is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 42, 13-02-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht over dit onderwerp te verspreiden en de ernstige en steeds hangende quaestie der anesthetioa ter sprake gebracht. Deze quaestie is in ons oog van zóó algemeen belang, zij sehijnt de aandacht zóó bij voortduring waardig, dat wijde vrijheid nemen er op terug te komen en het vroeger overzicht aan te vullen met hetgeen on ■ langs over dit onderwerp is medegedeeld. Merken wij vooreerst op, dat het chloral een veel oplettendheid vorderend praeparaat is, dat moeijelijk zuiver

te verkrijgen en als zoodanig te bewaren is. Deze opmerking moge dienen tot verklaring der negatieve resultaten en der zeer verschillende uitwerkselen bij vele proefnemingen verkregen. Van daar dat Dr. Bouchut aanraadt het cboral nooit in vloeibaren toestand te gebruiken, maar steeds het vaste bydraat op te lossen in een geschikt vehiculum. Doet zich het praeparaat voor als naaldvormige kristallen of eène sneeuwachtige massa, dan is het naar alle waarschijnlijkheid zuiver. Voorts kan men zich daarvan overtuigen met eene geconcentreerde potaschoplossing. Is het chloralhydraat zuiver, dan wordt de potaschoplossing helder geel gekleurd, terwijl men den reuk van chloroform onvermengd waarneemt; wordt zij bruin gekleurd onder ontwikkeling der dampen van chloroform (en chloorazijnzuur ?) 1) dan is het chloralhydraat onzuiver Voorts heeft Eoussin onlangs eenige wijzigingen aangebracht inde methode, die men gewoonlijk volgt, om het praeparaat zuiver en met zoo weinig mogelijk verlies te verkrijgen. Deze wijzigingen bestaan voornamelijk daarin, dat men de intermediaire vorming van vloeibaar, chloral belet, omdat zij een aanmerkelijk verlies en bet ontstaan van bijproducten te weeg brengt, die later moeielijk zijn te verwijderen en voorts het chloralhydraat goed uitperst en vervolgens destilleert. De Heer Eoussin beschrijft als volgt zijne bereidings-- wijze en geeft tevens de kenmerken van zuiverheid op. Wanneer de stroom droog chloor, dien' men in absoluten alcohol voert, geene reactie meer te weeg brengt en de geelgroene kleur van het gas blijft bestaan, zelfs wanneer men de massa aan de kookhitte blootstelt, gaat deze, tot nul graden bekoeld, in kristallijnen toestand over. De massa wordt nu sterk uitgeperst, waarbij een groot gedeelte van het verkregene wordt verwijderd. Dit uitpersen geschiedt tusschen linnen of tiltreerpapier, totdat dit in het geheel niet, meer bevochtigd wordt en alles volkomen droog en wrijfbaar is geworden. Het droge pra eparaat wordt nu met een weinig poeder van koolzure kalk in eene retort gebracht en gedestilleerd. Het overgaande vocht wordt tot den laatsten droppel vast en stolt tot harde en brooze kristallen. Zuiver chloralhydraat is wit, gekristalliseerd in prismavormige naalden, die hard en wrijfbaar zijn. De reuk is bij de gewone temperatuur niet zeer sterk en herin-1) In het origineel leest men: //S’il la colore en brun, en dëgageant des vapeurs de chloroforme et des vapeurs chloro aedtiques, il est impur.” Dat vrij worden ran //vapeurs chloro-aceligues” uit het onzuivere praeparaat is mij niet recht duidelijk, aangezien ik slechts acetal als verontreiniging van het chloralhydraat vind opgtgéven. Deze verbindingen zouden ontstaan, wanneer het indrijven van chloor inden alcohol niet lang genoeg icordt voorlgezet of wanneer deze laatste waterhoudend is.: Acetal C 6 HM 0„ Monochlooracetal 01 f ® (C2H5)s 5 8 Dichlooracetal vj V? (/! (U, l 1s > 2 ><=> Trichlooracetal (*O2 J-tjJ 3 W Rol geus Kekulé ontstaan mono- en (Heldoor-acetal bij inwerking van chloor op alcohol van 80 proc., trichlooracetal hij aanwending van absoluten alcohol. Het chloral is wellicht een ontledingspróduct van trichloor-acetal. (C2Hlsl e +2llOl =H. e + 2°2 h6 Cl +°2 c}|° \ Trichlooracetal. Chlooraethyl. Chloral.

