is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 31, 03-12-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verscheidenheden. Als nieuw excipiens voor pillen is door Welhorn voorgeslagen een mengsel van 15 gram traganth, 15 gram glycerine en 5 droppels pimentolie. Men zal hiervan weinig noodig hebben, het zal gemakkelijk met droog poeder kunnen vermengd worden, het is zuiver en tevens werkzaam als preservatief. In Duitschland treedt hoe langer zoo meer het vraagstuk op den voorgrond om van vrouwelijke werkkrachten inde apotheek partij te trekken. In 1873 meenden de Duitsche vereenigingen voor de ontwikkeling der vrouw eene nieuwe bron van bestaan te zien in vrouwenarbeid inde apotheek en wendden zich tot den Bondsraad, met het verzoek, om vrouwen, die de noodige bekwaamheid bezaten, tot het uitoefenen van het apothekersvak toe te laten. De Bondsraad beschikte afwijzend. Men berustte hierin niet geheel, en wees vooral op den staat van zaken in ons vaderland. Het is een publiek geheim, dat in vele plaatsen van Duitschland bij gebrek aan hulp in kleine steden en op het platte land de vrouwen en dochters inde apotheek helpen en wel zonder dat er van de zijde van het publiek eenige tegenwerping gemaakt wordt. Wezenlijk kunnen ook vele werkzaamheden aan vrouwenhanden toevertrouwd worden en de benoodigde kennis is ook niet onbereikbaar. Men wenscht echter in Duitschland, dat de zaak ook aldaar een wettigen vorm verkrijge. Wat niet alle dag gebeurt, onze wetgeving wordt daarbij geprezen in deze bewoordingen : //De uitoefening der apothekerskunst is in //Nederland vrij, er worden geene concessies verleend; elk, die //de bevoegdheid bezit, kan dus eene apotheek oprichten. Maar //de wettelijke bepalingen voor het verkrijgen der bevoegdheid //zijn zeer streng. De vrouwen hebben het, op eene enkele uit//zondering na *), slechts tot den trap van leerling gebracht, //maar zij zijn daar geheel op hare plaats.” In denzelfden zin als het pharmaceutische blad //der Post” laat zich ook een Volksblad {Deutsche Platter) over dit onderwerp uit ineen artikel, getiteld: //Apothekerinnen.” Dr. Minich slaat als verbandmiddel ook tegen erysipelas, in plaats van acidum phenylicum of salicylicum, Slllphas natri-CUS f) voor. Behalve door de goedkoopheid zal het middel ook nog in andere opzichten de voorkeur verdienen. De oplossing voor het verband beslaat uit 1 deel sulphas natricus, 9 deelen water en 1 deel glycerine. In plaats van kwik-albuminaat is door Barnierger peptonkwik in gebruik genomen, Pepton is in water gemakkelijk oplosbaar, weerstaat de inwerking van warmte, alcaliën en zuren, is gemakkelijk te filtreeren en verbindt zich even goed als albumine met kwik, terwijl de bereiding van de verbinding door de opgenoemde eigenschappen van het pepton veel eenvoudiger is dan die van het albuminaat. Men maakt eerst eene 5 percentige oplossing van chloretum hydrargyricum en eene 20 percentige oplossing van chloretum natricum. Men neemt vervolgens 1 gram vleesch-pepton, en voegt hierbij 50 C.C. water en 20 C.C. der sublimaatoplossing. Er ontstaat nu eene troebeling, die na toevoeging van 15—-16 C.C. der keukenzout-oplossing grootendeels verdwijnt. De verkregen oplossing is 1 percentig, zij bevat namelijk op 1 gram 10 milligram pepton-kwik. Door Gerrard wordt als nieuw vehiculum bij EmplastrUffl Cantharidum aanbevolen een mengsel van 8 deelen balsamum canadense, 5 deelen cera flava en D/2 deel axungia. Bij het gesmolten mengsel worden 6 deelen (volgens de verhoudingen onzer Pharm. 8 deelen) cantharides gevoegd en een uur bij zachte warmte gemacereerd. Yvon onderzocht Yanthium spinosum, onlangs als praeservatief tegen de dollehondsziekte aanbevolen, maar bij proefnemingen •) Ons onbekend. Bed. t) Inde Pharm. Zeitung, die het bericht overnam «it de Gag. des hópitaux, staat Natrium sulfuricum. Twijfel is bij ons gerezen, of er ook bedoeld wordt Natrium sulfurosum, Sulphis natricus. Red.

