is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 50, 10-04-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chloretum auricum (goudchloride, goudtrichloride: Au Cl3) wordt bij 300° C. ontleed in cbloreturn aurosum (goudchlorure, goudmonochloride: Au Cl) en bij nog sterker verhitting in metallisch goud en chloor. Volgens Debray kan men echter het goudchloride zeer gemakkelijk sublimeeren en het langs dezen weg in roodachtige kristallen verkrijgen, door namelijk een stroom chloorgas te laten strijken over goud in plaatjes, in eene glazen buis tot 300° C verhit. Eeeds beneden deze temperatuur wordt het goud overdekt met het chloride, maar omstreeks 300° vervluchtigt dit en condenseert tot lange naalden op een zekeren afstand van het verwarmde gedeelte. Ozonaether wordt het best bereid door baryumperoxydehydraat met aether te overgieten en daarbij van tijd tot tijd droppelsgewijze zoutzuur te voegen, totdat de aether met het gevormde waterstofperoxyde verzadigd is. Om den ammoniak uit het gaswater te verkrijgen, wenden Braby en Baggs een luchtstroom aan op zoodanige wijze, dat het water inden ketel onder bijvoeging van bijtende kalk tot 40 a 100° C. verhit en dan door middel eener buis, die inden bodem des ketels uitmondt, dampkringslucht wordt doorgedreven. Boven de plaats, waar de buis inden ketel komt, is een zeefachtig doorboorde bodem gelegen, om de lucht te verdoelen. Uit het bovenste gedeelte van den ketel ontwijkt de met ammoniak en een weinig waterdamp beladen lucht en wordt geleid in koudgehouden ontvangers, die water met zwavelzuur of zoutzuur bevatten, waardoor de ammoniak gebonden wordt, terwijl de dampkringslucht ontwijkt. Pulvis amygdalaceus, voor de spoedige bereiding der emulsio amygdalina. Men neemt (op het voorschrift der Pharm. Neerl. berekend) 4 deelen geschilde amandelen, maakt hiervan eene geconcentreerde emulsie en voegt er 1 deel suiker bij. Men concentreert die emulsie bij eene geringe warmte, giet de gevormde vaste massa in dunne platen uit, droogt ze inde droogstoof en brengt ze tot poeder. Men voegt er Affste deel tragacant bij en bewaart het in voorraad. Om eene emulsie te maken, neemt men 2 deelen van dit poeder en lost ze in 13 deelen water op, onder bijvoeging van \ deel aqua naphae. ï'ersetieadenlieden. Opheliazuur (C13 H2O O,0) en cUratine (C,c H4B 015) zijn bittere zelfstandigheden, voorkomende in herha Chireitae, CUretta, afkomstig van Ophelia Chirata Grisebaoh, eene Indische plant, op onze Erythraea Centaurium gelijkend. Deze plant is in Indië onder den naam van kirata-iicta als volksmiddel in gebruik en onder anderen , ook opgenomen inde Britsohe Pharmacopoea. Het chi- . rotine is eene harsachtige stof, die door looizuur wordt gepraecipiteerd. Bij langdurige koking met verdund zoutzuur wordt het chiratine gesplitst in opheliazuur, water j en eene amorphe bittere zelfstandigheid, niet praecipi- ( teerbaardoor looizuur, chiratogenine (Cl3 H„4 03) geheeten: Gas H4B 015 Cjs H24 03 -j- Cl3 H2„ 010O10 -)- 2 H2 O chiratine. chiratogenine. opheliazuur. Bryonicine is eene zelfstandigheid door de Konink en Marquardt inden wortel van Bryonia dioica gevonden. 1 Het is onoplosbaar in water, maar oplosbaar in alcohol en kan uit deze oplossing gekristalliseerd worden verkregen. Het wordt door zuren niet gesplitst en is dus geen glu-

coside. Het bezit ook geene basische eigenschappen, hoewel het omstreeks 8 procent stikstof bevat. Door inwerking van broomdamp of van vloeibaar broom levert hét een kristalliseerbaar broomderivaat. Agaracinesmr (Cl 6 H2S 06) is een zuur door Fleury uit den agaricus of de lorkenzwam afgescheiden. Eene oplossing van Berlijnsch-blauw in zuringzuur wordt volgens Schoras onder den invloed der zonnestralen ontleed, het Berlijnsch blauw slaat dadelijk neder en in plaats van de intensief blauwe en ondoorzichtige vloeistof verkrijgt men eene waterheldere kleurlooze oplossing voor zich. Böttger deelt echter mede, dat hem deze proef, in welke verhouding hij de zelfstandigheden ook bij elkander bracht, niet gelukt is. Om melk te bewaren wordt opgegeven bij een liter versohe, niet afgeroomde melk 40 centigrammen bicarbonas natricus te voegen, de flesch hermetisch te sluiten en dan gedurende 4 uren ineen waterbad te plaatsen bij eene temperatuur van 90°. Men neemt de flesch uit het waterbad weg, maakt bem met teer dicht en de melk blijft weken lang goed, zonder eenige verandering te ondergaan. Boldotakken zijn in Chili bij toeval ontdekt een specificum te zijn tegen leverziekten. Om de werking van terpentynolie als tegengift tegen phosphorus te constateeren, zijn door Curie en Yigier onderscheidene proeven genomen, waarvan het resultaat is, dat genoemde heeren tot hun leedwezen moeten verklaren, de waarnemingen van Personne niet bevestigd te hebben gevonden en dat zij meenen ook betreffende de theorie met Personne in bepaalde tegenspraak te moeten verkeeren. Om bij de bekende reactie van phosphorzuur op molybdenas ammonicus het molyhdeenzimr weder uit den gevormden gelen neerslag te herkrijgen, lost men volgens Dr. Muok dezen neerslag op in ammonia, scheidt het phosphorzuur door eene berekende hoeveelheid nitras ammonicus af en voegt bij het filtraat zooveel salpeterzuur, dat de oplossing, die als reagens moet dienen (5 proc. molybdeenzuur bevattende) weder hersteld is. Geheim middelen. Brumby's maagwater is eene gewone specerijachtige bittere likeur. HagspieV edel-gentiaan-specerijensup, zelfs als voorbehoedmiddel tegen cholera aangeprezen en a ƒ3,00 de wijnflesch verkocht, is foeselbevattende brandewijn, die over de gentiaanplant is gedistilleerd. ; Persoonlijke aangelegenheden. Overleden te Groningen 30 Maart de heer P. H. Noordbeek van Wermeskerken, oud-apotheker aldaar, inden ouderdom van ruim 71 jaren. Dordrecht, 6 April 1870: Heden vierde de heer D. Blankenbijl zijn vijftig-jarig Jubilé als Apotheker, waarvan 48 jaren alhier. De algemeene belangstelling door vrienden en kunstbroeders hem betoond, getuigt van de hooge achting, die allen hem toedragen, alsmede van de erkenning der vele en belangrijke diensten, door den Jubilaris in zoo menige maatschappelijke betrekking bewezen.