is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 11, 10-07-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIITISCH WEEKBLAD

YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhan- – delaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang/ franco per post, f 4.50.

Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur te Nijmegen vóór Woensdag.

Prijs der Advertenliën: van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets, voor een N°, van liet Blad. Brieven franco.

®e Jaargang.

ZONDAG 10 Juli 1870.

M°. 11.

ITlcclerieclingen. Ingezonden stukken. ACIDE UUINOPICRIQÜE. Inde Berichten van de Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacia komt eene beschrijving voor van het acicle quinopicrique door den heer G. H. Hoorn. Het onderzochte geneesmiddel scheen, te oordeelen naar het wapen op dé etiquette der flesch, een praeparaat van Zwitserschen oorsprong te zijn. Het doet zich voor als een lichtgeel poeder zonder reuk, vaneen bitteren smaak. Koud water lost bet een weinig op, de oplosbaarheid neemt bij verwarming toe, maar bij bekoeling scheidt zich het meerder opgeloste weder af. De oplossing reageert neutraal. Ook in alcohol is het praeparaat oplosbaar, alsmede in aether, amylalcohol, verdunde zuren en alcalische vloeistoffen. Bij verwarming onder water smelt bet tot eene harsaclitige massa samen, op gloeiende kolen geworpen, brandt liet snel weg. Het bevat behalve picrinezuur, cinchonine, cinchonidine en chiuidine, eene aanmerkelijke hoeveelheid chinine en eene zeer geringe hoeveelheid van nog andere, uiteen zuur aftreksel van kinabast met picrinezuur praecipiteerbare, stoffen. Bij het onderzoek van bet praeparaat leverde de scheiding der alcaloïden van het picrinezuur nog al eenige zwarigheden op, daar er, zoo als de heer H. zegt, geene verbinding van dit zuur met eene anorganische basse bestaat, welke onoplosbaar is 1), Het best gelukte hem de afscheiding der alcaloïden door voortgezette koking van het acide quinopicrique met soda-oplossing of door de stof met eene ruime hoeveelheid acidum sulphuricum dilulum te verwarmen en de bekoelde solutie door soda-oplossing te praecipiteeren. De alzoo verkregen alcaloïden werden in water en eenig verdund zwavelzuur weder opgelost. Na filtratie werd aether en soda-oplossing bijgevoegd en geschud, waarbij afscheiding der cinchonine en oplossing der andere alcaloïden plaats vond. Weldra bezetten zich ook de wanden van het buisje daar waar deaetherlaag zich bevond, met kristallen van cinchonidine, terwijl de chinine en chinidine inden aether opgelost bleven. Na verdamping van den aether en oplossing van het residu in verdund azijnzuur werden de chinine en chinidine door de bekende reacties aangetoond. Uit de verkregen resultaten kwam H. tot het besluit, 1) Wij nemende vrijheid hier op to merken, dst de picrinezure potassa hekend is wegens zijne hoogst moeielijke oplosbaarheid ia koud water, zoodat immers het picrinezuur als reagens op potassazouten dient. eed.

dat dit nieuwe geneesmiddel bereid wordt door uittrekking van kinabast met verdund zuur en praecipiteeren met acidum picricum. De bereiding is hem op deze wijze zeer goed gelukt met inachtneming van het voorschrift door Mager opgegeven, om de gezamenlijke alcaloïden inden kinabast te bepalen. (Zie N°. 14 van den zesden Jaargang.) De heer Hoorn meent, dat het geneesmiddel niet aanbevelenswaardig is, omdat het nimmer eene constante samenstelling zal bezitten en in geneeskracht zal verschillen, al naar de soort van kina, waaruit het werd bereid, ook omdat het onderzoek omslachtig is en de resultaten geene vrijheid tot goed- of afkeuring geven. Het bevat een veel minder gehalte aan kina-alcaloïd dan de sulphas ehinicus, zoodat, al is de prijs minder, de doses als koortswerend middel grooter zullen zijn, aangenomen | dat het uit beste calisaya-kina bereid is, tenzij de verbinding van picrinezuur met kina-aloaloïden, eene andere l physiologische werking heeft dan de' samenstellende dee: len afzonderlijk. In eene mededeeling van Dr. Syrski, betreffende Japansohe toestanden, wordt gewag gemaakt van onzen landgenoot en collega Geerts, als benoemd tot docent der botanie, physica en scheikunde, om de aanstaande geneeskundigen een behoorlijk voorbereidend onderwijs te verschaffen. Op kosten van de Japansche regeering zijn levende, geneeskrachtige planten uit Nederland ingevoerd en inde nabijheid der kliniek wordt een botanische tuin aangelegd. Geerts neemt de zaak ernstig op en geeft zijne zeer ijverige leerlingen ook onderrioht inde wiskunde. Behalve tot geneeskundig gebruik -wordt het chloralhydraat tot bedwelmende dranken gebezigd. De Zweedsche //Schlummorpunoh” en vele bierbrouwerijen in Beieren zijn vermoedelijk zeer trouwe consumenten van dit praeparaat. In Amerika verheelt men dit gebruik niet. Zeker is het, dat alleen in drie Noord-Duitsche scheikundige 'fabrieken dagelijks 150 kilogram chloralhydraat vervaardigd worden. Dewijl nu 'dagelijks wel niet in geheel Europa 30,000 recepten met chloralhydraat voor slapelooze zieken wórden voorgeschreven, ligt het voor de hand, dat het verbruik van het chloralhydraat ook buiten de geneeskunst gevonden wordt. Het eerste geval eener vergiftiging met chloralhydraat is dezer dagen te Pesth voorgekomen. De aan geestver-