is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 31, 03-12-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■AANDELIJKSCH BIJVOEGSEL ten behoeve van Apotheekhoudende Geneeskundigen.

Jtë 8.

SULPHUB DEPUBATUM. Gezuiverde zwavel. (L lor es sulpkuris loti, afgewasschen zwavelbloemen.) Citroengeel, reuk- en smakeloos poeder, dat na schudding met water hieraan niets mag afgeven. Het door filtreeren afgescheiden vocht mag blauw lakmoespapier niet rood maken en na verdamping niets achterlaten. Hoofdkenmerk. Eigenaardige reuk bij verbranding. SULPHUB PRAECIPITATUM. Neergeslagen zwavel. (Wegens de witachtige melkkleur, die de alcalische vloeistof verkrijgt, wanneer de opgenomen zwavel daaruit wordt neergeslagen, van ouds Lac sulpkuris, Zwavelmelk, geheeten). Zeer fijn, lichtgeel poeder, reukeloos of bijna reukeloos, volkomen oplosbaar in zwavelkoolstof. Het mag evenmin als Sulphur depuratum (zie aldaar) iets aan water afgeven. SULPHURETUM CALCICUM. Zwavelcalciwm, Meer dan het droge zwavelcalcium is het Sulplmrekm calcicum liquidum in gebruik, voor welk praeparaat in het Botterdamsch Formularium een voorschrift opgegeven wordt. Het komt voor als vloeistof van 1,2 soort, gewicht, die geelbruin is en, vooral na eenigen tijd staan, een onaangenamen zwavelreuk heeft. SULPHURETUM HYDEAE6YEICUM ET SULPHIDUM STIBIOSÜM. Zwavellmik en Zwavelstibkm. en SULPHURETUM HYDEAEGYRICUM ET SULPHUB. Zwavelkwik en zwavel. Beide soorten van Aethiops (A. antimonialis en A. mineralis) komen voor als zwarte poeders, geheel onoplosbaar in water. Onder de loepe mogen geen kwikbolletjes worden waargenomen, indien men het poeder, met een weinig water bevochtigd, op een stuk papier uitstrijkt. Men verwissele bij den A. antimonialis geen glinsterende stipjes van het zwavelstibium met kwikbolletjes. Aan de lucht verhit verbranden beide met eene blauwe vlam. Bij A. mineralis blijft hierbij niets achter, bij A. antimonialis een grijswit poeder. SULPHURETUM HYDRARGYRICUM RUBRUM. Bood zwavelkwik. (Yan ouds bekend onder den naam van Cimabar, vermieljoen). Bij schudding van het poeder met acidum nitricum in een reageerbuisje mag de roode kleur niet veranderen (niet bruin worden). f SYEUPUS HYDEATXS PEEEXCI. IJzerstroop. Eene roodbruine vloeistof met zwakken ijzersmaak. SYEUPUS lODETI EEEEOSI. Stroop van ijzeriod. Dit praeparaat wordt liefst niet in voorraad gehouden maar telkens versch bereid, wanneer men het verlangt toe te dienen. FEUCTUS TAMARINDE Tamarinde. Niet anders te gebruiken als de bruinzwarte (Oost-Indische) vaneen sterk zuren (rinschen) smaak. Een blank mes inde tamarinde (met een weinig water week gemaakt) geplaatst, mag met geen roode laag bedekt worden.

TANNAS CHININI. Looizure kinine. Geelwit poeder, dat in spiritus rectificatissimus gemakkelijk en volkomen oplosbaar moet zijn. 1 Gram van dit poeder wordt ineen mortier met 5 gram geslibd loodglid en 10 gram water innig vermengd, liet mengsel op het waterbad droog gemaakt, vervolgens fijn gewreven, met spiritus rectificatissimus uitgetrokken en het spiritueus aftreksel bij zachte warmte ingedampt. Men voegt hierbij 4 droppels acidum sulphuricum dilutum en 5 gram water, waarbij eene fluoresceerende vloeistof moet ontstaan, waarvan 10 droppels met 10 gram ammonia liquida vermengd eene heldere vloeistof moeten leveren. Hoofdkenmerken. Eene blauwzwarte kleur na bijvoeging van solutio chloreti ferrici. Eene groene kleur na bijvoeging van chloorwater en ammonia liquida. Het praeparaat der Fharm. bezit een bitteren smaak. Inden laatsten tijd is een smakelooze neutrale Tannas chinini in gebruik gekomen. t TANNAS PLUHBICUS. Looizuur loodoxyde. Dit praeparaat komt inden vorm vaneen dik liiiiment [humidus s. pultiformis) en droog (siccus) voor. Het liniment, volgens het Botterd. Formul. bereid door 1 deel cortex quercus met 8 deelen water gedurende een kwartier te koken en bij de colatuur zoolang eene oplossing van acetas plumbicus te voegen als er een praecipitaat ontstaat, hetwelk met gelijke deelen spiritus van 0,852 soortelijk gewicht vermengd wordt, is eene bruine brijachtige massa, die door indroging bij zachte warmte tot bruin fijn poeder kan gebracht worden. TABTAEUS BORAXATUS. Boraxhoudende wijnsteen. ■* (Van ouds geheeten Cremor tartan solubilis.) Een wit, inde lucht vochtig wordend poeder. Inden handel komt het ook in schilfers voor. Het heeft een sterk zuren smaak. TAUTRAS KALICO-NATRICUS, Wijnsteenzure kali-natron, (Van ouds Sal Seignetti, Seigneltezout.) Eraaie kleurlooze kristallen, gemakkelijk oplosbaar in water. De oplossing mag niet dan even alcalisch reageeren. 1. Men maakt de verdunde oplossing met een weinig salpeterzuur zuur, en, mocht hierbij eene troebeling ontstaan, dan doet men nog eenig water bij of verwarmt zacht, totdat de vloeistof helder is. In deze heldere vloeistof mag noch eene oplossing van chloretum barjcum (1:10) noch eene oplossing van nitras argenticus (1 : 80) meer dan eene hoogst zwakke troebeling voortbrengen. 2. Voegt men bij de oplossing in water zwavelwaterstofwater, dan mag er geen kleuring of troebeling ontstaan. TARTBAS KALICUS. Wijnsteenzure kali. (Oude naam Tartams tartarisatus.) Kristallijn wit poeder, gemakkelijk oplosbaar in water, het lakmoespapier geheel onveranderd latend of het roode slechts even blauw makend. (Door zeer zachte uitdamping der oplossing, bijv. door eene geconcentreerde oplossing geruimen tijd in eene schaal bedekt met eenige boeken filtreerpapier te laten staan, kan men het in fraaie groote kristallen verkrijgen.) Onderzoek op gelijke wijze als Tartras kalico-natricus. De voorzorg moet ook hier genomen worden, dat men om zichtig zij bij het zuur maken met salpeterzuur, omdat uit niet verdunde oplossingen van Tartras kalico-natricus en van Tartras kalicus door mineraalzuren de moeilijke oplosbare Tartras kalicus acidus of Cremor tartari afgescheiden wordt.