is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 1, 07-05-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13e Jaargang. 7 Mei 1876. N°. 1.

PHARMACEDTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels ƒ 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van bet blad. Een Abonnemenls-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

UITGEVER: D. B. CIK.XTKX, te Amsterdam. De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën ruiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Icdedeelingen. Ingezonden stukken. EEN TWAALFJARIG TIJDPERK. Het twaalfjarig tijdperk, gedurende hetwelk ik, als Redacteur van het Pharmaceutisch Weekblad, de eer en het genoegen had het woord tot mijne collega’s te richten, is zeker eender merkwaardigste inde geschiedenis der Nederlandsche pharmacie. Wat al veranderingen en verbeteringen zijn erin die jaren voorgevallen: I°. In 1865 de afkondiging der geneeskundige wetten, waaronder de nieuwe voorwaarden tot het verkrijgen der pharmaceutische bevoegdheden en eene geheel nieuwe regeling van de uitoefening der artsenijbereidkunst. 3°. In 1871 de invoering eener nieuwe uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. 3°. In 187 6 de vaststelling vaneen afzonderlijk doctoraat in de pharmacie en de verplaatsing der pharmaceutische studie van de geneeskundige tot de wis- en natuurkundige faculteit. Hoogst belangrijke zaken, waarvan sommige eene halve eeuw tot voorbereiding noodig hadden. Al die onderwerpen heeft de Redactie van het Weekblad niet alleen mede doorleefd, maar zij durft het zonder zelfverheffing zeggen er in en toe medegewerkt. De juichtoon zou ons op de lippen kunnen komen: //Omnia jam fiunt fieri quae posse negabam,” maar is er, vooral inden socialen toestand der pharmacie, nog aanmerkelijk verbetering noodig en, zoo wij vertrouwen, ook te verwachten. De ontwikkeling der wetenschap gaat daarbij met snellen tred voorwaarts. Zoover en zoolang onze krachten reiken, wenschen wijdoor middel van het Weekblad tot verheffing van onzen stand, tot verspreiding der pharmaceutische wetenschap bij te dragen. Onpartijdig en naar waarheid voor onze meening uitkomende en elk gelegenheid gevende, de zijne uitte spreken, zullen wij steeds op onzen post gevonden worden, waar het de dierbare belangen onzer betrekking geldt. De 3Sste Algemeene Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie zal gehouden worden op Donderdag 23 Juni a.s. des voormiddags te 10 ure in het lokaal //het Park” te Amsterdam. De volgende voorstellen zijn tot behandeling ingekomen : A. Reclame op pharmaceutisch gebied is in strijd met de waardige uitoefening der Pharmacie en alzoo met art. Ivan de maatschappelijke Wet. Het Departement.. . stelt voor, het Hoofdbestuur uitte noodigen, bij schrijven aan de Departementen de aandacht van de leden der Maatschappij hierop te vestigen en bij eene eerstvolgende wetsherziening hierin te voorzien. B. De Maatschappij ter bevordering der Pharmacie verkeert immer nog in niet bloeienden toestand. Van de ruim 800 Apothekers in Nederland zijn slechts 300 leden der Maatschappij, en dat ineen tijd, waarin onze sociale positie, meer dan ooit, aansluiting en eendrachtige samenwerking gebiedend eischt. Het Departement ... is van meening, dat die toestand

ook voor een groot deel moet toegeschreven worden aan het gemis vaneen eigen orgaan, ware het voorloopig slechts een tweemaandelijksch tijdschrift, dat de belangen der Maatschappij krachtig kon propageeren en het wetenschappelijk leven onder de Pharmaceuten in Nederland tot meerdere ontwikkeling brengen. Het Departement .... stelt derhalve voor, dat de Vergadering besluite tot de uitgave van zoodanig tijdschrift en het Hoofdbestuur uitgenoodigd worde volgens art. 55 der Wet het noodige daartoe te beramen. C. De geschiedenis der artsenijbereidkunde in ons vaderland is voor een goed deel in allerlei oude archieven begraven en zij, die haar achten en eeren, kunnen daar op den duur geen vrede bij hebben. Het Departement stelt voor het benoemen eener Commissie voor Historia Pharmaciae, aan welke de Maatschappij door haren invloed een uitgebreide volmacht zal geven tot het aanvragen, opsporen en rangschikken van alle * gegevens, die kunnen strekken tot het ontwerpen van pene geschiedenis der artsenijbereidkunde in Nederland. D. Het Departement heeft met veel genoegen kennis genomen van het ontwerp eener tarifieering van geneesmiddelen en de bereiding daarvan door den heer Opwijrda te Nijmegen. Schoon het Departement niet gaarne zou zien, dat eene vaste bepaling der prijzen van ingrediënten en werkzaamheden werde verplichtend gesteld door welke autoriteit ook, meent het evenwel het ontwerp van denbeer Opwijrda te moeten begroeten als eene welgeslaagde poging om eenheid te brengen inde beginselen van berekening; alleen het nacht-tarief is naar de meenir.g van het Departement te laag gesteld. Om die reden stelt het Departement voor, dat de Algemeene Vergadering verklare dat dit tarief in hoofdtrekken hare goedkeuring wegdraagt en het aanbevele als eersten stap inde richting eener gevvenschte eenheid van prijsbepaling. E. Het Departement , hoezeer op hoogen prijs stellende de werkzaamheid van het departement Amsterdam, o. a. ook gebleken uit het ontwerp-tarief voor scheikundige onderzoekingen, acht dit tarief zelf ten eenenmale ongeschikt om te dienen als grondslag van berekening en hoopt dat de Algemeene Vergadering een gelijk oordeel daarover uitspreke, om te voorkomen dat door de toepassing van dit tarief de waarde van den wetensehappelijken arbeid der pharmaceuten ten eenenmale worde miskend. Er werd ons het volgende uittreksel vaneen brief uit Indië toegezonden, hetwelk wij met den geachten inzender belangrijk genoeg achten in het Weekblad over te nemen, al was het oorspronkelijk niet voor een uitgebreiden kring van lezers bestemd. //Het opium wordt hier jaarlijks door het gouvernement verpacht voor kolossale sommen, o. a. inde geheele residentie Samarang voor ƒ165,000 inde maand. De pachter is verplicht opium van het gouvernement tegen een bepaalden prijs en bij