geheel negatief in werking bevonden. De plant bevat harsachtige bestanddeelen, die tot dwaling leiden, omdat zij met de reagentiën op de aloaloïden praeoipitaten geven. Vergeefs echter heeft hij, alsmede Guichard, naar een alcaloïde gezocht. Gerrard heeft eenige zouten der püocarpine (alcaloïde uit de Jaborandi) bereid, o. a. het salpeterzure zout, hetwelk in kokenden spiritus volkomen oplosbaar is en zich na bekoeling in zeer witte tafelvormige kristallen afscheidt. Hieruit kan het alcaloïde bijna geheel zuiver en kleurloos afgescheiden worden. Co guillon stelt voor bij eudiometrische analysen de platinaelectroden door eene spiraal van palladium te vervangen, die men door den eleotrischen stroom tot gloeien brengt. Terwijl de electrieke vonk bijna altijd ontploffing veroorzaakt, bewerkt de gloeiende palladiumdraad eene langzame vereeniging. De proef is daardoor zonder gevaar, en dus meer praktisch. Zuivere gekristalliseerde foetuline heeft,volgens Wileschinsky tot samenstelling: C2O H34 O ; smeltpunt 347° C. Hij bereidde haar door de ruwe betuline, die door behandeling van berkenbast met spiritus verkregen was, herhaaldelijk met chloroform te behandelen en uit spiritus te knstalliseeren; ook door de ruwe spiritueuze oplossing te behandelen met eene spiritueuze kalioplossing, waarbij de niet kristallijne harsen verzeept worden, terwijl de betuline onaangetast blijft. Voor eene subcutane injectie van ijzer wordt door Huguenin pyrophosphas ferricus aanbevolen inde volgende formule: ; py rophosphatis ferrici, sulphatis ammonici aa gramm. 5, aquae destillatae gramm. 50. Capsaicine is door Tres ft, eene zelfstandigheid geheeten, welke hij uit de vruchten van Capsicum annuum afgescheiden heeft en als het werkzame beginsel daarvan beschouwt. Anüliydropine noemt de Kussische geneesheer Bogamolow de kristallijne stof, die hij uit Batta orienlalis, een insect vair de orde der Orthoptera, verkreeg en met goed gevolg tegen hydrops aangewend heeft. Hij gaf het in decoct, tinctuur of poeder. Erythrophladne is een kristallijn alcaloïde, door G allo is en Pardy afgescheiden uit den bast van Erythrophlaeum Guineense, die in West-Afrika voor godsoordeelen gebezigd wordt. Uit Londen wordt dato 25 October (Pharmac. Handels-Malt) omtrent Kinine het volgende bericht. Een van de merkwaardigste uitwerksels der oorlogspaniek inde laatste weken is het stijgen van den prijs der kinine. Eene gelijksoortige prijsverhooging nam men in 1870 waar. Zal er werkelijk in de moerassige streken van den Donau een veldtocht plaats hebben, dan zou het gevolg daarvan zijn eene groote navraag naar het eenige tegen malaria werkend middel. Bothe’s Chineesch middel tot het kleuren van het haar is, volgens de Industrie blcitter, eene oplossing van 3 deelen nitras argenticus en 1 deel brandig-galluszuur of looizuur in 5 deelen ammonia liquida en 93 deelen water, eene zeer onohemisohe samenstelling, waaruit zich reeds na verloop vaneen dag metallisch zilver afscheidt. LangelVs Asthma Remedy is een mengsel van 10—13 deelen tot grof poeder gebrachte folia Belladonnae en 1 deel salpeter. Pakjes van ongeveer 60 gram a 75 ets. Bij het gebruik wordt een weinig van het poeder op eene plaat geschud en aangestoken. Gedurende het glimmen ademt men den damp in. Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft bij het personeel van den geneeskundigen dienst, der landmacht in West-Indië, en wel bij het garnizoen op Curaijao, benoemd tot 'apotheker der 3de klasse den heer dr, C. T. Epp. Gehuwd: L. OTTEN, apotheker te Bergum, en A. M. NICOLAL,