is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 15, 13-08-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Juli-nummer van dit Tijdschrift *) zij opgemerkt, dat mijn geheim in zake de iodumijzer-levertraan hierin bestaat, dat ik I°. het rechtmatig verkregen eigendom van den heer Draisma van Valkenburg tracht te eerbiedigen. 3°. diens praeparaat aan een nauwgezet onderzoek onderwerp, zoodat het eerst dan inden handel gebracht wordt, als de quantitatieve analyse over de vereischte samenstelling heeft beslist; en 3°. te velde trek tegen elk ander praeparaat dat men onder denzelfden naam tracht afteleveren, doch den toets van wetenschappelijk onderzoek niet kan doorstaan. Voor de laatste maal zij ook te dezer plaatse met ernst en nadruk herhaald, wat reeds elders meermalen door mij werd in het midden gebracht, dat niet ik, doch de heer Dr. v. V. in deze zaak het initiatief genomen en tot het bereiden eener rationeele staaltraan de voorlichting der wetenschap ingeroepen heeft. Al de resultaten, bij dat onderzoek, gedurende nu ongeveer twee jaren voortgezet, zijn het uitsluitend eigendom van dien heer en niemand kan daarop eenige billijke aanspraak doen gelden of met eenig goed recht van mij zonder toestemming van den heer Dr. v. V. mededeeling der bereidingstoijze verwachten. Mij is ’t onverklaarbaar, hoe men iets dat zoo voor de hand ligt niet aanstonds helder inziet en het met de waardigheid der Pharmacie kan in overeenstemming brengen, zij het dan ook in ’t belang van alle Nederl. Pharmaceuten, eene oneerlijke handeling uittelokken f). Der Pharmacie waardig zoude ik het gevonden hebben, als de HH. P. en St., in plaats van hunne collega’s zonder eenigen degelijken grond omtrent de door hen gegeven bereidingswijze gerust te stellen, mijne bezwaren tegen hunne methode hadden opgeheven of ontzenuwd, doch niets van dat al. Tegenover mijne veroordeelende cijfers, staan enkel woorden en insinuatiën, die niets vermogen intebrengen tegen mijne bedenkingen. Die cijfers zijn verkregen, bij nauwkeurige opvolging der methode, alleen met het doel hare waarde te beoordeelen. Op dezelfde wijze hadden de HH. P. en St, moeten te werk gaan, alvorens tot de mededeeling hunner bereidingswijze te besluiten, zij zouden zich alsdan, ik houd mij overtuigd, daarvan onthouden hebben. Zoodra in levertraan, bij tegenwoordigheid van lucht, ijzer en iodium zich verbinden tot iodetnm ferrosum, heeft er aanstonds, reeds bij gewone temperatuur en veel sneller bij verwarming, zuurstofabsorptie en vorming van ijzeroxyiodiden plaats, die inde traan opgelost blijven. Wordt de verwarming niet lang genoeg voortgezet, dan loopt men gevaar dat een deel van bet iodium onopgelost terugblijft, en zet men de bewerking te lang voort, dan verkrijgt men te veel ijzer in oplossing, geheel in overeenstemming met de vermelde uitkomsten van mijn onderzoek. Met deze wetenschap toegerust moet elk consciëntieus Pharmaceut, bij de opvolging der methode P. en St., aanstonds op dezelfde bezwaren stuiten, die door mij opgesomd werden. Hoe weinig recht de HH. P. en St. hebben tot geruststelling hunner collega’s, zal blijken, als A, B en C, het voorschrift in grammen opvolgen en driemaal bereiden, doch Bin duplo, C in triplo en als elk na bv. 5, 10 en 15 minuten op het kokende waterbad verhit te hebben, de verkregen praeparaten aan de analyse onderwerpt \). Negen verschillende uitkomsten kunnen dan verkregen worden 1 Toen vroeger door mij het onderzoek werd besproken eener zoogenaamde iodiumijzer-levertraan, die vrij iodium bevatte en *J Zie N°. 7, Pharm. Weekbl. Bed. f) De heer v.d. B. zal zich herinneren, dat wij onze vraag tot mededeeling der bereiding gerechtvaardigd achten door de nauwe betrekking, waarin gezegde heer, niet als leeraar inde scheikunde, maar als lid van den geneeskundigen raad en als pharmaceutisoh examinator tot de Neder!, pharmacie staat. Wij meenen. dat het bekleeden dier betrekkingen onbestaanbaar is met het verzwijgen eener zaak, waarbij het belang van alle Nederl. pharmaceuten betrokken is. Red. Pharm. Weekbl. §) Ook de voorzorg, die thans door de HH. P. en St, wordt aanbevolen, om de verwarming te staken, zoodra door amylum de afwezigheid blijkt van vrij iodium, leidt niet tot het gewenschte einde, daar alsdan, in weerwil hiervan, toch nog eene belangrijke hoeveelheid iodium, in ouopgelosteu staat zich op den bodem kan bevinden.

