is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 12, 23-07-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tas calcico-ferro sus solwbilis, Citras Codeini, Cosmolinwm (Vaselinum), Ditainum, Hydrargyrum albuminatum fluidum (volgens Bamberger), Hy oscy aminum crystallisatum album (sneeuwwitte brokjes, die zich onder den microscoop als aggregaten van zeer fijne naalden vertoonen, bij sterke vergrooting als dunne scheeve zuilen; grootere kristallen kunnen bij herkristallisatie wel verkregen worden maar niet zonder aanmerkelijk verlies; oplosbaar in 120 deelen koud water, beter in kokend, waarbij de hyoscyamine eerst smelt tot olieachtige droppels, die bij bekoeling tot eene witte kristallijne massa vast worden; gemakkelijk oplosbaar in zuurhoudend water, zoo ook in chloroform, aether en alcohol, moeilijk in benzol, gevende daarmede volkomene en kleurlooze oplossingen. Bij verhitting op platinaplaat, smelt de hyoscyamine eerst, wordt vervolgens zwart en ontwikkelt witte dampen van bedwelmenden reuk; bij voorzichtige verhitting kan men het alcaloïde zonder ontleding vervluchtigen), Kamalinum crystallisatum, Por as lithicus Salicylas mag nesicus, Phosphas Papaverini, Pilicarpinwm purum (het alcaloïde uit' de Jaborandi, eene dikvloeibare stroopvormige kleverige massa, die met chloorwaterstofzuur, zwavelzuur en salpeterzuur kristalliseerbare zouten vormt), Hy dr.oc/elor as Pilocarpini cryst. pur. (wit, gemakkelijk in water oplosbaar). Uilenburg heeft eene nieuwe zuigflesch voor kinderen vervaardigd, waarbij gelegenheid gegeven wordt tijdens het zuigen lucht te doen intreden. Inde gomelastieken stop bevonden zich twee buizen: I°. eene 23 centim. lange zuigbuis, aan wier eene einde eene glazen buis bevestigd is, die tot op den bodem der flesch reikt, terwijl zich aan het andere einde een zuigtoestelletje met ring bevindt; 2°. eene gebogen, uit gehard caoutschouk bestaande buis inde stop, die door verbinding met eene caoutsohoukbuis, tot aan den bodem der flesch reikende, verlengd is. Het zuigen geschiedt daardoor zeer gemakkelijk en bovendien kan men de flesch en buizen na het gebruik gemakkelijk schoon maken, door er, als met behulp vaneen hevel, warm water door te laten gaan. Volgens Wittstein drijft een zekere heer Pingel te Göttingen tegenwoordig de uitgebreidste kwakzalverij met zoogenaamde kloostermiddelen, die hij voorgeeft van de Franciskanerbroeders te St. Mount in Engeland in depot te hebben. W. betwijfelt het of er wel zulk eene plaats, laat staan een klooster aldaar bestaat. Dewijl de heer P. bij de uitbreiding zijner affaire ook wel goedgunstige blikken op onzen vaderlandschen bodem zal werpen, achten wij het niet ondienstig op te geven wat hij alzoo aflevert. I°. Een decoct, zijnde 420 gram van eene geelbruine, een weinig troebele, aromatieke, zeer bitter en tevens zoetachtig smakende vloeistof, een waterig aftreksel van eenige kruiden,afs gentiaan, angelica, kalmoes, zoethout, millefolium en centaurium. 2°. Een liniment, zijnde een mengsel van 20 gram kamferspiritus, 20 gram ammonia liquida en 40 gram aftreksel van gebrande koffie. 3°. Pillen, bestaande uit pepermunt en gentiaan met grof zoethoutpoeder bestrooid. 4°. Een middel tegen den lintworm, zijnde kousso. s°. Eene haarlalsem, zijnde een geparfumeerde oplossing van nitras argenticus (*/s deel) in glycerine (25 deelen) en spiritus (134 deelen;. De gunstige resultaten, verkregen door poeder met salicylzuur tegen voetzweet, hebben aanleiding gegeven het in het Pruisische leger bij de groote oefeningen inden zomer toe te passen. Voortzetting der examens voor leerling-apotheker. Meppel. 