is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 7, 18-06-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentiën. APOTHEKER. Bij het Rijksbedelaarsgesticht te Veenhuizen N°. 3 kan worden geplaatst, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, een geëxamineerd APOTHEKER op een salaris van ƒ 1100,— ’sjaars met vrije woning en geneeskundige behandeling. Inzending van stukken, als: een bewijs van goed zedelijk gedrag, af te geven door den Burgemeester der woonplaats, het geboorte-extract, een attest vaneen geneesheer, waaruit moet blijken, dat men is vaneen gezond gestel, de acte van bekwaamheid en een eigenhandig op zegel geschreven adres, vóór of op den 20 Junij aan den DIRECTEUR der Rijks-Gestichten Ommerschans en Veenhuizen, te Yeenhuizen. De betrekking van APOTHEKER der Gemeente, tevens Directeur van het Ziekenhuis te Helder, door het verleend eervol ontslag van den heer H. J. Helderman vacant komende, worden heeren Apothekers die naar gemelde betrekkingen willen solliciteeren, uitgenoodigd, zich vóór den 30 Junij aanstaande met franco brieven te wenden tot den Burgemeester der Gemeente Helder. De voordeelen zijn : een jaarwedde van ƒ 1000 en vrije woning. J. N. Broese, Apotheker te Kampen, vraagt tegen lu September een bevoegd BEDIENDE, EXTERN. Brieven franco. Te Rotterdam wordt tegen 1° Julij in eene Apotheek gevraagd een INTERN BEDIENDE, ƒ 500 salaris, benevens aandeel inde winst. Brieven franco, onder Letters A. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Bediende Externe. Ineen Apotheek alhier wordt verlangd een bekwaam BEDIENDE, EXTERN, tegen Juli of Augustus. Adres Letters K. S., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen Apotheek te Leiden verlangt men met Augustus een ADSISTENT, INTERN, goed bekend met de receptuur en van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco, Letter O, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen Juli verlangt men in eene Apotheek te Amsterdam een ADSISTENT, of een JONGMENSCH het recepteeren kundig, die tevens den vrijen tijd voor eigen studie verlangt. Brieven franco, Letters A. A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ApoT H E E K Inde Prov. Z.-Holland wordt gevraagd, uitsluitend voor particuliere receptuur, een bevoegd ADSISTENT. Brieven franco, Letter Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In het Stedelijk Ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam, wordt gevraagd om tegen 15 Juli 1876 in dienst te treden (INTERNE) EEN HULP-APOTHEKER. Zij die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, gelieven vóór 1 Juli a.s. hunne aanvragen in te zenden aan den GENEESHEERDIRECTEUR van het Ziekenhuis voornoemd. Wordt gevraagd lEMAND O. W., van middelbaren leeftijd, en eenigszins bekend met receptuur en commissiewerk. Brieven franco, Letters K. L., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

W moÊr“XTEDiÊND™: plaatst te worden. Franco brieven, onder de Letters B. Dv bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Een Apothekers-Bediende, bevoegd volgens de Oude Wet, zoekt PLAATSING in eene Apotheek ten platte lande, hetzij ij IN- of EXTERN. Men adresseere zich onder de Letter F., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Brieven franco. Een Leerling-Apotheker N. W. wenscht tegen 1 October EXTERN GEPLAATST te worden ineen Apotheek, bij voorkeur ten platte lande. Brieven franco, onder de Letters W. 8., bij den Boekhandelaar JAC. VAN DER MEER, te Deventer. Apoth.-, Drogerijen-Verfwaren. Een I ongmensch van fatsoenlijken huize wenscht nu of later zijne diensten te leenen aan een bejaarden patroon, liefst in Drogerijen en Verfwaren, bij wien hem het vooruitzicht wordt gegeven, de zaak later geheel of gedeeltelijk over te nemen. Brieven, met voorwaarden, franco Letters M. W., bij den Uitgever D. B. GENTEN, te Amsterdam. WEGENS OUDERDOM wenscht een Apotheker, in eene provinciestad in ’t zuiden des lands, zijne druk beklante ZAAK OVER TE DOEN. Het huis kan gehuurd of gekocht worden. Brieven, onder Letter U., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, jöglgß' De prijs van SULPHAS CHININI (Jobst) is heden ƒ 70.00 per i Kg. op 3 maanden zonder of a contant met l°/0 i korting; bussen extra. C. F. FLEUMER. Amsterdam, 16 Juni 1876. APOTHEEK. Door verandering van betrekking wordt uit de hand TE KOOP aangeboden, eene APOTHEEK met WOONHUIS en VOORRAAD. De Apotheek is in vollen bloei en levert een goed bestaan op. Het Huis is ruim en solide en staat op den besten stand eener stad in Gelderland. Inlichtingen zijn te bekomen bij Notaris VAN OSSELEN te Nunspeet. Brieven franco. “handel IN APÖTHEEK-BENOODIGDHEDEN voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen. H. A. van Fernis & Gomp. utrecht. 1° Medicinale levertraan per ton ƒ 53. Prima Genua Olie per 100 Liter // 110. // Tafel Olie per 100 Liter // 80. Tot de levering van bovenstaande Artikelen beveelt zich aan P. van Heßnsbergen, Zaandam 278. NB. Uitvoerige prijscouranten en monsters worden op aanvrage franco verzonden.

Eür Droguisten, Apotheker ETC. Meine Insectenpulverspritzen mit starken Gummiballen eignen sich vortrefflich, das Insectcnpulver in die feinsten Ritzen zu spritzen. Ich offerire solche in Pa Qualitat 2'A (59/i0 C/M) p. dutz. 4 M. 2V2 U (65/io C/M) „ 4V2 " bei grosse Abnahme Eabatt. Mein Fabrikat ist bereits inden grössten Hausern obiger Branchen eingeführt. Ludwig leyer. Berlin W. N°. 9 Potsdamerstr. GUMMI WAAEENFA BRIK. MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen. Vulling IBÏB. WEDe. G. A. ROOSEBOOM Amstel 140. AMSTEEDAM. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem /6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKEEK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F, 27. A. MAYEE, Wederlegging- der beschouwingen van De. Hugo de Vkies over de bcteekcnis der organische zuren inde planten. J. L. HOORWEG, Over den clecfrometer van Lippmann. H. E. VAN DER LEIJ, Wijziging in het experimenteeren met den toestel van Hofmann ter bepaling van de dichtheid der dampen. H. C. DIBBITS, Over het waterverlics van gekristalliseerd cbloorcaleium in droge lucht. INHOUD VAN N°. 8 VAN HET MAANDBLAD VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. Commissie van Redactie: Prof. J. W. Gunning, Prof. T. Place, F. A. L. Dblpkat, Dr. H. C. Dibbits, Dr. A. van Hennekeleb. 6e Jaargang. Per jaar ƒ 1.50. Uitgave van D. B. CENTEN, te Amsterdam. D. B. CENTEN te Amsterdam geeft uit: ALGEMEENB EN BIJZONDERE EECEPTEERKUNST (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Naar onderscheidene bronnen en in verhand met het grammengewicht bewerkt. In verband gebracht met de Pharm. Neerl. Ed. 11. 3e druk. / 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70.

BALANSEN uit de gerenommeerde fabrieken van Bceker’s Sons, Schicrenbcck e.a. worden tot fabrieksprijzen geleverd. Magazijn van Wetenschappelijke Instrumenten. Rotterdam, Wijnhaven zz, No. 108. MARIUS & VAN ROSSEM. Snelpersdruk van M J. Portielje, te Amsterdam.