meestal bruingeel gekleurd was *}, merkte ik op, dat elk praep ara at, dat de donker violette Meur mist of vrij iodium bevat, gewantrouwd of buiten gebruik gelaten moet worden. Mag men nu met de HH. P. en St. deze kenmerken als criteria voor de deugdzaamheid van het praeparaat beschouwen, zoodat derhalve hieruit zou moeten volgen, dat inde traan pet. iodiumijzer is opgelost ? Ik acht de HH. P. en St. te wetenschappelijk, om te kunnen onderstellen, dat hun dit werkelijk ernst zoude zijn. Het is mij zelf meermalen voorgekomen, dat ik op het uiterlijk van het praeparaat afgaande, meende, dat het aan de gestelde eisohen beantwoordde, alhoewel de analyse leerde dat slechts weinig meer dan de helft ijzer aanwezig was. Alleen de quantitatieve analyse mag tot het eindbesluit leiden, dat men met het bedoeld praeparaat te maken heeft, en zoolang deze niet ten grondslag ligt, kan geene methode tot eenig goed resultaat leiden en zal men in mij steeds een bestrijder vinden. Leeuwarden, Juli 1876. Dr. E. A. van der Bükq. De Rotterd. Courant van 4 Augustus bevat het volgend bericht: //In de vorige week werd door den apotheker L. C. Grijseels »te ’s Hage op geneeskundig voorschrift aan eene jonge dame //uit Leipzig het door hem bereide middel tot afdrijving van //lintwormen toegediend, met het zeldzaam resultaat, dat aan de //patiënte tien lintwormen werden ontnomen. Met het bedoeld en //zoo gunstig bekend middel, tegen welks aanwending de lastige //en gevaarlijke gasten inde menschelijke ingewanden niet be//stand schijnen, worden onvermogenden op verzoek van hun ge//neesheer, door den heer Grijseels gaarne kosteloos geholpen.” De Redactie der Geneesk. Cour., dit bericht overnemende, laat er op volgen: //Zoodra het ons bekend is geworden welk genees//middel tot zoo zeldzame resultaten leidt, en ook iets meer //mogen vernemen omtrent de bijzonderheden van de interessante //patiënte, hopen wij dit de collega’s mede te deelen.” Dezelfde hoop koesteren wij omtrent den aard en de bereiding van het geneesmiddel. Inde 'Vereenigde Staten heeft zich de fabrikatie in het groot van de bereiding van artsenijvormeu meester gemaakt, zoodat bijv. kininepillen slechts zelden inde apotheken gereed gemaakt worden. Hoe elegant de aflevering der in het groot bereide middelen ook moge zijn, het bedrog blijft daarbij niet uit. Bij onderzoek is gebleken, dat in verschillende soorten van kininepillen slechts 30 percent van de hoeveelheid kinine voorkwam, die op het etiquet stond uitgedrukt. De wortel der Kava-kava (Piper methysticum) is een nieuw ingevoerd geneesmiddel, hetwelk volgens de Gasette medicale de Raris op de eilanden van den Stillen Oceaan reeds lang als volksmiddel tegen gonorrhoea aangewend is. 4—6 Gram of meer van den gesneden wortel worden gedurende 5 minuten in i liter water gemacereerd onder gedurig omschudden. De vloeistof wordt afgeschonken en in twee doses dagelijks voor en na den maaltijd gegeven. De kuur duurt 10—12 dagen. Er heeft rijkelijke afscheiding van urine plaats, zonder dat zulks pijn veroorzaakt. De kava werkt verder als bitter tonicum, bevordert den eetlust enz. Eene natronloog uit den handel werd door dr. Kayser bevonden te bestaan, berekend op 1 liter, uit; Cyaan 0,080 gram. Zwavelcyaan (rhodaan) . . 0,20ti // Zwavelzuur (S 03) . . . 0,302 // Chloor 33,920 u Aluminiumoxyde .... 0,780 // Uzer. 0,091 // Zinkoxyde 1,560 // Het speo. gewicht der loog was 1,369, alzoo overeenkomende met een gehalte van 25,5% natron. *) Op het onderzoek van den heer Nellen steijn (die immers verklaard heeft (zie de Fharmaceut van 9 Februari 1876) dat inde door hem onderzochte traansoorten, dus ook in die met 20 pet. iodetnm ferrosum (I) geen bezinksel aanwezig was) dat door de HH. P. en St. gereleveerd wordt, wil ik liefst niet terugkomen, doch alleen opmerken, dat in het Fharm. Weekblad van 2 Juli de heer B. W. Dwars, vroeger lid der firma N. en D,, zich niet meer verantwoordelijk stelt voor de resultaten van analyses door genoemde firma onderteekend en van de Veronderstelling uitgaat, „dat Dr. Vander Burg zeker volkomen in zijn recht was,11