is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 22, 01-10-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijnheer de Redacteur ! Herhaaldelijk worden bij ons Empl. umbilic. afgeleverd, meestal 15 centim. in diameter, soms ook grooter met ingenaaide kurk. Wij rekenen voor die grootte nooit minder dan 80 cent, ook omdat het goed innaaien der kurk geen gemakkelijk werk is. 's-Hage 26. 9. 76. J. M. & Z. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij nog met enkele woorden te repliceeren op het artikeltje van Dr. E. V. M. voorkomende in het Wreekbl. van 34 dezer, waarmede ik hoop dat in deze zaak het laatste woord gesproken zal zijn. Ik ontving in Mei j. 1. van de commissie belast met het toezicht over de cantines alhier monsters brood en bier om deze qualitdief te onderzoeken. Van mijne bevinding heb ik rapport uitgebraoht geheel overeenkomstig het verlangen der commissie, die dan ook verklaart geene nadere inlichtingen te behoeven. Eene quantitatieve bepaling van het aluin- of keukenzoulgehalte is niet gevraagd geworden noch bij het overhandigen der monsters noch na de inzending van het rapport; de commissie beschouwt derhalve m.i. het rapport als afdoende en volledig. Het rapport is eigentlijk eene zaak tusschcn de commissie en mij; ik stem Ur. E. V. M. gaarne toe dat ieder zedelijk verplicht is tot het oplossen vaneen wetenschappelijk vraagpunt bij te dragen, maar dan moet ook de koninklijke weg, de weg der openbaarheid worden ingeslagen; ik reken mij niet zedelijk verplicht inlichtingen te geven betreffende door mij gedane onderzoekingen aan hen, die zich onder den naam van //belanghebbende" verschuilen achter de initialen //Dr. E. V. M.” Ik ben steeds bereid aan hen, die nadere inlichtingen omtrent een aan hen uitgebracht rapport verlangen, deze te geven, maar niet op de wijze waarop ze mij thans zijn gevraagd. Waar is het einde, wanneer men steeds gereed moet zijn aan ieder, die inzage vaneen rapport heeft bekomen en zich niet anders doet kennen als onder den naam van //belanghebbende”, inlichtingen daaromtrent te verschaffen; de nasleep vaneen onderzoek zou op die wijze grooter zijn dan de arbeid zelf. Wanneer werkelijk een stadgenoot van Dr. E. V. M. belang heeft bij het door mij ingestelde onderzoek van brood en bier, dat hij zich dan rechtstreeks tot de commissie der cantines of tot mij wende, dan zullen zeker dein zijn belang noodige inlichtingen omtrent het rapport hem niet geweigerd worden. Onder dankzegging voor de verleende plaatsruimte verblijf ik Uw dw. dienaar Breda, 27 Sep. 1876. P. G. Steensma. Onzes inziens, biedt de heer Steensma meer aan dan waartoe hij rechtens verplicht is, namelijk het geven van inlichtingen aan den belanghebbende, indien deze zich rechtstreeks tot hem wendt. De heer S. is voor zijn onderzoek alleen verantwoordelijk aan zijn lastgever, in casu de commissie der cantine. Acht zich een belanghebbende, bijv. een leverancier, door zulk een onderzoek benadeeld, hem staat de weg open, om aan dien lastgever tegenbewijs te leveren. Het is hier geen wetenschappelijk vraagstuk van algemeen belang, maar eene persoonlijke zaak, alleen van beteekenis voor degenen, welke er bij betrokken zijn. Wij wenschen dan ook geen verdere artikelen er over op te nemen. Red. Den 6den en 7den September werd te Stuttgart de sde Algemeene vergadering van het Duitsche Apothekerverein gehouden. Theehonderd leden namen daaraan deel. Als punten van meer algemeen pharmaceutisch belang, die aldaar behandeld zijn, teekenen wij aan een voorstel tot beteugeling van den handel in geheimmiddelen en een voorstel betreffende een afzonderlijken pharmaceutischen leerstoel. Beide voorstellen werden met algemeene stemmen aangenomen. Laatstgenoemd voorstel luidt aldus: //Er bestaat bij de pharmaceutische opleiding eene bepaalde //leemte, dewijl op de universiteiten slechts bijna uitsluitend //op de zoogenaamde theoretisch-chemische wetenschap 'acht //gegeven wordt, terwijl men voor de eigenlijke pharmaceutische //opleiding slechts zeer weinig zorg draagt. Om deze leemte aan //te vullen en den achteruitgang inde pharmaceutische opleiding, //die daarvan het gevolg is, tegen te gaan, acht de Algemeene //vergadering de scheiding van het professoraat der pharmaoie

