is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 47, 19-03-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARIHACEUTISCH WEEKBLAD

YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4.50.

; Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenoraen te ; zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur ; te 'Nijmegen vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van liet Blad. Brieven franco.

9e Jaargang’.

ZONDAG 19 Maart 1871.

M°. 4W.

SEededeelingen. Ingezonden slakken. Bij Koninklijk Besluit van 5 Maart 1.1. is wijziging gebracht in het Koninklijk Besluit van 18 November 1870, behelzende de invoering van het metriek gewicht inde geneeskunst, en het tijdstip der invoering verschoven van 1 Mei tot 31 December 1871. De Minister van Oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, dat te Amsterdam in Juli een vergelijkend examen zal worden gehouden tusschen jongelieden, die bij het garnizoens-bospitaal aldaar, in verband met het onderwijs, dat aan het Athenaeum Illustre gegeven wordt, wenschen opgeleid te worden tot militaire apothekers hier te lande. De toelating geschiedt 1 Ootober. Leeftijd der candidaten: de volle ouderdom van 17 jaar, en niet ouder dan 30. Het verzoek tot het afleggen van het examen moet uiterlijk 31 Mei aan den inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht zijn gedaan. De voorwaarden voor de toelating en het programma van het vergelijkend examen worden gevonden inde Staats-Courant van Woensdag 15 Maart. Het examen betreft: a. schrijven; h. kennis der nederlandsche taal; c. lezen en voor de vuist vertalen uit het latijn, fransch, hoogduitsch en engelsch (kennis van het grieksch is aanbeveling) ; d. rekenkunde (vooral de kennis der gewone en tiendeelige breuken, leer der evenredigheden, reeksen en logarithmen); e. stelkunde (tot en met de vierkants-vergelijkingen); f meetkunst (bijv. rechte lijnen en cirkels, eigenschappen van vlakke figuren, inhouden der eenvoudigste lichamen, de beginselen der goniometrie en der rechtlijnige trigonometrie); g. geschiedenis (de algemeene in groote trekken; die des vaderlands meer in bijzonderheden); h. aardrijkskunde (in het bijzonder die van Nederland en zijne bezittingen in andere werelddeelen). Voor de apothekers hier te lande zijn 4 plaatsen ter aanvulling opengesteld. De studenten genieten eene bezoldiging van ƒ 300 ’s jaars. De studenten, die hun diploma als apotheker hebben verkregen, moeten voor eene commissie van officieren van gezondheid een aanvullingsexamen afleggen, en worden naar gelang der daarbij door hen aan den dag gelegde bewijzen van bekwaamheid gerangschikt en in die rangorde ter benoeming voorgedragen. BELEVEN UIT DE HOOEDSTAD. IV. Dat de welstand der Nederlandsche Pharmaceuten, in de hoofdstad zoowel als in ons geheele land, over het

algemeen te wenschen overlaat, zal wel door niemand betwijfeld worden, ’t Is ook bij ons dezelfde kwijnende toestand, dien wij in alle landen terugvinden, waar het aantal apotheken niet bij de wet geregeld is. Frankrijk, Spanje, Engeland, Noord-Amerika leveren hiervan het merkwaardige bewijs en vormen een scherp contrast met de uitstekende positie der Pharmaceuten in Duitschland, Oostenrijk, Eusland, Zweden en Noorwegen. Zoo weinig wetenschappelijk ontwikkeld en geacht als zij over bet algemeen zijn in eerstgenoemde landen, even geleerd en geëerd zien wij hen inde laatstgenoemde, waar de staat hun, ’t is waar, groote verplichtingen oplegt, maarde belangen van alle Pharmaceuten ook in de hoogste mate beschermt en behartigt. Nimmer zal ik den indruk vergeten, dien de apothe. ken te Brussel en vooral te Parijs op mij maakten. Hoe evègant, vaak in het overdrevene, ontdekt ge toch al spoedig achter die groote, met verschillende gekleurde vochten gevulde kristallen karaffen, waarmede men de ramen versiert, den specialist en charlatan. Ge vindt er de geneesmiddelen in prachtige standflesschen en potten in aanzienlijke hoeveelheid, maar spécialités of liever geheimmiddelen in aanmerkelijk grooter aantal. Eecepteeren ziet ge er spaarzaam. Des avonds ontsteekt men gaslicht achter die veelkleurige flesschen en dan lijkt’t inderdaad een kermisvertooning. Al bij den eersten aanbllk vond ik het akelig en had ik medelijden met mijn Fransohe collega’s. Vergelijk daar nu eens bij de Duitsche apotheken, waar smaakvolle eenvoud en waardigheid u meestal tegentreden. Daar vindt ge den ernst, die bij de zaak past en vertrouwen opwekt. Inde landen van den Duitschen Bond vindt men niet meer dan één apotheek op de 5000 inwoners en bij ons één op de 1300. Dat zijn gewichtige cijfers, die veelte denken geven en welsprekend aanduiden, dat er tusschen die verhoudingen, ginds en hier, een groot, te groot verschil bestaat. Inde meermalen aangehaalde Memorie van Toelichting bij Wet IV lezen wij : //De ondergeteekende (minister Thorbecke) kan zich met het denkbeeld van beperking van het getal apotheken volstrekt niet vereenigen.” Met deze weinige woorden is die quaestie, die in vele opzichten voor de Nederlandsche Apothekers een levensquaestie was, toen afgedaan, en niet éen lid van de Kamer is diep genoeg in dezelve doorgedrongen om te gevoelen, dat er ten minste iets meer over diende gesproken te worden. Integendeel, meer dan eenmaal noemde men bij de beraadslagingen onzer wetten den Apotheker het troetelkind der regeering. Als de Nederlandsche Apotheker dien naam moet dragen, hoe zal men