is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 32, 04-12-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toezien op de vakken, waarin herexamen afgelegd wordt ? Bestaat de mogelijkheid niet dat de candidaat bij het herexamen hetzij geheel, hetzij ten deele, onvoldoend examen aflegt? zoadat hij lij de volgende (nieuwe) oom* missie zich op nieuw aan het geheele examen zal moeien onderwerpen. Maar toen de candidaat zich in zijn zwakke vakken sterk maakte tegen het tweede examen, heeft hij toen de andere vakken niet grootendeels laten varen? zoadat lij nu verder van hel pad is en ooi die vakken weer ter hand moet nemen waarin hij de eerste maal voldaan heeft. j-) Zal niet ieder studeerend of niet studeerend student het eens (jaan wagen om examen af te leggen en zal daardoor het werk der examineerende coramissiën niet bezwaard worden? §) X. Wij ontvingen van de Amsterdamsche pharmaceutisehe studenten bericht, dat de Minister van Binnenlandsche zaken afwijzend heeft beschikt op hun 'rekwest om reden dat er geenerlei aanleiding bestond om zulks toe te staan. Tevens kregen zij bij dit antwoordde verzekering, dat de splitsing tot nu toe aan de aanstaande artsen toegestaan ook voor goed een einde zou nemen. ’-s Gravenhage, 23 Nov. 1870. Weledele heer, Gebruik makende van dein numero 17 van dit jaar beschreven suikerbepaling in urine met cyaankwik, gaf mij deze bepaling een uitstekend resultaat. Alleen de indicatie-methode laat te wensolien oven Een druppel vloeistof op filtreerpapier gebracht, maakt dit altijd donkérder van tint, en het was, voor mijn oog althans, niet duidelijk of deze tint door zwavelammonium nog sterkt werd. Beter beviel het mij om op eene glazen plaat, liggende op een vel wit papier een druppel te brengen van de vloeistof, dan een druppel zwavelammoninm daarnaast en vervolgens de twee druppels in aanraking te brengen. Op de grens van het witte en het gele vocht vertoonde zich dan duidelijk het zwarte praecipitaat, zoo lang er kwik inde vloeistof blijft. Misschien acht gij deze mededeeüng niet te onbelangrijk om die niet een klein plaatsje te gunnen. Hoogachtend, enz. J. T. Mouton. Onder het opschrift //Cinehonologisch” vinden wij inde Pharm. Zeitung een artikel van Prof. P. Phoebus met belangrijke wenken voor het toepasselijk verklaren der kina-aanplantingen in Indië. Hij geeft inde eerste plaats aan, om reeds inde plantages zehen uit de kinabasten al de alcaloïden in massa uitte trekken en wel uit de versche basten, dus zonder dat de sapbewaarplaatsen door het drogen zijn samengetrokken, waardoor tot heden de bereiding der kina-aloaloïden in Europa zeer bemoeif) Onvermijdelijke omstandigheden, die ook niet bij het gesplitst examen der geneeskundigen uitblijven. Splitsing kan volgens de wet niet verder reiken dan het jaarlijksch mandaat der examineerende commissie. Duidelijk volgt dit uit de woorden in art. 4 en 8: „commissie voor dit examen” en uit art. 12 van Wet II: „zij, die voldaan hebben bij hel examen enz. leggen, voordat zij worden toegelaten in handen van den voorzitter der examineerende commissie enz.” §) Even onvermijdelijk. Men kan wettelijk niemand het recht ontzeggen, zich bij elke zitting der Staatscommissie voor het examen abn te melden en zich daaraan te onderwerpen.

lijkt en duur gemaakt is. Men kan dan de verkregen alcaloïden-massa deels als zoodanig aanwenden, deels (voornamelijk in Europa) uittrekken en de verschillende alcaloïden afzonderen. Door de aanwending der alcaloïdenmassa zou men vooral de aan alcaloïde-n}'£e basten (van Cinchona sucoirubra, C. Pitayensis, C. Calisaya, C. officinalis en andere) in substantie voordeelig kunnen vervangen. Het is bekend, dat de geneesheeren vroeger, toen de aanwending der kina iu schudmixturen, niettegenstaande de lastige werking van dezen artsenij vorm, niet kon vermeden worden, vooral de roode kina vaak als een echten koortsverdrijver prezen. De tegenwoordige geneeskunst weet, dat de roode kleur vaneen kinabast een hoogst onzeker, ja onbruikbaar criterium oplevert voor den rijkdom van den bast aan alcaloïden en ontleent hare bewijzen aan de analyse. Toch zouden wij met de alcaloïden-massa wel weder tot de schudmixturen terug willen keeren, omdat men dan bevrijd is van celstof, kurkstof en andere stoffen, die therapeutisch zonder waarde maar lastig inde vermenging en opneming zijn. Men zou op deze wijze een goedkoopen en werkzamen drank verkrijgen. Het quinium van Delondre is nu reeds een dergelijk praeparaat. Ten tweede wenscht Phoebus, dat uit de bladen der Cinchonëen het chinovazuur volgens de methode van de Vrij worde afgezonderd. Eindelijk verlangt hij zeer, dat ook met de andere kina-alcaloïden vergelijkende proeven in hospitalen enz. genomen worden. Prof. Phoebus deelt in hetzelfde artikel mede, dat na den dood van dr. Anderson de leiding der kina-kultuur aan het Himalaya gebergte is opgedragen aan Dr. Simpson, vroeger als geneeskundige in Indië werkzaam. Simpson heeft zich gedurende zijn verlo'f in Europa, onder de leiding van den heer de Vrij te ’s Hage (zonder twijfel //zegt Phoebus,” de beste persoon, dien hij ergens had kunnen kiezen) bepaaldelijk en geheel op het onderzoek der kinabasten geoefend, zoodat men van zijne werkzaamheden in Indië groote verwachtingen mag koesteren. Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsche tijdschriften. Meer en meer neemt de afscheiding van jodium Uit chilisaipeter toe. Te Tarapaca worden dagelijks 40 kilogram jodium verkregen, hetwelk eene jaarlijksche productie van 290 tot 300 centenaars belooft. De methode, die thans inde fabriek der Socicte' nilriere te Tarapaca op aanbeveling van Thiercelin wordt gevolgd, bestaat in de behandeling der moederloogen van de raffinatie van den natuurlijken salpeter met een mengsel van zwaveligzuur en bisulphis natricus. Wendt men beide agentiën in de vereischte hoeveelheden, doch niet in overmaat, aan, dan verkrijgt men al het jodium inden vorm vaneen zwart praeoipitaat, hetzij het joodzuur inde moederloog inden vrijen staat of aan eene base gebonden zij : 5 S02 + 2 H J03 + 4 H2 O = 5 H„ S04 + J2 5 S02 -j- 2 Na JO3 -J- 4 H2 O zz: Na2 S044 H2 SO4 -j- J2 Het gepraecipiteerde jodium wordt ineen groot steenen vat gebracht, waarvan de bodem bedekt is met eenige lagen kwartszand. De korrels van dit zand nemen van beneden naar boven in grootte af. Nadat het jodium is afgedroppeld, schept men het, zonder de benedenste jodiumlaag door omroeren op te lichten, met een aarden lepel ineen gipsen bak met dikke wanden, die de aan-