is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 21, 24-09-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feminis nagelaten aan een zijner bloedverwanten, Johann Anton Farina, die uit Italië overkwam en in 1750 het burgerrecht te Keulen verwierf. Twintig jaren na Feminis, vestigde zich een andere Italiaan, Johann Maria Farina (waarschijnlijk een bloedverwant van Anton), te Keulen en begon een handel in //Eau de Cologne”. Tusschen beide huizen ontstond weldra een levendige strijd over de prioriteit der uitvinding. Door Peltz worden bijzonderheden medegedeeld omtrent eene nieuwe soort van Italiaansch drop, voorkomend als eene vormlooze massa, eenigszins taai, maar met het mes te snijden. Dit nieuw Italiaansch drop heeft een metaalaardig voorkomen en een zuiver zoeten niet aangebranden smaak. Het onderzoek gaf als resultaat: vochtigheid 14 perc., droog extract 75 perc., glycyrrhizine 15 perc., zetmeel 3,5 perc., suiker 10 perc. Voor de bepaling van het gehalte aan glycyrrhizine werden 10 gram van het drop in water opgelost, gefiltreerd, de gefiltreerde oplossing met eene voldoende hoeveelheid verdund zwavelzuur vermengd, de afgescheiden zwavelzure glycyrrhizine op een filter verzameld, hierna nogmaals in ammoniakhoudend water opgelost en ten tweeden male met zwavelzuur neergeslagen. De nu verkregen en gedroogde neerslag werd met een derde gedeelte van zijn gewicht baryumcarbonaat gewreven en met absoluten spiritus inde warmte uitgetrokken. Het spiritueus aftreksel werd tot droog verdampt en het achterblijvende als glycyrrhizine gewogen en berekend. Vergelijking der resultaten van onderzoekingen van verschillende handelssoorten drop bracht Peltz tot het besluit, dat slechts de soort, //kasan” geheeten, in glycyrrhizine-gehalte met de nieuwe Italiaansche soort overeenkomt. Hij vermoedt, dat laatstgenoemde spoedig wegens oplosbaarheid, zuiverheid en goedkoopen prijs inde apotheken zal opgenomen worden. Het kresotinezuur, benevens zijn natriumzout, zijn door Busch op hunne antipyretische werking onderzocht. Aanleiding vond hij daartoe inde homologie dezer verbinding met het salicylzuur. Volgens B. lijdt het geen twijfel, dat het kresotinezuur in antipyretische werking met kinine en salicylzuur overeenkomt. Het natriumkresotinaat (kresotinas natricus) werd in giften van 6—B gram toegediend. Het kresotinezuur heeft tot formule: C 8 Hs 03 = C 6 H3. O H j g H Het ontstaat op analoge wijze uit kresol als het salicylzuur uit phenol, namelijk door gelijktijdige inwerking van natrium en kooldioxvde op kresol uit steenkolenteer (van de formule: € H \ 0 H) Ü4 i c h3;- Het kresotinezuur kristalliseert uit de heete oplossing in water in kleurlooze prismen. Het is weinig oplosbaar in koud water, gemakkelijk in aether en spiritus, zoo ook in water, dat ammoniak of natriumcarbonaat bevat. Met ferridchloride geeft het evenals salicylzuur eene violette kleur. Puchot deelt mede, dat de reactie van iodium op amylum zeer vermindert, ja zelfs te niet gedaan wordt, indien er eiwit aanwezig is. Voegt men eiwit 'bij ioodamylum, gesuspendeerd in water, dan verdwijnt de blauwe kleur. Ook brengt water, verzadigd met iodium, geene kleur voort bij amylumvloeistüf gemengd met albumen, tenzij er eene zeer groote hoeveelheid ioodwater biigevoegd wordt. Om het feit te constateeren, wrijft men een weinig meel ineen mortier en roert er een weinig albumine onder. Laat men hierin eene ioodoplossing vallen, dan brengt elke droppel eene plaatselijke blauwe tint voort, die binnen weinige oogènblikken verdwijnt, naar gelang de droppel, zich over eene grootere oppervlakte verspreidend, eene voldoende hoeveelheid albumine aantreft. Deze afwijking van het reactief is vooral van beteekenis bij het onderzoek van eetwaren, bijv. van boter, om daarin amylum op te sporen. Om cyaanwaterstofzuur in gevallen van vergiftiging aan te ioonen, wordt door Soleoloff de volgende methode aanbevolen.

