is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 10, 03-07-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het korfje) tot 3,82. Het gewichtsverlies in water bedroeg dus 4,86—3,82 = 1,04. Dit gewichtsverlies 1,04 ge-4 86 deeld op 4,86 geeft —jj =r 4,673 als getal van het specifiek gewicht. Eene dergelijke eenvoudige en door iedereen toe te passen wijze van bepaling van het specifiek gewicht kost slechts weinige minuten tijds. Telkens na het gebruik moet de hals van den areometer met vloeipapier van het aanhangend water bevrijd worden. De Eedactie der Pharm, Zeit. deelt in haar nommer van 4 Juni het volgende bericht mede: //In he,t werk van //Miquel: De Cinchonae speciebus quibusdam, adjectis üs //quae in Java coluntur, zijn onder de boomen, waarvan //de basten zonder waarde zijn, Cinchona carabayensis en //C. vera lanceolate opgenoemd. De heer Haskarl deelt //ons echter mede, dat Miquel deze opmerkingen geschre//ven heeft ineen tijd, waarin men de Chinine nog als //het alleen bruikbare alcaloïde van den kinabast be//schouwde. Sinds men van deze zienswijze is terugge//komen, is ook de cultivatie der twee genoemde species //weder opgevat.”

AETHER PHOSPHORATTJS. In Frankrijk is onlangs eene vergiftiging, evenwel niet met doodelijke gevolgen, voorgevallen ten gevolge eener te groote dosis aether phosphoratus dooreen geneesheer voorgeschreven, namelijk als eene mixtura, volgens het Formularium van Bouohardet, bestaande uit 4 gram aether phosphoratus en aq. menthae en syr. gummos. aa 64 gram ; alle uren een lepel. Weldra openbaarden zich bij den patiënt alle verschijnsels eener phosphorvergiftiging en het duurde onderscheidene dagen, voordat zijn maag weder voedsel verdragen kon. 4 Gram phosphoraether bereid volgens Soubeiran, bevatten 28 milligram phosphorus. Deze dosis phosphorus is kennelijk te groot. Er wordt opgegeven, dat de phosphorus slechts inde dosis van 1 tot 10 milligram mag -worden gegeven. De Pruisische Pharm. geeft 15 milligram als maximum op. (Op 4 gram phosphoraether van onze Pharm. bevinden zich 17 milligram). De- phosphoraether blijft steeds een onzeker praeparaat, dewijl het door de vluchtigheid van den aether lichtelijk meer phosphorus bevat dan men verwacht. Het praeparaat is inden nieuwen Franschen codex vervallen, j Voor de aanwending van phosphorus verdient de phosphorolie de voorkeur. j ; I Vroeger (zie N°. 19 van den vorigen jaargang) hebben wij vermeld, dat bij de nieuwe Fharmacy-act in Engeland ook diegenen, welke bij den vorigen staat van zaken zonder examen in het bezit of aan het hoofd eener apotheek gekomen waren, zijn verplicht geworden zich aan de nieuw vastgestelde examens te onderwerpen, alsmede, dat velen daarbij zijn afgewezen, maar om de sluiting hunner winkels te voorkomen zich met andere collega’s hebben geassociëerd, die beter bij het examen waren geslaagd. Daardoor zijn belangrijke associaties ontstaan. Zoo is o. a. te Londen door 8 personen, waarvan geen enkele apotheker inden zin der wet is, eene maatschappij opgericht onder den naam van: // Civil Service co-operative Society”, die jaarlijks 350,000 ponden sterling omzet. Aan het hoofd van het etablissement is om te voldoen aan de wet, een geëxamineerd apotheker geplaatst.

Inde Times wordt de eerder ontdekking van de anaesthetische eigenschappen van het chloroform (zie het vorig nommer) aan een geneesheer te Boston, Dr. Jackson, toegeschreven, wiens bescheidenheid hem weerhield daarop aanspraak te maken. Zijn leerling, Dr. Morton, deelde dit echter in 1842 in beperkten kring, in 1846 algemeen mede. Nadat A. von Humboldt de zaak had onderzocht, werd Jackson door den koning van Pruisen, Friedrieh Wilhelm IV, in 1857 met den Kooden Adelaar begiftigd. Ook Napoleon 111 (toen nog president) schonk hem het kruis van het Legioen van eer en later wees hem de Académie des Sciences het maximum van den Monthyonprijs toe. LABORATORIUM-MASKER. Butcher te Philadelphia heeft een laboratorium-masker vervaardigd om aangezicht, longen en oogen bij ongelukken en voor schadelijke dampen te beschermen. Het bestaat uiteen metalen masker met daarin geplaatste oogen van glas voor het bovenste gedeelte van het aangezicht en een zijden zak, waarin kin en baard steken. Om den rand van het metalen masker is spons vastgemaakt, die bevochtigd wordt, wanneer men het masker draagt. Zoo ook is de neus met spons omgeven. De lucht, die door den neus wordt ingeademd, moet dus eerst de spons passeeren en ondergaat daarbij een filtreerproces, waardoor alle zich daarin bevindende stofdeelen worden afgezonderd. Behalve in het scheikundig en in het pharmaceutisch laboratorium kan deze toestel van dienst zijn in inrichtingen tot pulveriseeren, papierfabrieken, of overal waar zich schadelijke stoffen ontwikkelen.

Uittreksels uit Binnen- en ISuttenlandsciic tijdschriften. Stromeyer beschrijft de bereiding van phosphorzuur door middel van verbranding van phosphorus en verdere oxydatie door salpeterzuur. De verbranding van den phospliorus geschiedt onder eene glazen flesch, ter hoogte van 3, ter wijdte van 3-J decimeter, staande op een porseleinen bord. De glazen flesch staat door middel eener knievormige buis in verbinding met een liggenden zuurballen en heeft aan de zijde twee openingen, de eene voor het inbrengen van den phosphorus op het porseleinen bord, waarop de verbranding geschiedt, de andere voor het toevoeren van versche lucht. Om de lucht af te j voeren is inden hals van den zuurballen eene open gla: zen buis aangebracht. Bord en ballon bevatten eenig water. De verbranding van 450 gram phosphorus geschiedde ineen dag en leverde 6 kilo phosphorzuur, waarvan de onkosten met inbegrip van het tot verdere oxydatie verbruikte salpeterzuur ƒ 5,10, dus 85 ets. het kilo, bedragen. Tegenover de bewering van sommigen, dat de witte aanslag of korst op gedroogde pruimen uit mijten bestaat, vermeldt Hebberlingh, dat hij bij onderzoek eener dikke laag onder den microscoop geen spoor eener levende of doode mijt heeft aangetroflën, maar door Fehling’s proelvocht glucose kon aanwijzen. De-pruimen, die bij het liggen een dikken witten aanslag verkregen hebben, zijnde zachtste en de beste. Er komt tegenwoordig inden handel een witte kinabast voor van nog onbekende afkomst. Hij bezit een aanmerkelijk gehalte aan zetmeel en bevat een alcaloïde van een bitteren smaak, dat in alcohol en aether gemakkelijk, in water weinig oplosbaar is. Zijn ontdekker O. Hasse heeft het den naam van paytine gegeven.