is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 34, 18-12-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De formule voor de schaal van den Nederlandschen pharmaceutischen areometer voor zwaardere vloeistoffen, herkom – stig van de Pharmacopoea batava, is S. 144 n Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsche tijdschriften. Eoussin beveelt eene emulsie van teer aan in plaats van het onaangenaam smakende teerwater. Deze emulsie wordt vervaardigd uit suiker, gom en water. Men wrijft ineen mortier het gezuiverde teer, de suiker en het gompoeder tot eene homogene massa te samen, voegt langzamerhand water bij, laat vervolgens bezinken en giet eindelijk de vloeistof af. Als excipiens voor pillen wordt door het Schweiz. Wochenschr. für Pharmacie, voor zoutenbevattende, Valette s, kwikzilverpillen enz. een mengsel van 3 deelen glycerine en 1 deel tragacanth aanbevolen. Verscheidenheden. Als specialiteiten van chloral-hydraat zijn door de Amerikanen reeds inden handel gebracht een //syrup of hydrate of chloral”, een //True chloral anodyne,” een //Elixir of chloral” en eene //Solution of chloral-hydrate.” Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouv.-gen. van N.-Indië is overgeplaatst bij het garnizoen te Meester Cornelis, de milit. apoth. 2de kl. E. T. G. Dreijenberg van den geneeskundigen dienst der Westerafdeeling van Borneo; bij dezen laatsten de milit. apoth. 3de kl. A. Machielse van het groot militair garnizoen te Weltevreden, bij het groot milit. hospitaal te Willem I de milit. apotheker 3de kl. J. W. Slangen, onlangs uit Nederland aangekomen. Z. M. heeft bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht benoemd: tot apotheker 2de klasse (naar ouderdom van rang) den apotheker 3de klasse A. Machielse van gemeld personeel, thans voor den tijd van vijf jaren gedetacheerd bij het leger in Oost-Indië. Openlijke Correspondentie. De heer W. boude ons de thans aangenomen gewoonte ten goede, die door de omstandigheden noodzakelijk is geworden. Den //getrouwen lezer” zij bericht, dat een ingezonden stuk van dien aard niet anders dan als //advertentie” kan geplaatst worden.

Ad verten tlën. D. WIJTEMA, Apotheker te Groningen, vraagt tegen 1 Februarij 1871 een BEDIENDE, aan wien gelegenheid zal worden gegeven de Akademische lessen bij te wonen. Brieven franco. SteSï”"* In eene APOTHEEK te Amsterdam wordt tegen Februarij, gevraagd: een bekwaam BEDIENDE of LEERLING-APOTHEKER, accuraat kunnende recepteeren, P. G. Salaris naar bekwaamheid. Brieven franco, onder Letter G., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een jongmensch van fatsoenlijken huize, P. G. bekend met de receptuur en van goede getuigschriften uiteen vorige betrekking voorzien, wenschte spoedig GEPLAATST te worden ineen goede APOTHEEK, EXTERNE of INTERNE, zoo er eenige tijd voor studie kon gegeven worden. Brieven franco, Letters M. S., bij de Boekhandelaren Gebroeders Hendriksen te Rotterdam. • , Enriand het recepteren kundig, en geschiktheid bezittende voor Winkelnering, kan op bijzondere, doch aannemelijke, voorwaarden GEPLAATST worden. Brieven franco, onder Letter S„ bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ALS TWEEDE BEDIENDE wordt gevraagd in eene APOTHEEK te Amsterdam, een Jongmensch, goed kunnende recepteeren, tegen een salaris van ƒ 400, buiten kost en inwoning. Adres, franco, Letter F., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam, grijze'bloedzuigers, te bekomen bij W. BEERENS Gz., te Duizel bij Eindhoven. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. s> Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27.

1 Mei 1871 treedt het grammengewigt in werking. Stellen vanaf 1 kilogram tot I gram in gepoleerd bakje. » » » 5 hectogram » 1 » » » » ® » » 2 » » 1 centigram » niet gepoleerd magahoniehout Etui. * » » 2 » » 1 milligram » gepoleerd magahoniehout Etui. » » » 1 » »!»»)) » » » » » 5 decagram » 1 » » » » » » » » 1 gram » I // » cartonnen doosjes. stellen gramgewigt voor Pharmaceutisch gebruik zijn voorhanden in het Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaeeutische, Chirurgische Apparaten en Instrumenten. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvragen franco. Arnhem, Boekhorstenstraat G 401. j (j rjrir j\ F.A Ti T T Snelpersdruk van M. J. Portieljo te Amsterdam.