is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 52, 24-04-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhooging vertoonde de kleurverandering het jodetum | hydrargyrico-cuprosum, verkregen door bij eene warme i oplossing van jodetum hydrargyrico-kalicum, sulphas cu- j prious en aoidum sulphurosum te voegen. De neerslag is bij 40°C. rood, bij 70°C. zwart. Men zal zich herinneren, dat de kristallisatie van oververzadigde oplossingen van zouten in aanraking met de lucht door fransche scheikundigen wordt toegeschreven aan sporen van kristallen dezer zouten, die zich inde lucht zullen bevinden. Om dit nader te constateeren, heeft Lefevre eene oververzadigde oplossing van chlooroalcium aan de lucht blootgesteld. Dit zout kan niet inde lucht bestaan en het bleek dan ook dat de kristallisatie der oververzadigde oplossing aan de lucht niet plaats greep, wel, wanneer er een kristal van chlooroalcium werd ingébracht. Hetzelfde verschijnsel vertoonde zich met een kristal van het isomorphe chloorstrontium. Vreemd scheen het, dat een kristal van het geheel anders gekristalliseerde chloorbaryum hetzelfde effect voortbraoht. Volgens den schrijver bevat echter het chloorbaryum altijd sporen van chlooroalcium, waarvan de scheikundigen het tot heden nog niet hebben kunnen bevrijden.

Ineen vorig nommer wezen wij reeds op de vervalschingen, waarvan volgens engelsche schrijvers de thee onderworpen 'is. Nog erger is eene mededeeling in the Orocer, een blad aan den kolonialen handel gewijd, alwaar geschreven wordt, dat de zoogenaamde thee, die onder de namen //Scented Gaper”, „Gumpowder” en //Stiftings” inden handel komt, een mengsel is van excrementen van zijdewormen, vuil van den grond, oplossing van gom en eene slechts geringe hoeveelheid werkelijke theebladen. Bij onderzoekingen op een loodgehalte in wijn is aan Storer gebleken, dat onderscheidene zouten, zwavelzuur loodoxyde in niet onaanzienlijke hoeveelheid kunnen opgelost houden. Tot deze zouten behooren o. a. azijnzure, wijnsteenzure, barnsteenzure en citroenzure ammonia, vooral het laatste zout. Ineen Engelsch en ineen Amerikaansch blad vindt men de explosie vermeld van eenige flesschen glycerine in eene kist in zaagsel gepakt. Nadat deze kist eenige dagen rustig op zijde was gezet, ontplofte het met glycerine bevochtigde zaagsel. I)e Neurenberger Zeepsteen (Niirnberger Seifenstein) bestaat volgens de analyse van Schaedler uit talkzeep 60 deelen carbonas natricus 33 " water 18 " Br. Berlceley’ïs capsules tegen uitslag bevatten niets anders dan teer. De 30 stuks worden a ƒl,BO, de 100 stuks a ƒ 5,40 dooreen apotheker te Hamburg verkocht, die den handel in deze capsules en in teerzeep, met een paar geneesheeren als vennooten, in het groot drijft. Eene dergelijke exploitatie der lijdende mensohheid is voorzeker dubbel te misprijzen bij een Duitschen apotheker, die aan zijn artsenijtax gebonden is. Openlijke Correspondentie. HH. Abonné’s wordt bericht, dat het Alphabetisch Eegister voor den 6den Jaargang (1869—1870) bij het eerste nommer van den 7de“ Jaargang zal verzonden worden.

Het examen voor het verkrijgen der acte van bevoegdheid als hulp-apotheker is 1.1. Donderdag afgeloopen. De acte is, behalve aan de reeds in het vorig nommer genoemde heeren Wolterson en Snijders, nog uitgereikt aan de heeren . H. Brom, van Utrecht, en p. A. J. Pornara, van Leiden. De verloop van het hulp-apothekers-examen is in het geheel geweest als volgt: Candidaten voor het geheele examen 31 // // „ litterarisch n 8 39 Bij het litterarisch examen afgewezen 3 toegelaten 5 8 Bij het geheele ex. teruggetrokken 3 afgewezen bij het litterarisch gedeelte 8 Tijdens het examen teruggetrokken 3 afgewezen 13 toegelaten 4 ~~ 31 Totaal 39 Het practisch examen der apothekers in het laboratorium en de apotheek eindigt Zaterdag. Maandag 25 April vangt het openbaar theoretisch examen aan.

Advertenties ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden reeeptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. . Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. . » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te Amsterdam, OUD KERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. P. R. BROUWER Pz., Apotheker te Leeuwarden, vraagt tegen 1 Mei als BEDIENDE EXTERN, iemand die vlug en accuraat in het recepteren is. Adres met franco Brieven. i Inde BibliotheelTvan eiken Pharmaceut behoort tehuis: DE GEHEIM-MIDDELEN, Samenstelling en werkelijke waarde der m der handel voorkomende Geheim-middelen door Dr. O. C WITTSTEIN. Bewerkt naar de laatste Hoogdmtscn* uitgave en vermeerderd met de later onderzocht en °Nederlandsche Geheimmiddelen. & Hetwelk op franco toezending vaneen Post wissel ad ƒ 1,30 franco door het geheele Rij) wordt toegezonden. _ , Uitgave van JAN D. BROUWER, Kalverstraat E, 63, Amsterdam. Dr. L. C. MARQUART’S SESffKSSS: raten en Reagentia etc.,wordt op franco aanyrag verzonden door den ondergeteekende, die speciaal voo Nederland en zijne overzeesche bezittingen belast i met het ontvangen en uitvoeren van commissiën. B. MIEDEMA te Arnhem. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.