is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 34, 24-12-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkelijk geen suiker bevatte. Dit had hem geleid, om in het vervolg eene andere methode toe te passen, die zoowel voor qualitatief als quantitatief onderzoek kan dienen. De methode werd door hem indertijd in het Weekblad voor Geneeskundigen van 13 December 1853 medegedeeld en bestaat in het volgende: //De methode is daarop gegrond, dat kalk, die in water weinig oplosbaar is, dooreen suikerhoudend vocht in des te grooter hoeveelheid wordt opgelost, naarmate de hoeveelheid suiker grooter is, zoodat men dus door de bepaling der kalk tot de kennis van de meerdere of mindere hoeveelheid suiker geraakt. Gesteld nu, dat men bij een lijder aan diabetes de relatieve hoeveelheid suiker wil bepalen, zoo meet men telkens de hoeveelheid urine af, die door den lijder in 34 uren geloosd wordt. Van deze goed gemengde urine neemt men nu eene willekeurige hoeveelheid, bijv. 100 gram, wrijft deze hij de gewone temperatuur gedurende een kwartier met 10 gram gebluschte kalk en brengt nu alles op een filter. Van het helder doorgeloopen vocht neemt men eene bepaalde hoeveelheid, bijv. 60 gram, voeo’t er eenige droppels lakmoestinctuur bij en beproeft nu door eene nauwkeurig in decicubiek centimeters verdeelde burette hoeveel verdund zwavelzuur (bereid door vermenging van 1 deel zwavelzuur met 10 a 12 deelen water) men noodig heeft om de vuil blauwe of groenaohtige kleur in eene roode te veranderen. (Later gaf de heer d. V. de voorkeur aan verdund azijnzuur of chloorwaterstofzuur, omdat deze zuren met kalk oplosbare zouten vormen.) Wanneer men nu telkens op dezelfde wijze te werk gaat, zal men dagelijks kunnen waarnemen of dein 34 uren ontlaste hoeveelheid suiker vermeerdert of vermindert, daar men in het eerste geval meer, in het laatste minder zuur zal noodig hebben, om de verlangde kleursverandering te verkrijgen. