is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 30, 26-11-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13' Jaargang. 26 November 1876, N°. 30.

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Yoor Apothekers en Apotheekhondende Geneeskundigen

REDACTEUR: B. J. OPWURM, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën; van I—s regels / I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnemenis-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

Mcdedeeliügcn. Ingezonden stukken. JAVA-KINA. 11. De eerste vraag, die zich aan ons vanuit een pharmaceutisch standpunt voordoet, is: In welken artsenijvorm zal het best en het meest het complex of de som van de werkzame bestanddeelen der kina kunnen vervat worden? De bestanddeelen van een kinabast zijn, volgens Hagen I°. kinazuur (deels vrij, deels gebonden); 3°. kinalooizuur (deels vrij, deels gebonden) en zijn oxydatieprodukt, het kinarood; 3°. kinovine, 4°. kinovazuur j o . de verschillende alcaloïden als zouten van kinazuur en kinalooizuur; 6°. calcium-, magnesium-, aluminium-, ferridzouten, ammoniak, suiker, zetmeel, gom, was, vet, vluchtige olie, cellulose enz. De Java succirubrabast is vooral rijk aan kinalooizuur en aan alcaloïden, zooals later zal besproken worden. Het gehalte aan kiuovazuur is gewoonlijk inde stambasten zeer gering. Bij het zoeken naar een goeden artsenijvorm voor kina wordt dus inde eerste plaats bedoeld het buiten sluiten van de gewone plantenbestanddeelen, in 6°. genoemd, onwerkzaam in zoover zij niet met de eerste 5 nauwer verbonden zijn; inde tweede plaats het brengen van de werkzame zelfstandigheden, onder 1,3, 3,4 en 5 vermeld ineen beknopten vorm, waarin zij allen zooveel mogelijk en in dezelfde verhouding als inde kina aanwezig zijn. Met andere woorden, onze bedoeling moet zijn het overtollige als ballast en hinderpaal voor het gebruik buiten te sluiten en in onzen kiua-artsenijvorm een extract te geven van de werkzame bestanddeelen. Om dit doel te bereiken, moet acht gegeven worden op de oplosbaarheid der werkzame bestanddeelen ineen oplosmiddel, hetwelk op zich zelf geene bijzondere therapeutische werking heeft en op de onoplosbaarheid, althans moeilijke oplosbaarheid daarin van de onwerkzame bestanddeelen. Yan ouds zijn als artsenij vormen voor de kina het Lecoctum, het Infusum en voor bewaring inden artsenij voorraad het Bxtractum en de Tinctura gekozen. Indien men op den aard van de kina-bestanddeelen acht geeft, dan zal een mengsel van water en spiritus het meest geschikte oplosmiddel moeten geacht worden. Dit wordt door de ondervinding van den heer Stoeder bevestigd. 1). Hij verkreeg bij volkomen uittrekking met spiritus van 50 percl. uit absoluut droog poeder 51,6 pet. droog extract, waarin het totaal bedrag der alcaloïden, in casu 7,7 pot. in het poeder, aanwezig was. De beteekenis dezer cijfers springt temeer in het oog, indien wij ze vergelijken met die van het Infusum frigide paratum, van het Hecoctum en van de Tinctura (met 74 percentigen spiritus volgens de Pharm,) 3). Het Infusum frigide paratum gaf 39 pet, extract, waarin zich slechts 1,533 pet. alcaloïden bevond vaneen poeder, hetwelk luchtdroog 5,755 pet. en absoluut droog 6,433 pet. alcaloïden bevatte. 3). Het Decoct met sediment gaf 29,5 pet. droog extract,

UITGEVER: B. B, CENTEN, te Amsterdam. I)e stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uit er lij Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. Ue Advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

waarin van liet onder 3 genoemde poeder 1,476 pet. alcaloïden. Het decoct zonder sediment gaf 27,4 pot. droog extract, waarin van het poeder 1.328. Het sediment ten bedrage van 3,1 pot. bevatte 11 pet. alcaloïden. 4). Inde Tinctura, volgens de Pharm. met 74 percentigen spiritus bereid, waren 33,3 pet. oplosbare stof uit het poeder opgenomen. Glycerine, met V3 water verdund, is den heer S. gebleken een uitmuntend middel te zijn om al de oplosbare materie aan de kina te onttrekken. Met l/3 water verdund, kan zij, volgens hem, als deplaceervloeistof gebruikt, een vierde gedeelte van het aldus verkregen gewicht aan kinapoeder volkomen uittrekken. 150 Gram van de boven vermelde Java-kina op deze wijze behandeld, gaven een zeer donker roodbruin vocht, dat in reuk en smaak de gebruikte kina uitnemend vertegenwoordigde, terwijl het achterblijvende bij voortgezette deplaceering met HCI– water, nog slechts 0,191 pot. alcaloïden bleek te bevatten. Met deze ondervinding van den heer S. stemt die van F. Andrews overeen, zooals uit zijne mededeeling inde onlangs gehouden vergadering van de Brituh Pharmaceutical Conference blijkt. Hij verhitte 5 deelen kinabast met 3 deelen glycerine gedurende korten tijd in het dampbad, voegde na bekoeling langzamerhand water bij, goot door en dampte verder tot 3 deelen in, He verkregen vloeistof bleek hem alle oplosbare bestanddeelen der kina te bevatten. ( Wordt vervolgd). Inde Nieuwe Rotterd. Courant van 16 November komt onder het opschrift //lets nieuws bij de militaire pharmaceuten” een artikel voor, waarin de schrijver de benoeming van hulp-apothekers door het Departement van Oorlog in afkeurenden zin behandelt, evenals zulks vroeger in het Pharm. Weekblad is geschied. Er wordt vooral gewezen op de wanverhouding tusschen de jaarlijksche tractementen der benoemde hulp-apothekers (ƒ 1300) gedurende 3 jaren en dat van de milit. apothekers der 3de klasse (ƒ 1000) en van de milit. apothekers der 3de klasse (ƒ 1200), waarmede laatstgenoemden soms 13 jaren moeten voortsukkelen, al zijn zij ook soms reeds lang als Iste klasse geëxamineerd. De schrijver eindigt zijn artikel met de volgende gegronde opmerking: "Wjj twijfelen zeer aan de goede uitwerking van deze nieuwe //hulpmiddelen, die men heeft aangewend, om inde dringende //behoefte aan personeel te voorzien. Wij leven in eene te prac//tische eeuw, dan dat ook zelfs een hulp-apotheker plan kan //hebben uit zuivere vaderlandsliefde of uit dankbaarheid voor //het genotene in twee jaren, nog in dienst te blijven, om met //het bekomen radikaal van apotheker 800 gulden in bezoldiging //achteruit te gaan. Maar bovenal, hoe moet deze maatregel //werken op een korps, waarvan de grootste helft minder inko//men geniet dan zij, die nog slechts adspiranfen zijn naar gelij//ken rang?