Men voegt bij de te onderzoeken lichaamsdeelen water, hetwelk met zwavelzuur sterk zuur gemaakt is en onderwerpt het mengsel alsdan aan eene destillatie op een waterbad gedurende 3—3 dagen of aan eene destillatie gedurende 34 uren bij eene hoogere temperatuur (zand- of oliehal), terwijl men in het destilleervat, naar gelang het water vervluchtigt, nieuw bijvoegt. Meer dan 50 cadavers van honden, die in verschillende toestanden, gunstig voor de rotting, bewaard waren, werden volgens de opgegeven methode onderzocht, waarbij de quantitatieve bepaling van het cyaangehalte door titreeren met zilvernitraat geschiedde. Sokoioff richtte vooral zijne opmerkzaamheid op het onderzoek der spieren, dewijl het vergift in deze lichaamsdeelen door een kwaadwilligen, na den dood, niet kan gebracht worden. De omstandigheid, dat rottende lichaamsdeelen bij de destillatie veel zwavelwaterstof opleveren, die het titreeren belemmeren, maakt het noodig, na verzadiging van het destillaat met kaliumhydroxyde, de zwavelverbindingen door loodacetaat te verwijderen. Oxynarcoüne is door Bonnet en Al der Wright eendoor hen nieuw ontdekt opiumalcaloïde geheeten, hetwelk inde kristallijne massa aanwezig is, die bij het koken van gedeeltelijk gezuiverde narceïne met water ontstaat en tot narcotine in dezelfde betrekking staat als benzoëzuur tot benzaldehyde; van daar de naam oxynarcotine. De zuivere oxynarcotine vormt kleine, asbestachtige, zanderige kristallen, die in water en spiritus zelfs bij koking zeer weinig oplosbaar zijn en uit beide oplossingen als kristallen van grooteren omvang kunnen verkregen worden. Beide vormen der kristallen verschillen zeer veel van die der narceïne, gelijken echter op de kristallen van narcotine, die bij het praecipiteeren eener heete oplossing van het chloorwaterstofzure zout en door herkristallisatie uit spiritus ontstaan. De oxynarcotine onderscheidt zich van narcotine, behalve door de scheikundige samenstelling, slechts door de gedeeltelijke oplosbaarheid in kokend water en door de geringe oplosbaarheid in kokenden spiritus. Oxynarcotine is ook onoplosbaar in benzol, aether en chloroform. De //Tartrifuge" van Tronète en Ducroux is volgens Hager een mengsel van 100 deelen magnesiet, 100 deelen roggemeel, 100 deelen extractum campechianum, 100 deelen carbonas natricus, 300 deelen axungia en 300 deelen sulphas natricus. Jenny's of Hamburgsche wonderbare essence (met een privilegie van 1783), in fleschjes met 33 gram inhoud afgeleverd als eene donkergeelbruine vloeistof met een geel bezinksel, is, volgens de Industrieblatter, eendoor digereeren verkregen en warm doorgegoten aftreksel van aloë, gutti, bdellium, benzoë, ammoniacum, opoponax, kolokwint, myrrhe, saft'raan en sandelhout van elk 1 deel met 100 deelen aromatiek water. 10 Gram der vloeistof leverden na verdamping 1,1 gram residu. Prijs der flesch. 75 ets. Roller's poeder tegen epilepsie, st. Vitusdans, hysteerie enz is,' volgens de Industrieilatter, hoorn, hetwelk in dicht gesloten vaten half verkoold is. Het praktisch gedeelte van het apothekers-examen is 1.1. Woensdag 30 Sept. in het Chemisch laboratorium te Amsterdam aangevangen. Persoonlijke aangelegenheden. 26 Augustus overleden S. D. 35ARG HOORN’, heelmeester ten platten lande, vroeger apotheker te Appingedam, oud 76 jaren.