//van dat der algemeene scheikunde hoog noodzakelijk, derhalve //een afzonderlijken leerstoel voor praktische chemie aandeuni//versiteit, die eventueel dooreen praktischen pharmaceut moet //bezet worden.” Cera mineralis, aard- of mineraalwas, komt als surrogaat van het bijenwas meer en meer in gebruik. Het wordt voornamelijk in Galicië inde streken van Drohobycz en Boryslaw' verkregen, alwaar reeds sinds oude tijden aardolie of bergolie aan de oppervlakte van den aardbodem te voorschijn treedt. Tot nog toe geschiedt de verzameling op primitieve wijze in duizende kleine schachten en bronnen, maar zal bij vermeerderde consumtie zeker spoedig verbetering ondergaan. Flores chamomillae vulgaris zijn dit jaar in Beieren en Bohemen in aanzienlijke hoeveelheid verzameld. Folia coca, bladen van de cocaplant (honger- en dorststruik), geraken in Duitschiand in klimmend gebruik. Bezwaar levert echter het aanschaflen der alleen werkzame gezonde groene kwaliteit, dewijl inde ongecultiveerde Cordillera’s, waar de genoemde plant tehuis behoort, de inzameling en verpakking bij de gevoeligheid der tedere bladen niet met de vereischte omzichtigheid en zorgvuldigheid geschiedt, zoodat de waar bijna regelmatig op de reis beschimmelt en bruin wordt. Voor het bestaan van de inboorlingen der Andes moet de cocaplant bijna onmisbaar zijn. Vooral de mijnwerkers, die dagelijks 3 oneen coca per man ontvangen, zouden bij de onvolkomenheid der inrichting van het werk, niet kunnen voortgaan, indien zij geen coca ontvingen, die bij hen eten en drinken vervangt. Men kauwt – aldaar de bladen en bestrijkt ze inden mond zelven met eene uit zeemosselen bereide kalk, die in zekere mate het zout onzer spijzen vervangt. Oleum carvi. He oogst van karwijzaad is dit jaar in Nederland ten gevolge der overstroomingen in het voorjaar zeer klein uitgevallen en bijna niet voldoende voor destillatie der olie, die bijna uitsluitend van het Nederlandsche karwijzaad moet bereid worden. Brometum lithicum is zeer in gebruik gekomen wregens zijne voortreffelijke lithotriptische en tegelijkertijd door het ander bestanddeel, het broom, zenuwbedarende eigenschappen. Pulvis florum chrysanthemi seu pyrethri. Wordt het bevestigd, dat niet het aethèerisoh-olieachtige beginsel maar een alcaloïde de werkzame stof is, dan zal de handel in insectenpoeder eene andere richting nemen. Salicine is wegens het plotseling aanzienlijk gebruik vooral in Engeland zeer in prijs gestegen. De navraag was zoo groot, dat gebrek kwam aan materiaal voor de bereiding (de bast van Salix helix). Wordt het bevestigd, dat salicine naast kinine eene belangrijke plaats inden artsenij voorraad inneemt, dan zal het een vraagstuk zijn voor de synthetische scheikunde, om het uit salicylzuur of direct uit phenol goedkoop te leeren bereiden. (Uit het HandeUberichten van Sept. 1876 van Gehe). In Sempervirens (N°. 39) vindt men overgenomen uit de 11- Imtration horticole, dat Eucalyptus globulus uitstekend is bevonden tot het verdrijven van muskieten uit vertrekken en dat de versche bladen zeer waarschijnlijk gelijke uitwerking op muggen en andere dergelijke lastige bezoekers inden zomer zullen uitoefenen. Het Centralblatt van 9 September 1. I. bevat eene korte mededeeling van den Professor Baumgarten te Koningsbergen, waarin op de kleuring met fuchsine en het opvolgend uilwasschen met zoutzuur, als op een prachtig reactief ter onderscheiding van het blijvende kraakbeen, van het verbeenende kraakbeen en van het reeds gevormde beenweefsel, gewezen wordt; terwijl het gewone kraakbeen daardoor roodachtig-blauw gekleurd wordt, neemt het verkalkte daarentegen eene sterk hemelblauwe en het ware beenweefsel eene karmijnroode kleur aan. (Weekbl. Tijdschr. Geneesk.) Volgens Bucheim verdient de zuivere gekristalliseerde kousiiine van Merck in meer dan een opzicht de voorkeur boven het praeparaat van Bedall, welk laatste als een onaangenaam, naar vluchtige vetzuren riekend, los poeder voorkomt; hoewel het in allen gevalle te betwijfelen valt, of bij het aanwenden van middelen tot verdrijven van den lintworm, waar het geneesmiddel den parasiet tot inden dunnen en dikken darm moet vervolgen, enkel het werkzaam bestanddeel van het middel voldoende is, dewijl hier vele bijomstandigheden van mechanischen aard de werking moeten ondersteunen.