is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 32, 10-12-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ziektenheir behaald zal zijn, ligt zeker wel inde geprofeteerde periode, waarin de wolf in vrede met het lam verkeeren en de leeuw zich vergenoegen zal met het voedsel van het rund. Bij de meest gewenschte opvolging der hygieenische wetten zullen klimaat en leeftijd, de strijd om het bestaan, de storm der hartstochten enz. abnormale toestanden blijven scheppen, waarin hulp verlangd wordt, de balsem bij de wonde, het //heelèn” bij het //slaan”. Zal de geneeskundige de hulp afwijzen, die hem van ouder dagen en als door de natuur zelve aangeboden wordt, om inde abnormale toestanden verbetering te brengen of trachten te brengen ? Zal hij de vox populi, die luide spreekt, het stilzwijgen kunnen of willen opleggen? De ervaring heeft het anders geleerd. Het is bijna 40 jaar geleden, toen ik voor het eerst de apotheek binnentrad. Het was de tijd, waarin de geest der polypharmacie nog rondwaarde. Ik zag dit uiterste opvolgen dooreen ander: het nihilisme. Jeugdige geneeskundigen van mijne kennis, pas van de academie gekomen, beklaagden mijn lot als apotheker. En de uitslag is geweest, dat zij hunne praktijk niet konden uitoefenen zonder geneesmiddelen. Het aantal artsenijmiddelen is verminderd en een groote voorraad, zelfs van inde Pharm. genoemde middelen, zou over boord kunnen geworpen worden, maar vele blijven hunne waarde behouden, al is het niet altijd tot genezing van ziekten, maar als heerlijke palliatieven bij het lijden der menschheid. En hoevele nieuwe zelfstandigheden zijn inde laatste jaren in gebruik gekomen en genomen, als onmiskenbare bewijzen van de immer gevoelde behoefte aan hulpmiddelen 1 De wet van 1865 stelt zich den apotheker uitsluitend voor als den uitoefenaar der artsenijbereidkunst, bestaande in aflevering en toebereiding van geneesmiddelen, en hoe universitair de opvatting ook moge zijn of worden, dit is de hoofdzaak, en moet het blijven, zooals Zelfs uit de wet op het Hooger Onderwijs spreekt, die ons met een doctoraat inde kunst beschenkt en vereert. Geen ander denkbeeld vindt men in het adres van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en, om de speciale richting der studie duidelijk te doen uitkomen, verlangt zij een afzonderlijk pharmaceutisoh laboratorium onder leiding vaneen met dit onderwijs belast leeraar. Annexatie aan een chemisch laboratorium acht zij beslist nadeelig voor dit onderwijs. Maar ook in het praktische leven zal de apotheker der toekomst steeds zijne eerste zorg moeten blijven wijden aan zijne geneesmiddelen, daarop de ruime wetenschappelijke kennis, door hem opgedaan, bovenal moeten toepassen. Zijne opleiding heeft hem verder bijzonder geschikt gemaakt, ja doet hem bepaald aanwijzen tot het behandelen van praktische natuurwetenschappelijke onderwerpen. Hij zal daarin de vraagbaak zijn van geneeskundigen, gemeentebesturen, particulieren enz. en zooveel temeer in hunne schatting rijzen, naar gelang bij zijne kennis uitbreidt en toepast en de uitkomsten aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. En nu nog eene opmerking van geheel stoffelijken aard, dien wij echter ook niet mogen voorbij zien. Niemand wordt apotheker uit zuivere philantropie; men tracht daardoor eene maatschappelijke positie te verkrijgen, waardoor men in het onderhoud van zich en de zijnen kan voorzien. Indien men niet bovenal en in de eerste plaatszorg draagt en hart heeft voor de apotheek, voorde uitoefening der artsenijbereidkunst in hare wezenlijke beteekenis, maar zich daarvan laat afleiden door bijzaken bovenaan te plaatsen, dan vreezen wij zeer dat bittere teleurstelling het eind zal zijn, De wetenschappelijke apotheker, die met zijn tijd winst weet te doen, zal gelegenheid genoeg vinden voor het