is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 53, 30-04-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de bepaling van het acidum uricum in urine wordt door Vernon al de urine verzameld, die in 24 uren, is geloosd, hiervan een vierde gedeelte genomen en dit bij eene warmte van 100° C. tot het kleinst mogelijk volumen ingedampt. Dit residu wordt na droging en bekoeling onderworpen aan de werking vaneen mengsel van gelijke deelen alcohol en zoutzuur (22J deel op 100 deelen van de gebezigde urine). Alles wordt nu op een klein, vooraf gewogen filter gebracht, en hetgeen op het filter terugblijft eerst met methylalcohol en vervolgens met een mengsel van gelijke deelen water en zoutzuur afgewasschen. Het acidum uricum, bevrijd van kleurdeelen en van de phosphaten, die het vergezellen, blijft alsdan kleurloos en gekristalliseerd terug. Het filter met inhoud wordt gewogen en na aftrek van het gewicht van het filter geeft het overblijvende ci]fer het gehalte der urine aan acidum uricum. Geheimiulddelcn. Het snelmedpoeder van Hübner bestaat volgens Kamrodt. uit keukenzout 756 koolzure kalk . g,OB zwavelantimoon 15,56 poeder van anijs, fenkel, zoethout en graanmeel 55,49 vochtigheid 13,31 100,00 Worm conftcüon bestaat uit 1 drachm. calomel, 6 drachm. santonine, 36 oneen 2 dr. saccharum, tot 360 koekjes gebracht. Acerho's anlirheumatische en anticatarrhale olie voor het vee, a f 2,50 de fiesoh met bijna 45 gram inhoud, kan volgens de Industrieblatter naar het volgende recept bereid worden: pf: euphorbii subt. pulv. part. 10, spiritus vini absoluti part. 10, olei olivarum part. 80. Digere calore balnei aquae per horas viginti quatuor, tum coque ad consumptionem spiritus vini usque et per gossypium cola. Het ajlreksel van notelolsters, door Schwarzlose Söhne te Berlijn als haarmiddel inden handel gebracht en a 60 cents de 30 gram verkocht, bevat volgens Schadler geen spoor van notebolster, maar bestaat uit eene oplossing van nitras argenticus en chromas cupricus in ammoniahoudend water. Pomade contre le pi/griaüs du cuir chevelu (zalf tegen den schubbigen uitslag onder het hoofdhaar) van Dr. Alaiu te Parijs, bestaat volgens Wittstein uiteen mengsel van 2 deelen rood ijzeroxyde, 2 deelen kwikzilveroxyde en 96 deelen vet. Het Alphabetisch register van den 7den Jaargang zal bij No. 1 van den 8 sten Jaargang worden verzonden. Asïverteniticn. I?*" Een bekwaam en bevoegd BEDIENDE, P. Gr., zag zich gaarne met Juli of Augustus a.s. in een’ solide Apotheek GEPLAATST, waar tevens tijd en gelegenheid is, om voor het Apothekers-Examen te studeeren. Brieven franco, onder Letters T. S., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Wordt, gevraagd in Amsterdam iemand, bevoegd tot de Receptuur, als tweede BEDIENDE. Adres franco, Letters Q. Q., aan den Boekhandelaar I). B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Rotterdam, wordt ten ll*er spoedigste een bekwaam BEDIENDE gevraagd. Adres, onder Letter A., bij den Boekhandelaar P. M. BAZENDIJK, te Rotterdam. eene vrÜ drukke Apotheek en handel in chemicalia, droogerijen en verwstoffen, in den regel bezigheid verschaffende aan drie bedienden en twee knechts, verlangt men een PROVISOR (geëxamineerd Apotheker) tegen een honorarium naar bekwaamheid en geschiktheid vanaf ƒ 12 tot ,/ 20 per week. Adres H. J. ANSINGH Bz. te Alkmaar. NB. H. H. Potators worden beleefd verzocht óp bovenstaande annonce geen regard te slaan. ||||||®* In eene Apotheek te Arnhem wordt gels»o vraagd een bekwaam BEDIENDE van de H. G., IN- ot EXTERN. Brieven franco, onder de Letters W. Z., aan den Boekhandelaar K. VAN DER ZANDE, te Arnhem. In eene soliede Apotheek te Nijmegen is «r®® tegen half Julij a 1 Augustus e k., ter verdere opleiding voor de examens, eene plaats open voor een JONG MENSCH, P. G., het recepteren kundig. Adres franco, Letters A. 8., aan den Boekhandelaar H. C. A. THIEME, te Nijmegen. Een geëxamineerd APOTHEKER zoekt eene betrekking als PROVISOR of BEDIENDE, liefst daar waar gelegenheid bestaat, de zaak na eenigen tijd te kunnen overnemen. Adres franco, Letters A. X., bij den Boekhandelaar B. BERGHUIJS, te Kampen. Te Amsterdam wordt ineen Apotheek ge- vraagd, tegen half Mei of eerder, eèn bekwaam BEDIENDE, P. G., alsmede iemand eenigzins met het vak bekend. Salaris naar bekwaamheid. Brieven franco, Letters A. A,, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een koperen DISTILLEERKETEL, inhoud + 15 Liter, met tinnen helm en koelvat, zoo goed als nieuw. Franco, onder LetterA., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Bij J, NOORDENDORP ziet het licht: Medicamentorum formulae in usum Medicornm. Editio Tcrtia f 0,30. In RECEPT-FORMAAT f 0,25. In deze Ed. zijn eenige nieuwe recepten opgenomen en de recepten naar het Nieuwe Medicinaal gewigt berekend en gewijzigd. X 1. IIHIS è Go. berigten de ontvangst van REAGENTIËN-KISTEN, waaronder met flesschen van fijn geslepen cristalglas, en dubbele ingebrandc Etiguetten. Ook leveren zij met veel succes, porseleinen en geëmailleerd ijzeren DEÜRen KASTPLATEN met ingebrand zwart letterschrift. Magazijn van MEDICIJNGLAS, Chemische, Pharmaceutisehe APPARATEN, ÜTENSILIËN, enz. Geldersche Kade, M 91 en 92, Amsterdam. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.