is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 24, 15-10-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13' Jaargang. 15 October 1876. 24.

PHARMACEDTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: K. «ï. OPWIJRDA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, f 4,50. Advertentiën: van I—s regels / I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

UITGEVER: D, B. CEIVTEA, te Amsterdam. De stukken, welke men wensclit opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Mcdcdeclingen. Ingezonden stukken. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat inde maand December gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen van het examen ter verkrijging eener acte van bevoegdheid als apotheker. Dag en uur van het examen zullen nader worden bekend gemaakt. Zij, die tot het examen wenschen te worden toegelaten, moeten daarvan vóór 30 November sebriftelijk opgave doen aan den Voorzitter der examen-eommissie, den hoogleeraar dr. J. W. Gunning te Amsterdam, en bij hun verzoek het bewijs voegen, dat zij minstens twee jaren als hulp-apotheker binnen het Koninkrijk zijn werkzaam geweest. PHAEMACEUTISCHE TOESTA ND Elf IN INDIÈ. Er zijn ons uit Indië ernstige klachten toegezonden zoowel betreffende de civiele als de militaire pharmacie. Men verzoekt ons dringend deze klachten in het Weekblad op te nemen, opdat zij onder de oogen der bevoegde autoriteit komen, en geeft tevens de middelen tot verbetering op. Men klaagt over de examens voor het verkrijgen der bevoegdheden bij de civiele pharmacie. Het stelsel der wet van 1865 voor Nederland volgende, heeft men ook in Indië 3 klassen aangenomen: leerling-apothekers, hulp-apothekers en apothekers. Op Batavia, Samarang en Soerabaia neemt men daarvoor examens af, maarde eischen noemt men zoo gering gesteld dat personen, waarvan men het in het geheel niet verwachten zou wegens hun vroegeren maatsehappelijken loopbaan, bijv. gewezen soldaten, die inde militaire hospitalen het reoepteeren leerden, door die commissiën tot apothekers bevorderd zijn, aan het hoofd staan van voorname apotheken en zelfs zitting némen als examinatoren. Men klaagt over de geneesmiddelen, utensiliën en chirurgioale instrumenten inde militaire apotheken, volgens het schrijven van minder hoedanigheid, dan inde civiele apotheken, vooral wat plantaardige geneesmiddelen betreft. De geneesmiddelen zijn te Batavia aan keuring onderworpen, maar het afkeuren sleept veel moeilijkheid na. Ook zou de verpakking te wenschen overlaten Men klaagt over de opleiding te Utrecht, die zeer dikwijls' gebleken is geene goede vruchten te dragen. Men klaagt over de positie der militaire apothekers in verhouding tot de studiën, die van hen geëischt worden. Er worden volgens onzen berichtgever als officieren bij de militaire administratie jongelui aangenomen, die al zeer weinig behoeven te kennen; er zijn er verscheidenen geplaatst, die in Nederland als officier van gezondheid of in andere vakken niet konden slagen. Militaire apothekers, tijd- en studiegenooten, die na moeilijk volbrachte studie later in Indië komen, zijn zooveel lager in rang en vooruitzichten, dan zij, die om verschillende redenen van de studie afzageu. Terwijl de positie der officieren van gezondheid zeer veel verbeterd is-, blijven de militaire apothekers van de voorrechten verstoken. Voor den civielen geneeskundigen dienst verkrij

gen de hoofdofficieren ƒlOO, de overige ƒ5O ’s maands, onverschillig of zij met dien exlra-dienst belast zijn of niet. Een groot aantal plaatsen levert hun bovendien groote inkomsten op in civiele praktijk. Den militairen apothekers is eene toelage voor de civiele diensten onthouden, niettegenstaande zij in verhouding daarvoor meer te doen hebben. Nog eene andere grief is, dat het den officieren van gezondheid op hunne klachten is toegestaan evenals andere officieren de oranjesjerp te dragen, den militairen apothekers niet. Hoewel deze zaak van ondergeschikt belang is, meent men er echter eene verkleining van het corps uitte moeten opmaken. Men klaagt over het slechts schijnbare der verbetering, dat drie plaatsen van Bde klasse in die van 2de klasse veranderd zijn. Eene dier plaatsen heeft reeds kans te worden ingetrokken, omdat aldaar een militair apotheker overbodig is. In plaats van het aantal eerste klassen uitte breiden, door te Amboina, Makassar en Palembang apothekers Iste klasse te plaatsen, werd een oudapotheker van het Nederlandsche leger in rang en ancienneteit in Indië overgeplaatst, ten nadeele van hen, die reeds vele jaren met lof hunne diensten in Indië bewezen hadden. Nu reeds is de oudste apotheker der tweede klasse 11 jaar officier en vooreerst is de kans op eenige promotie zeer ver af. Bij alle andere wapens is men tegenwoordig binnen of even na 10 jaar kapitein; derhalve voor de militaire apothekers een zeer droevig vooruitzicht. Eindelijk is de rang van 3de klasse reeds vóór vele jaren voorde officieren van gezondheid afgeschaft, maar voor de militaire apothekers gebleven. De veranderingen en verbeteringen, die noodig geoordeeld worden, zijn deze: I°. Staatsexamens voor de militaire apothekers in Indië en opleiding te Amsterdam. 3», Afschaffing van den rang van 3de klasse. 3». Het in rekening brengen van den studietijd, zoowel voor de tegenwoordige apothekers als voor de nieuw gevomden, als dienstjaren, geldende voor pensioen. 4°. .Regeling der positie voor hen, die in 1865 te Utrecht zijn opgeleid, ten einde hun acte te verleenen als civiel apotheker na eervol ontslag uit den dienst als 3de klasse. s°. Toelage voor het verstrekken van geneesmiddelen aan behoeftige!} en gevangenen, evenals aan de officieren van gezondheid. 6°. Het dragen van de oranjesjerp evenals andere officieren. 7°. Uitbreiding der formatie door het aanstellen vaneen Majoor-inspecteur der apotheken. B°. Vermeerdering van het aantal Iste klassen voor de plaatsen Amboina, Makassar en Palembang. 9°. Het oprichten te Batavia van eene kweekschool voor hulpapothekers, die hetzij tot adsistentie inde apotheken of van alleenstaande officieren van gezondheid kunnen dienen. 10». Verbetering van de te zenden geneesmiddelen, utensiliën en instrumenten. 11°. Vereenvoudiging inde verantwoording, door die in eene jaarlijksche te veranderen. (Nu geschiedt dit elk halfjaar.)