is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 26, 29-10-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13e Jaargang. 29 October 1876. N°. 26.

PHARMACEÜTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Vqor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: B. J. OFWIJRDA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, / 4,50. Advertentiën: van I—s regels ƒ 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

UITGEVER: D. B. CETSTEIV, te Amsterdam. De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën ui ter lijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Mededeeliugcu. Ingezonden stukken. Mijnheer de Redacteur! Het laatst verschenen nommer van het tijdschrift: n Repertoire de Pharmacie et Journal de Chimie me'dicale reunis," bevat een bericht, dat mij niet ondienstig scheen, meer algemeen onder de aandacht van onze Nederlandsche Pharmaceuten te brengen. Te Orléans n.l. hebben zich de aldaar gevestigde (een twintigtal) Apothekers vereenigd, om bij beurten des Zondags de apotheken te sluiten, met dien verstande, dat den eenen Zondag de eerste helft, en den volgenden de tweede helft zou gesloten zijn, waardoor de Apotheker een dag van de veertien vrij zou zijn. Ten gerieve van het publiek hangt dan aan de deur der geslotene apotheken eene lijst van de op dien dag geopende. De Redactie van het Blad voegt bij dit bericht, dat zij het besluit van harte toejuicht, doch vreest, dat de maatregel onmogelijk wordt in plaatsen met 2 of 3 apotheken, en in zeer groote steden. Het denkbeeld te Orleans uitgevoerd, is ook bij ons niet nieuw; toch meende ik, met het oog op de dikwijls gebrekkige hulp, vooral in onze kleinere steden, de vraag te mogen stellen: Is het in sommige plaatsen, met een beetje collegiaal overleg, niet mogelijk het voorbeeld van Orléans te volgen? Het is waar, men zal op groote moeilijkheden stuiten, maar die zullen ginds ook wel bestaan hebben, en waren mogelijk wel uit den weg te ruimen, vooral wanneer de geneesheeren in de betrokkene plaatsen hunne welwillende tusschenkomst willen verleenen in het niet voorschrijven van iteratiën etc. Mij dunkt het waste beproeven, ’t zou een groot genot zijn voor velen, die nu als slaven aan huis gebonden zijn. ’sHage, 23 Oct. 1876. H. Nanking. Het denkbeeld zal zeker velen toelachen en is werkelijk bij een goeden collegialen zin wel in praktijk te brengen. Ik neem de vrijheid hieraan nog een idee te knoopen. De lange winteravonden zijn genaderd, de tijd voor studie en o-e. zellig huiselijk verkeer. Maar, terwijl zeer vele winkels te 9 ure sluiten, houdt men bijna overal de apotheken tot 10 uur en zelfs tot later geopend. Dit is voor den apotheker, die van hulp verstoken is, en voor het dienstdoend personeel eene ware en eigenlijk noodelooze last. Recepten worden inden regel in dat late uur niet veel aangeboden, en, indien het noodzakelijk is dat zij gereed gemaakt worden, kan dit na 9 ure even goed ais na 10 ure inde gesloten apotheek geschieden. Het publiek moet na 9 ure eenigszins belemmerd worden inden hand verkoop en in het bestellen van iteraties, die soms alles behalve haast hebben en gerust tot den volgenden morgen kunnen wachten. Is het publiek er eenmaal aan gewend, dat de apotheek te 9 ure gesloten is, dan zal men van den nood eene deugd maken en zorge zich vóór het sluiten der apotheek van het noodige te voorzien. Redacteur.

De Fransche wetgeving maakt verschil tusschen geheim geneesmiddel en specialiteit. Eene zelfstandigheid heet bij haar een geheim geneesmiddel, indien de naam vermomd wordt (sous un nom qui la deguise) en de verkoop vaneen dergelijk middel is volgens de Pransche jurisprudentie ook niet geoorloofd aan een apotheker ook zelfs dan niet, wanneer een geneeskundige het voorschrijft. Eene pharmaceutische specialiteit daarentegen heet een geneesmiddel, waarvan de samenstelling op het etiquet aangegeven is, zooals kina-ijzerwijn van Laroclie, ioodijzer-pillen van Blancard enz. Dergelijke middelen mogen door de apothekers verkoeld worden, omdat het publiek dan weet wat het koopt en omdat elk apotheker het kan nabootsen. Zoo is ook de opvatting volgens de Nederlandsche wet. In Duitschland daarentegen verstaat men zoowel het een als het ander onder geheime geneesmiddelen en het vreemdsoortige geval heeft zich dan ook reeds voorgedaan, dat een middel, vroeger als charlatanerie uitgekreten, later inde Tharm. opgenomen is, bijv. extractum malti. Men weet, dat de geneeskundigen in Duitschland nergens geneesmiddelen mogen afleveren; onze apotheekhoudende geneeskundigen zijn aldaar niet bekend. Ook op kleinere plaatsen zijn apothekers gevestigd, die daarvoor eene concessie noodig hebben. Verder is wel het voeren vaneen titel als arts verboden, indien men de bevoegdheid mist, maar overigens mag een ieder geneeskundigen raad geven uitgenomen apothekers. Een eigenaardig licht over dezen toestand werpt de aankondiging vaneen apotheker te Klitschdorf., dat de burgerlijke praktijk van den aldaar gevestigden arts niet genoeg oplevert om eene apotheek te doen bestaan, dat hij verder de voortdurende onaangename behandelingen van dien heer moede is, weshalve hij aan de Eegeering de concessie teruggegeven heeft, en, om de inwoners der plaats het gemis van eene apotheek zoo min mogelijk te doen gevoelen, voornemens is een winkel in drogerijen en apothefcerswaren te openen, terwijl hij zich tevens bereid verklaart op grond zijner, gedurende eene lange loopbaan opgedane, kennis en ervaring, aan hen, die hem hun vertrouwen schenken, geneeskundigen raad te verleenen. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij naar aanleiding vaneen schrijven van den Heer Bontjema uit Joure eene plaats in uw veelgelezen Weekblad. De Heer Bontjema vindt de verkregene resultaten bij de kinabepaling te hoog, en niet ten onrechte; bij de laatst verkregene uitkomsten is nu gebleken, dat de aether niet volkomen vrij was van alcohol. Zooals de Heer Bontjema terecht opmerkt, heb ik ter vermijding van verlies zooveel mogelijk eene langdurige droogte vermeden. De proef met zuiveren aether herhaald gaf nu bij eene langzame verwarming 173 m/gr ineen goed weegbaren en af te zonderen toestand, terwijl eene andere proef bij eene langdurig voortgezette droging bij 100° in gewicht 157 m/gr. bedroeg. Met dankzegging voor de mij toegestane plaatsruimte D. VAN DER WEERD, Kampen, 24 Oct. 1876. Apotheker.