is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 19, 04-09-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgelost in alcohol, daarbij ammonia gevoegd en nu zwaveligzuur tot verzadiging ingeleid, waardoor eene verbinding van het methylcaprinol met zwaveligzure ammonia ontstond, die in fraaie paarlemoerglansende witte blaadjes kristalliseerde. Nadat deze dubbelverbinding in water opgelost en met carbonas natricus verwarmd was, scheidde zich spoedig het methylcaprinol als eene kleurlooze sterk lichtbrekende olie aan de oppervlakte af. Met behulp van eene pipet opgenomen en zorgvuldig van water bevrijd, ging het bij de distillatie tusschen 223—234° C. volkomen over. Het specifiek gewicht werd bij 17,5° C. = 0,8295 gevonden (Strecker geeft als specifiek gewicht 0,850 en als kookpunt 228° op). Tot vergelijking werd nu nog oleum rutae aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Oleum rutae uit den handel gaf bij de distillatie beneden 200° eene aanmerkelijke hoeveelheid terpentijnolie. Van 300 tot 345° C. daarentegen ging een distillaat over, dat hoofdzakelijk uit methylcaprinol bestond. Het distillaat werd op dezelfde wijze als boven beschreven is, inde dubbelverbinding met zwaveligzure ammonia overgebracht en verder behandeld en gaf nu insgelijks een zuiver methylcaprinol, met een kookpunt tusschen de 224 tot 225° en met een specifiek gewicht bij 18,7° C. van 0,8381. VERKRIJGING VAN BENZOÊZUUR. UIT URINE IN HET GROOT, Het benzoêzuur, dat men inde anilinefabrieken bezigt, wordt op eene groote schaal uit hippuurzuur verkregen. Het is bekend, dat het hippuurzuur een zelfstandigheid is, die voorkomt inde urine van grasetende dieren; alsmede dat het bij behandeling met zuren of alcaliën wordt gesplitst in benzoêzuur en glycoooll: C 9H9N03 + H„0 = C7H602 -j- C2H5N03 hippuurzuur. benzoêzuur. glycocoll. Omgekeerd worden benzoêzuur of in het algemeen1 benzoylverbindingen, maar ook, zoo als later gebleken is, kinazuur en zeer waarschijnlijk nog vele andere stoffen bij den doorgang door het organisme in hippuurzuur overgebracht. Zoo schijnt vooral de aard van het voeder voor rundvee en paarden in Oost-Pruisen zeer gunstig te zijn voor de vorming van hippuurzuur, zoodat daaruit op groote schaal benzoêzuur wordt bereid. Eene fabriek te Königsberg levert jaarlijks omstreeks 70 centenaars zuiver benzoêzuur, voor wier verkrijging circa 35,000 centenaars urine van paarden en runderen en omstreeks 1000 centenaars vaneen sterk zuur noodig zijn. DESINFECTEERENDE MASSA VAN SÜVERN. De desinfecteerende massa van Süvern, waarvan wij vroeger meermalen melding maakten, bestaat uit 100 deelen kalkhydraat, 15 deelen steenkolenteer en 15 deelen chloormagnesium (Mg Cl2) en niet chloormagnesia of onderchlorigzure magnesia, zooals abusivelijk in sommige tijdschriften is opgenomen). In denlaatsten tijd is deze massa weder bijzonder op den voorgrond gesteld, maar telkens deed zich daarbij het bezwaar voor, dat het chloormagnesium niet overal te verkrijgen is. Om hierin tegemoet te komen, wordt opgegeven, in plaats van chloormagnesium, een mengsel te nemen van sulphas magnesicus en keukenzout. De sulphas magnesicus blijft bij vele bereidingen als bijproduct terug,

o. a. bij het veelvuldig gebruik van magnesiet voor de bereiding der minerale wateren. Op de 100 deelen sulphas magnesicns neemt men 60 deelen keukenzout; 3 deelen van dit mengsel komen overeen met 1 deel chloormagnesium. Het voorschrift voor de desinfecteerende massa van Süvern wordt dan gewijzigd als volgt: 100 deelen kalkhydraat, 18 h steenkolenteer, 30 // ruwe sulphas magnesicus, 18 n keukenzout. Deze ingrediënten worden gezamenlijk met zooveel water aangemengd, dat er eene weeke brijachtige massa ontstaat. Bij het gebruik verdunt men met de viervoudige hoeveelheid water. De Fharm. Zeitung vermeldt, dat een kok te Berlijn eene eigenaardige wijze heeft uitgevonden voor de voeding van den soldaat te velde. Erwtenmeel wordt namelijk op eene bijzondere wijze gepraepareerd en met vleesoh, specerijen en spek gezamenlijk in darmen gevuld. De soldaat behoeft deze soort van worst slechts even in water op te koken, om dadelijk een zeer voedzamen maaltijd van vleesch en groenten te hebben. Hetzelfde blad deelt ineen later nommer mede vernomen te hebben, dat aan den kok (Grimberger geheeten) voor het overleggen van het geheim betreffende de erwtenworstfabrikatie door de Pruisische Eegering de som van 85,000 thaler (ruim 60,000 gulden) is uitbetaald. Een goed gehonoreerd recept! Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft op pensioen gesteld den apotheker 2de klasse J. E. E. Pieper, van de koninklijke militaire academie, op diens aanvrage, het bedrag daarvan bepaald op ƒ 690 ’sjaars en hem den rang verleend van apotheker Iste klasse. Openlijke Correspondentie. V. E. te A. Plaatsing in het volgend- nommer. Advertentlën. G. \ A\ MESDAG, Apotheker te Groningen, vraagt met 1 November aanst. een bekwaam BEDIENDE. Brieven franco. H. M. RUTGERS, Apotheker te Arnhem, vraagt met 1 November een BEDIENDE INTERN. Brieven franco. 1111111®» Ineen APOTHEEK op eene der hoofdplaatsen van JAVA, wordt ten spoedigste gevraagd een soliede, ongehuwde, geëxamineerde APOTHEKER. Voorwaarden zijn: vrije overtocht als passagier eerste klasse, voorschot, een ruim en opklimmend salaris en gunstige vooruitzichten om deelgenoot en later eigenaar te kunnen worden. Adres in persoon of franco brieven bij den Heer A. VAN DEN TOORN, Apotheker te Rotterdam. Een geëxamineerd APOTHEKER zag zich gaarne geplaatst, als PROVISOR of BEDIENDE, onverschillig in eene Stad of ten Plattelande. Brieven franco, Letter 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.