is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 44, 27-02-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h. M. heeft bij besluit van den 18den Februari op verzoek ingetrokken de benoeming van W. Robertsen Az., apotheker te Rotterdam, als plaatsvervangend lid der commissie in 1870 belast met bet afnemen der examens als apotheker, en als zoodanig benoemd J. Polak, apotheker te Amsterdam.

Ingevolge de voordracht (zie het vorig nommer) zijn de milit. apoth. 3de kl. 11. J. van Wesselingh en W. K. Voskuil door Z. M. benoemd tot milit. apoth. 2de kl. bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht hier te lande. Door den Minister van oorlog is de militaire apotheker 3de klasse H. J. Helderman van Bergen-op-Zoom overgeplaatst naar ’s Gravenhage. 8 Februari overleden te ’s Gravenhage inden ouderdom van bijna 51 jaren de heer J. van Kesteren, gedurende 28 jaren apotheker aldaar. Ontvangen voor de apothekersweduwe met 6 kinderen te Haarlem uit Maastricht ƒlO,BO, zijnde het bedrag eener collecte gehouden bij gelegenheid vaneen souper der apothekersvereeniging daar ter stede. ERRATA. In N°. 43 pag. 1, kolom 2, regel 16 van boven staat: //0,067,” moet zijn: //0,066.” Pag. 3, kolom 1, regel 5 van boven staat: //Trisulphuratum,” moet zijn: //Trisulphuretum.” Advertentie». APOTHEKERS-BEDIENDE. Wordt gevraagd een geëxamineerd APOTHEKERSBEDIENDE INTERN, tegen salaris. Brieven franco, onder de Letters M. M. 8., bij den Boekhandelaar G. G. DE VOOGT, te BREDA. ®C®OTT, Apotheker te Zaandam, vraagt met Mei aanstaande een BEDIENDE. Brieven franco. APOTHEEK. Men verlangt met Mei in eene Apotheek te ’s Gravenhage, een bekwaam BEDIENDE. Hierop reflecteerenden adresseeren zich met f ra n c o Brieven, onder N°, 620, bij den Boekhandelaar M. J. VISSER, te ’s Hage. APOT H Et K. In eene Apotheek te Leiden wordt gevraagd een bekwaam BEDIENDE INTERNE, voldoende bewijzen van soliditeit kunnende produceeren. Adres franco, onder Letter C., bij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN, Maarsmanssteeg, aldaar. W. H. J. BREIJ L, te Amersfoort, verlangt zoo spoedig mogelijk een geëxamineerd APOTHEKER, P. G., Van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco. APOTHEEK. In eene solide Apotheek te Rotterdam, bij een bejaard Patroon, zonder kinderen, waar het vooruitzicht bestaat om later aandeel inde zaak te krijgen, wordt verlangd als EERSTE BEDIENDE, een geëxamineerd Apotheker, P. G., van goede getuigschriften aangaande zedelijk gedrag enz. voorzien. Adres franco, onder Letter P., bij de Boekverkoop er sM. WIJT & ZONEN, te Rotterdam.

APOTHEEK. Er biedt zich aan met primo Mei, een ervaren BEDIENDE, IN- of EXTERNE, in het bezit, van de beste testimonia. Franco Brieven, met opgaaf van conditiën, sub Letters A. C., bij GEBR. VAN CLEEF, te ’sHage. P. A. mSSCIIAKKT & ZOO\, Apothekers te Rotterdam, vragen met 1 April of vroeger een BEDIENDE EXTERN. Brieven franco. EENE PARTIJ SDLPHAS MAGNESICÜS VENALE, tegen zeer lagen prijs te bekomen bij ROELANTS, EIJDMAN & C°-, Apothekers te Schiedam. Papierhandel, opgericht In 1777. De ondergeteekende bericht, dat hij voor den Détailhandel een BIJMAGAZIJN op het SPUI hoek Handboogstraat, D, 339, heeft geopend, waar alle soorten van Post-, Schrijf-, Pak-, Filtreer-, Marmer-, Goud- en Zilverpapier enz. in groote sorteering voorhanden zijn, en op dezelfde conditiën als inde Magazijnen inde Huidenstraat afgeleverd worden. Amsterdam, 1870. W. J. WIJSMULLER, firma Erve WIJSMULLER. Heeren Chirurgen en Pharmaceuten. Volgens het moderne pharmaceutische stelsel zijn alle Decimaal-Grammen, met deszelfs onderdeden van aluminium, in mahoniehouten étui, alsmede Balancen en Bascules, Perkamentpapieren, Bladzilver, Gouden Zilver-glacé, gesneden Poeder-, Recepten- en Capsules-papier in verschillende dessins, hoornen Lepels, ijzeren en koperen Spadels, Mortieren, tinnen, porceleinen en glazen Maten, Bindgarens, Pillenouwels, Kurken, kartonnen en spanen Doozen (desverkiezende met gedrukt adres zonder verhooging van prijs), benevens allerlei drukwerk en verdere benoodigdheden voor de medici, chirurgen en apothekers steeds voorradig aan het Magazijn van C. GLADDER, Koestraat, Amsterdam. attentïeT Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 58 Cts. Goudpapier per boek 65 Ots,, gewoon formaat. Zilverpapier» » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUD KERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. «es- aE van Chemische, Physische, Pharmaceutische Apparaten en utensiliën. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. Arnhem, 1870. J. C. Th. MARIUS. Dr. L. C. MAMUART’B NIEUWE PRIJSCOURANT yan Chemische, Pharmaceutische, Physische en Mineralogische Apparaten en Reagentia etc., wordt op fr an c o aanvrage verzonden door den ondergeteekende, die speciaal voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen belast is met het ontvangen en uitvoeren van commissiën. B. MIEDEMA te Arnhem. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.