is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 33, 11-12-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Linimenfum sinapis compositum (Compound liniment of mustard der Amerikanen.) pf: olei sinapis aetherei gramm. 4, extraoti mezerei aetherei granpn. 3, campiiorae gramm. 8, olei ricini gramm. 30, alcoholis gramm. 130. Het extract en de kamfer worden in alcohol opgelost, waarna de oliën bijgevoegd worden. Aan het departement van oorlog is aanbesteed de levering van 100 kilogram vulphas chinicus basicus, ten dienste van ’s Rijks magazijn van geneesmiddelen. De eenige inschrijving was die van de heeren J. Mouton en Zonen te ’s Hage, a ƒ138,76 het kilogram. Persoonlijke aangelegenheden. Z, M. de Koning-Groothertog heeft den Heer S. Kayzer, apotheker te Josse ten Noode (Antwerpen) benoemd tot ridder van de eikenkroon. (Haart. Cour.) Openlijke Correspondentie. W., apothekersbediende te Amsterdam. Wij legden steeds stukken en brieven ter zijde, waarvan de schrijver of schrijvers hun naam ook voor de Redactie vefbörgen houden. Advertenfiën. A P O T HEES. Een Apotheker, P. G., wenscht geplaatst te wórden als PROVISOR of BEDIENDE, Brieven franco, met opgave van conditiën, onder Letter C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. MSÊËÊF* i^an hot gesticht Meerenberg, bij Haarlem, zal de betrekking van APOTHECAR 1° Februari e.k. vaceren. Behalve vrije huisvesting, voeding en bewassching is aan deze betrekking een salaris verbonden van ƒ 400, hetwelk voor verhooging vatbaar is. Ongehuwde Apothecars, die in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich in persoon, en van getuigschriften voorzien aan te melden bij den Isten Geneesheer-Directeur aan het gesticht, op Dinsdag 6 of 13 December, des middags om 3 uur.

D. WIJTEMA, Apotheker te Groningen, vraagt tegen 1 Februari] 1871 een BEDIENDE, aan wien gelegenheid zal worden gegeven de Akademische lessen bij te wonen. Brieven franco. IJgljSB®1* ïe Bergen op Zoom wordt TE KOOP AANGEBODEN eene HUIZINGE, met de daarin sinds lange jaren gevestigde en goed beklante APOTHEEK. Reflecteerenden vervoegen zich in persoon of met vrachtvrije brieven bij den eigenaar J. L. VAN HAL. HEEIIKSJIÜIS en APOTHEEK met Woon- en Pakhuis. De Notaris A. T. HAAGSMA te Leeuwarden, zal, Maandag 13 December 1870, ’s avonds 6 uur, bij den Heer Hendrichs, in ’t Hotel Phoenix, aldaar, finaal veilen: I°. Een net en gerijfelijk, wel onderhouden HEERENHUIS, waarin thans eene welbeklante APOTHEEK wordt uitgeoefend, overigens zeer geschikt voor velerlei andere affaires, staande op eenen zeer gezochten stand, inde Sint Jacobstraat, te Leeuwarden, letter G, n°. 81, Sectie C, n°. 484, groot 1 Hectare 83 Centiaren, hebbende Winkel en diverse Woonvertrekken, Kelder, Plaatsje, Bak en Put, doorloopend privaat en verdere commoditeiten. Geb. ƒBO7O. 3°. Een ruim en hecht WOONHUIS en PAKHUIS , staande zeer geschikt, bij het vorige perceel, in het Maria Anna straatje aldaar, letter G, N°. 64, sectie C, NO.. 475, groot 70 Centiaren, hebbende o. a. i een ruimen Kelder voor Wijnhandel, een Plaatsje en massale Bak en Put. Geb. ƒ 3000. Beide perceelen in gebruik bij den eigenaar, en te bezien op den Verkoopdag van 13—3 uur, bij toegangkaartjes, te verkrijgen bij den Notaris. Zijnde inmiddels UIT DE HAND te koop, te bevragen bij den eigenaar-bewoner. A. W. GIIOOTE, Kalverstraat, E. 34, Amsterdam. EENIG AGENT VOOR NEDERLAND van het zoo gunstig bekende PAPIER RIGOLLOT MOUTARDE en feuilles pour sinapismes, ter vervanging der gewone mosterdpappen. H. H. Apothekers genieten een behoorlijk rabat.

1 Mei 1871 treedt het grammengewigt in werking. Stellen vanaf 1 kilogram tot 1 gram in gepoleerd bakje. » » » 5 hectogram » 1 » » » » » » » 2 y> » 1 centigram » niet gepoleerd magahoniehout Etui. » » » 2 » » 1 milligram » gepoleerd magahoniehout Etui. »»»1»» 1 » » » » » » » » 5 decagram » 1 » » » » » » » » 1 gram » 1 // » cartonnen doosjes. Bovenstaande stellen gramgewigt voor Pharmaoeutisch gebruik zijn voorhanden in het Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaeeutische, Chirurgische Apparaten en Instrumenten. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvragen franco. Arnhem, Boekhorstenstraat G 401. ,J_ (ƒ t 'X'11. IVt /\ (JriLTUS. Mineralwasser- und Champagnerapparate, Vorschriften zu Klarhaltbarem Champagner inden beliebtesten Sorten, fahrbare Schankstaedten (Sodawasserwagen), Eismaschinen, Schnellessiggeneratoren u. s. w., illustrirte Preiscourante franco bei N. GRESSLER, Apparatenfabrik zu Hall© 3d SdctiS. Snelpersdruk van M, J. Portielje te Amsterdam.