nert aan dien van chloroform, en onderchlorigzure kalk; de smaak, die in het begin zoet is, wordt later een weinig scherp. Aan de lucht blootgesteld, vervluchtigt het geheel, zonder veel vocht aan te trekken; in eene atmosfeer, die met waterdamp verzadigd is, vervloeit het. Het smelt bij -j- 56° C. en levert dan eene kleurlooze heldere vloeisiot', die bij verdamping veel koude doet ontstaan. Het kookpunt ligt op 14<5° C. Chloralhydraat is volkomen oplosbaar in kleine hoeveelheden water; eveneens in aether, alcohol, chloroform, zwavelkoolstof en benzol. De waterachtige oplossing is geheel helder, bijkans renkeloos en zonder werking op reageerpapier en eene oplossing van salpeterzuur zilver. De oplossing wordt onmiddellijk troebel door toevoeging van eenige droppels eener bijtende potasch-solutie; tevens ‘ neemt men den aangenamen reuk van chloroform waar. (Thans vijl in de Ind pendauce Beitje eene mededeeling van de werking, die het chloralhyd’ aal op hel dierlijke organisme uitoefent, doch die hier wellicht minder op hare plaats ts. Alleen zij daaruit vermeld, dat het chloralhydraat volgens sommigen wordt omgezet ig het lichaam in mierenzuur en chloroform en dit laaide weder in chloornatrium en mierenzure soda. Anderen beweren, dat de ver dooiende wet hing moet worden toegeschreven aan het chloralhydraat als zoodanig)t Prof. Eoussin verkreeg van 500 gr. ahsoluten alcohol 400 gr. chloralhydraat, dus 80 proc. De werking van bijtende potasch op chloral kan aldus worden voorgesteld: C2 Cl3 O ) . Ka t _ CH't , CHO i n Hl + H5 0 “ Cl3 \ + Ka $ 0 Chloral. Chloroform. Mierenzure potasch. P. J. van Eldik Thieme. ArivertentiSn, A PO T HEEK. Een bekwaam Bediende biedt zich aan tegen Mei als BEDIENDE EXTEKNE. Adres met franco Brieven, onder Letter H., aan den Boekhandelaar C. MORKS Jz., te Dordrecht. T H E E K. Men verlangt met Mei ineen Apotheek te ’s Gravenhage een bekwaam BEDIENDE. Hierop reflecteerenden adresseeren zich, met franco Brieven, onder N°. 594, bij den Boekhandelaar M. J. VISSER, ’s Hage. 0 T H E E K< Er biedt zich aan met primo Mei een ervaren BEDIENDE, IN- of EXTERNE, voorzien van soliede testimonia. Franco Brieven, sub Letter V., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTK E E K. Uit de hand wordt TE KOOP aangeboden, eene APOTHEKERS-AFFAIRE MET HET HUIS, waar genoemde zaak ruim een halve Eeuw is uitgeoefend en nog met goed succes wordt gecontinueerd, gelegen op een goed gedeelte van Amsterdam. Informatiën zijn te bekomen, met franco Brieven , bij den Makelaar J. M, DIJKERS, Heerengracht bij de Heisteeg, K K, 13(5 aldaar. APOTHEKERS-BEDIEMDK Wordt gevraagd een geëxamineerd APOTHEKERSBEDIENDE INTERN, tegen salaris. Brieven franco, onder de Letters M. M., bij den Boekhandelaar G. G. DE VOOGT, te Breda. STsc hott, Apotheker te Zaandam, vraagt met Mei a.s. een BEDIENDE; liefst een jong mensch, die goed recepteert, en geene theoretische opleiding verlangt. Brieven franco.