14 Juli geëxamineerd 8, teruggetrokken 1, afgewezen 1, toegelaten 6, bij namen : De heer A. Thim, geb. te Gouda. // M. J. Kleijer, u u Amsterdam. " K. J. van Ginkel, // // // " J. G. Haasken, // // Wippingen (Westphalen). " A. J. Bor, // // Arkel. // C. Terpstra, u n Hippinge. 15 Juli geëxamineerd 8, afgewezen 1, toegelaten 7, bij namen: De heer J, Zielstra, geb. te Groningen. " J. Tj. Schrandt, n // n

De heer J. C. van der Steeg, // // Utrecht. // W. J. Schouten, n u Amsterdam. // D. J. Blok, n n den Helder. " H. W. Bloemink, n n’s Gravenhage. // B. H. Strübben, // // Monnickendam. 17 Juli geëxamineerd 8, afgewezen 2, toegelaten 6, bij namen De heer L. Steenhuis, geb. te Winschoten. // E. Boerma, // // Groningen. n J. Bakker, n // Krommenie. " J. de Jong, // // Zwolle. // H. Vechtman, // // Amsterdam. // S. A. Hempenius, // // Kaalte. De uitslag van het geheele examen is geweest: Aangemeld 56, teruggetrokken 1, afgewezen 11, (waaronder 3 vrouwelijke), toegelaten 44 (waaronder 17 vrouwelijke). Middelburg. 13 Juli *) geëxamineerd 4, afgewezen 1, toegelaten 3, bij namen: De heer G. J. E. Gommers, geb. te Bijsberge (N.-Brab.) " H. F. Simons, « n Roermond. " G. Kool van den Hoek, u u Goes. De uitslag van het geheele examen is geweest: Geëxamineerd 16. afgewezen 2, toegelaten 14. Dr. de Vrij verzoekt ons mede te deelen, dat voor de Hanbury-stichting (zie N°. 6 van 11 Juni) tot heden bij hem is ingeschreven als volgt: door R. J. Opwijrda ƒ 3,00 " P. J. Haaxman // 3,00 // W. Eobertson u 6,30 // Prof. C. A. J. A. Oudemans // 6,30 // Dr. D. J. Coster u 12,60 // Ned. Maatsch. t. b.d. Pharmacie // 12,60 // Dr. J. E. de Vrij // 12,60 f 56,407 Wij vermelden hierbij dat de lijst op uit. Augustus a. s, gesloten wordt, daar Dr. de Vrij met 1 Sept. de gelden met de namen der inschrijvers naar Londen wil zenden. Het Pharmaceuücal Journal van 24 Juli bevat de treurige tijding van den dood van W. Mc. Ivor, den ijverigen en taleutvollen directeur der Engelsche kina-plantsoenen in Z.-Indië, te Ootacamund. Om onbruikbaar geworden iodetum hydrargyrosum nog tot bereiding van iodetum hydrargyricum te bezigen, behandelt men, volgens eene opgave inde Pharm. Zeil,, 5 deelen daarvan met eene oplossing van 5 deelen iodetum kalicum in 16 deelen water gedurende korten tijd onder verwarming, waarbij het nog aanwezig mercuroiodide : Hg2 Js, onder afscheiding van kwik in mercuridiodide: Hg J2, overgaat. Na bekoeling fitreert men, laat het Altraat uitvloeien in eene oplossing van 4 deelen chloretum hydrargyricum in 100 deelen water en wascht het op het filter achtergeblevene met 10—20 deelen water na. Het neergeslagen iodetum hydrargyricum wordt op de gewone wijze verzameld. Heeft men met eene aanzienlijke hoeveelheid gewerkt, dan kan het op het filter achtergebleven fijn kwik verzameld worden of tot de bereiding van unguentum hydrargyri dienen. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van N.-Indië is, op verzoek, eervol ontslagen de milit. apotheker 2e kl. W. de Lange. Tot Directeur van het gasthuis en de gemeente-apotheek te den Helder is benoemd de heer G. Stompedissel, gepensioneerd apotheker le kl. van het 0.-I. leger. *) De datums in het vorig nommer onder Middelburg moeten zijn: 11, 12, 13 Juli,