is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 23, 02-10-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, die daarom eene noodzakelijke herziening van tijd tot tijd behoeven, en het is juist de visitatie, die eene herinnering aan dien arbeid opwekt. Zal deze echter goede vruchten blijven voortbrengen, dan moet men zorg dragen, dat die taak worde toevertrouwd niet alleen aan mannen op het standpunt onzer wetenschap, maar ook practici, die doordrongen zijn van de waarheid, dat tijd en omstandigheden een grooten invloed op eene apotheek kunnen uitoefenen; en dat men zulks terecht heeft begrepen, hiervoor strekt ten bewijze, dat het vooral aan het pharmaceutisch lid overgelaten is een beslissend oordeel over eene apotheek uitte spreken. Niet alleen zijn kennis en ondervinding voor hem noodzakelijke vereischten, maar ook vooral moet hij zich kenmerken door strikte eerlijkheid, zich volkomen bewust gevoelen van het edele zijner roeping en verre moet het van hem zijn, juist die visitatie, hem toevertrouwd, als wapen aan te grijpen, om door naijver of eigenbaat gedreven zijnen collega te kwetsen of smet aan te wrij ven, die hij niet verdiend heeft. Aan dat gevaar kan een pharmaceut zijn blootgesteld, wanneer in één stad, de eene apotheker het recht heeft een afkeurend oordeel over den toestand der zaak van een ander uitte spreken. Voor dit kwaad moet zooveel mogelijk gewaakt worden en het is daarom, dat ik mij wend tot de redactie van ons Pharmaceutisch orgaan, om den weg te ieeren kennen, die moet ingeslagen worden om zulks te voorkomen. Zoude bijv. de bepaling niet wenschelijk zijn dat aan het pharmaceutisch lid der Commissie inde eene Provincie de visitatie werd opgedragen van de andere ? 1) Dit zou reeds een stap zijn op den weg van verbetering en voor een gedeelte de beschuldiging van naijver ontzenuwen, waaraan dat lid is blootgesteld. Is echter die bepaling niet mogelijk, dat men dan ten minste zorg drage, te beletten, dat in dezelfde stad een apotheker verplicht wordt, de toestand zijner zaken bloot te leggen aan zijn collega, ja, wellicht zijn concurrent 3). Niemand zal ontkennen, dat zulks tot oneerlijke practijk kan aanleiding geven, dat de welvaart van den apotheker hiermede kan bedreigd worden en dat men moet trachten zulks te vermijden. Nog op een ander punt wenschte ik de aandacht te vestigen. Het lid, aan wien de inspectie is toevertrouwd, visiteert ook soms de apotheek, waarvan hij zelf patroon is.3) De ongerijmdheid hiervan springt duidelijk genoeg in het oog. De visitator moge zoo onzijdig mogelijk handelen, toch blijft hij mensch en mag als zoodanig zijne eerlijkheid niet te zwaar beproefd worden. Beschaving en wetenschap mogen hem voorlichten om duidelijk de gebreken en leemten te kunnen waarnemen in zijne zaken,

1) Is reeds in andere bij het geneeskundig staatstoezicht gecombineerde provinciën, zooals Friesland en Groningen, Overijsel en Drenthe toegepast. 2) Zoover ons bekend is, wordt aan dezen alleszins gegronden wensch nu reeds zooveel mogelijk gevolg gegeven en wij achten dit een groot voorrecht der nieuwe geneeskundige wetten boven de oude, toen men op plaatsen, waar plaatselijke geneeskundige commlssiën gevestigd waren, steeds aan eene jaarlijksche visitatie door dezelfde collega’s dier zelfde plaatswas onderworpen, hetgeen vooral op kleinere plaatsen met veel naijver zeker niet tot de aangenaamste zaken in het apothekersleven behoorde. 3) Het is ons niet bekend, dat eene dergelijke ongerijmdheid ergens wordt aangetroffen: het geval is wel niet denkbaar. Red.

zal hij dan altijd den moed hebben om zijn afkeurend oordeel over te brengen aan hem, door wien hij tot dit onderzoek is afgezonden. Waar toch vindt men den mensch geheel vrij van eigenliefde ? Het doel van dit schrijven is te wijzen op dit gebrek bij de visitatie in het belang der pharmacie en inde hoop, dat hierin zal voorzien worden. Ik heb eerbied voor de eerlijkheid der leden, aan wie die taak is toevertrouwd, ik wil als algemeene regel aannemen, dat zij allen zich waardig van hunne plichten kwijten, maar men vindt soms uitzondering, al zoude deze slechts dienen, om het spreekwoord te bevestigen: //Exceptie probat regulam.” Utrecht, 18 Sept. 1870. Uittreksels uit Binnen- en Jtultenlandsche tijdschriften. Als piombeermassa komt inden vorm van grove, tinwitte spaanders eene legeering inden handel, die, volgens het Chem. News, voor dit doel zeer wordt aanbevolen. Zij bestaat uit 61,6 proc. tin, 38,8 proc. zilver en 0,1 proc. koper. Yoor het gebruik wordt deze legeering met kwikzilver ineen ijzeren lepel verwarmd en geamalgameerd, en het overvloedige kwikzilver tusschen zeemleder uitgedrukt. Deze piombeermassa behoudt inden mond hare witte kleur. Het gebruik van het vroolijkmakend gas (stikstofoxydule: NaO) als anaestheticum, neemt toe, vooral in Engeland door de tandmeesters. Ook ineen onzer bladen (de Arnhemsche courant) vonden wij dezer dagen door een tandmeester geadverteerd, dat hij zich van dit gas bij zijne operaties bedient. Wijnzwavelzure (Aethylzwavelzure) soda (Na, C„ H5, so4) is onlangs inde therapie ingevoerd. Het praeparaat heeft de purgeerende eigenschappen van eulphas natricus, zonder dat zijn gebruik later verstoppingen na zich sleept. De smaak is ook veel minder 'onaangenaam dan die van het glauberzout. Tegen delirium tremens wordt ammonia liquida aanbevolen inden volgenden vorm : pf: infus. rad. valerianae gramm. 120, ammoniae liquidae gutt. 30. M. D. S. in 5 maal om de twee uren te nemen. Als uitstekend wondwater wordt door Fromm aanbevolen : pf: aq. plumbicae (aq. Goulardi) part. 3, mixturae vulnerariae acidae part. 1. Lauwwarm met compressen aan te wenden, die elk half uur vernieuwd worden. (Mixtura vulneraria acida bestaat uit 6 deelen azijn, 3 deelen spiritus vini van 0,892 spec. gewicht, 1 deel acidum sulphuricum dilutum, 2 deelen mei depuratum. Het mengsel wordt gefiltreerd.)

Verscheidenheden. Be oorzaak van het lichtend, vermogen der vlam vaneen Bunsenscher brander wordt gewoonlijk verklaard door aan te nemen, dat daarin eene volkomen verbranding plaats grijpt. Eenige proeven van Karl Knapp doen zien, dat daarbij nog andere oorzaken in het spel zijn. Eicht men een Bunsenschen brander zoodanig in, dat door eene ter zijde aangebrachte buis, in plaats van dampkringslucht,