is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 28, 12-11-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVEJRTENTIEN.

AD\i/i |nnA!C Proef eener ra-V/l WIJIIU/i Ö tioneele prijsbepaling eler recepten, met cenc prijslijst tier meest gebruikelijke geneesmiddelen wordt, op ontvangst van een postwissel a 60 Cents, franco door liet gelieele land verzonden.

AMSTERDAM.

Goedgekeurd door den Geneeskundigen Raad voor Gelderland en Utrecht en in het bijzonder aanbevolen ten gebruike bij eventueele taxatiën van rekeningen, terwijl ook de Nedeii. Maatschappij tot bevordering der Pharmacie in hare laatste Algemeene Vergadering heeft verklaard, dat dit tarief in hoofdtrekken hare goedkeuring voegdraagt en het aanbeveelt als eersten stap inde richting eener gew'enschte eenheid van prijsbepaling.

15. 18. CENTEN, Uitgever.

00SÏ-INDIÈ. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste een geëxamineerd APOTHEKER of HULP-APOTHEKER P. G., van goede getuigschriften voorzien, op gunstige voorwaarden. Brieven franco, onder Letter R., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. E. Aldenhoven, Apotheker te Amsterdam, vraagt zoo spoedig mogelijk of 1 Dec. een JONGMENSCH, P. G., als 2e BEDIENDE, INTERNE, aan wien gelegenheid zal gegeven worden alle de lessen waar te nemen. Adres Rokin N°. 36, persoonlijk of franco brieven. eene Apotheek tc Groningen wordt tegen primo Februari gevraagd een bevoegd en bekwaam BEDIENDE, INTERN. Salaris ƒ 400.00 ’sjaars. Adres Letters P. P., bij den Boekhandelaar E. J. SCHIEEBEEK, te Groningen. aagSfi?I*’1*’ Met 1° December of later wordt gevraagd te Rotterdam een bevoegd APOTHEKERS-BEDIENDE, EXTERN. Adres met franco brieven, Letter M., bij den Boekhandelaar W. WENK, te Rotterdam. gag®** Men vraagt in eene Apotheek te Amsterdam een vlug en bekwaam ADSISTENT, EXTERNE, om. met December of Januari in functie tc treden. \ Adres franco brieven, Letters M. M., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. gasSS*" Ineen Apotheek te Arnhem verlangt men met 1° Februari een bekwaam ASSISTENT (INTERN) van de P. G. Brieven, met informatiën, worden franco ingewacht, onder Letter E., bij den Boekhandelaar E. BLEEKER, Jr., te Arnhem. Men vraagt met 1 Dec. te ’s Gravenhage eene LEEELINGE-APOTHEKER P. G. Brieven franco, Letter A., bij den Boekhandelaar J. MEURS, aldaar.

Een geëxamineerd Leerling-Apotheker PR wenscht eene BETREKKING,' EXTERN, bij voorkeur op een dorp. De beste getuigschriften staan ten dienste. Brieven franco, onder Letter C., bij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN, te Leiden, GiïifKrT*** lemand geheel België en de zuidelijke Provinciën van ons land bereizende, grondig bekend zijnde met het vak van Drogerijen en Chemicaliën, wenscht in relatie te treden met H.H. Apothekers en Drogisten, om op provisie hunne huizen te vertegenwoordigen. Opgave van conditiën enz., worden franco ingewacht onder het Motto PROVISIE, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

MafSfS** Men vraagt in eene Apotheek te Amsterdam een bekwaam RECEPTARIUS als INTERNE, om met December of Januari in functie te treden. Salaris ruim. Adres Letter 8., aan den Uitgever D. 8., CENTEN, te Amsterdam. «I. Idema, Apotheker N. W. te Amsterdam, wenscht bij zich een JONGMENSCH om op te leiden tot Leerling-Apotheker en verder zijne studiën onder voldoende leiding te voltooien. APOTKEEK. Een Bediende O. W., P. G., zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk GEPLAATST, liefst EXTERN, doch dit is geen vereischte. Adres met franco brieven, onder Letter VA7., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. “RECEPTUUR. Een fatsoenlijk Jongmensch, met de receptuur ten volle bekend, vraagt ten spoedigste eene BETREKKING, tegen genot van kost, inwoning en oenig salaris. Adres brieven franco, Letters H. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch.B. C., die 8 jaren ifflpSSyp ineen Apotheek is werkzaam geweest en het litt. math. examen heeft afgelegd, zoekt PLAATSING te Amsterdam, waar gelegenheid en tijd tot studie zal gegeven worden om zich verder te bekwamen. Brieven, onder Letters B. G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. A F O ï H E EK. Tegen Februari of Maart wordt in eene der Hollandscbe provinciën eene flinke APOTHEEK , ter OVERNAME gevraagd. Eranco brieven, onder Letter P., met opgave van conditiën, bij den Boekhandelaar JAN LEENDERTZ, Kalverstraat 46, te Amsterdam. uuu^g1* Twee Apothekers wenschen nu of later eene flinke ZAAK over te nemen. Brieven franco, Letter Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

MAGAZIJN van Medicijnglas, chemische, pharmaccutische Apparaten, Utcnsiliën enz. Ontvangen BECKER’S SONS BASCÜLE-BALANSEN (Bovenwegers) draagkracht 1,3, 5 en 10 kilogram, geëikt voor fijne weging (geheel volgens de wet) die door ons even ais alle andere Balansen tot fabrieksprijzen worden geleverd. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. Geldersche Kade M 20—23.

WEDe. G. A. KOOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amslel 140. Amsterdam. Wjjgjß** De prijs van SDLPHAS CHININI (Jobst) is heden ƒ 100.00 per | Kg. op 3 maanden zonder of a contant met l°/0 korting; bassen extra. C. P. FLEÜMER. Amsterdam, 10 Nov. 1876. tDe echte ANGLO SWISS CONDENSED MELK is het beste voe* dingsmiddel voor kinderen, die j* van de moedermelk verstoken o zijn ; deze is chemisch onderzocht 2 en wordt door de beste reaul* taten bekroond. * Te bekomen bij de Heeren G. D. RIEMANN, Damstraat 34, ULOTH, Zeedijk 16 en WAKKEK, Kalverstraat 196, te Amsterdam. I'OERER-, CAESI LEEREK CACHETEEE-MACHINES ï |s|im A worden met zeer veel succes door ons gedebiteerd. Prijsopgaven en mededeelingen op f ra n c o aanvragen franco. Benige en Hoofdagentuur voor Nederland en Overzecsche bezittingen. MARIUS & VAN ROSSEM. Rotterdam, Wijnhaven, zz. No. 108, Bekroond //Zilveren Kruis” op de Internationale Tentoonstelling te Utrecht 1876.

HANDEL IN MEDICINALE LEVERTRAAN. P, YAN HEIJNSBEEGEN. ZAANDAM, ZEEDIJK 278.

HËËREI APOTHEKERS. De blauwe ETIQÏÏETTEI met witte letter worden aanbevolen als de sterkste, duidelijkste en eenvoudigste van alle bestaande, en worden vervaardigd bij R. JANSEN, Steendrukker te Leeuwarden. SCS? Monsters en Lijsten worden op aanvrage franco toegezonden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.