behandelen, van onderwerpen op hygieenisch of pathologisch gebied, vooral daar vele werkzaamheden inde apotheek slechts het toezicht, het oog van den meester behoeven. Indien zich de behandeling dezer onderwerpen te zeer ophoopt en de werkkring buiten de apotheek te veel omvattend wordt, terwijl dit alles een voldoend middel van bestaan oplevert, dan voorzie hij door wettige maatregelen in het bestuur der apotheek of hij verlate haar, die bij hem geen hoofdzaak meer kan zijn. Welk eene verandering de aard der geneesmiddelen moge ondergaan, hoevele wijzigingen in onze artsenij vormen gebracht mogen worden, de apotheker der toekomst blijft naar onze mee-

ning de artaenijhereider, maar, wetenschappelijk gevormd, in praktisch natuurwetenschappelijken zin de omnis homo voor zijne medeburgers. Opwijeda. Wederom zijn door de Commissie uit het Departement van de Nederl. Maatsch. ter bevordering der Pharmacie (leden: de heeren Polak en Stoeder) twee veel gebruikelijke geheimmiddelen onderzocht, en diensvolgens de voorschriften opgegeven, volgens welke daarmede overeenkomende surrogaten dezer middelen kunnen bereid worden. Genoemde middelen zijn M natherin-mondwater en Syrupus depur ativ us Larrey. Het rapport daarover uitgebracht luidt als volgt: // Anatherin Mondwater. Dit middel wordt in platte, aan de zijden sterk ingedrukte fleschjes, tegen f 1.75, door verschillende depothouders van geheimmiddelen verkocht. Zij bevatten, volgens onze bevinding, 80 gram eener 50 pet. spiritus houdende tinctuur van complexen en aromatieken aard, die zwak zuur reageert en 1.846 pet. vaste stof houdt opgelost. Volgens het aangehechte etiquet wordt dit mondwater bereid dooreen zekeren Dr. J. G. Popp te Weenen en is het, volgens de begeleidende reclame, een afdoend geneesmiddel tegen alle mogelijke gebreken van //vaste en losse tanden.” Wij hebben langs velerlei wegen getracht de samenstelling van deze tinctuur te onderzoeken en zijn door onderscheiden gegevens tot de volgende formule geleid, die, juist gevolgd, het genoemde middel zeer nabij komt, zoo niet evenaart. E. Tinct. Myrrh. gnn. 160 Catech. // 80 Guajaci // 40 Eatanhiae // 40 Caryoph. // 30 Spir. cochlear. // 30 01. cinnam. gtt. 20 rosarum. // 1 Spiritus (50 pet.) grm. 630 m. 1. a. Met een gelijk volumen water verdund of in kleine hoeveelheid op den vooraf in water gedoopten tandenborstel gestort, kan het als mondzuiverend middel zeker goede diensten doen. Wij stellen u voor het in witte rondborst fleschjes van 90 gram inhoud af te leveren en deze met ƒ 0.90 te berekenen. Syrupus depurativus Larrey. Voor de bereiding van dit geheimmiddel zijn een tal van voorschriften opgegeven, die onderling weinig uiteenloopen. Het uitwendig voorkomen, de reuk en smaak en ook enkele hoewel niet zeer stellige reactiën, gepaard met de overweging van bovengemelde voorschriften, waren de gegevens die tot de biervolgende formule hebben geleid, waardoor een praeparaat wordt verkregen, dat van dein den handel voorkomende siroop nauwelijks is te onderscheiden : E. Ead Sarsaparillae 200 Ligni Guajaci 50 Sassafras Ead. Chinae aa 5 Folior. Sennae Herb. Boraginis aa 6 Coque et infunde 1. a. ad. col. 700 cui adde: Eob Sambuoi 40 Syr. Communis 500 Sacch. albi 800 dein ebullitione lenissimo fiat Syrupus, Het komt ons wensohelijk voor deze siroop in Vs witte Engelsche flesschen af te leveren en met ƒ 1.75 te berekenen.” Omtrent de ioodijzer-levertraan meldt de commissie, dat zij sinds haar laatste rapport gelegenheid gehad heeft dooreen 30 tal analyses (ijzerbepalingen) dit praeparaat beter te leeren kennen en beoordeelen. Zonder uitte wijden over de zeer eigenaardige scheikundige verschijnselen, die zich bij de bereiding van dit middel voordoen en die aanhoudend gewijzigd optreden, naarmate de bereiding langs andere wegen beproefd wordt, deelt de Commissie mede,