arnhem, Boekhorstenstraat, G. 401. B. A. VAN DOORN & COMP., Fabriekanten van Chemicaliën, Handelaren in Droogerijen te Amsterdam, hebben op nieuw ontvangen: Carbol Zuur (Acidum phenieum) in verschillende graden van zuiverheid voor geneeskundig gebruik en tot desinfectie. Carbol Zuur houdend poeder tot desinfectie van beestenwagens, vaartuigen, stallen enz. Carbol Zuur houdende zeepen tot geneeskundig, huishoudelijk en toilet gebruik. Uit de Fabriek van F. C. CALVERT & COMP, te Manchester. JteTiroond op de tentoonstellingen te S?arijs, SMavre en Amsterdam. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam,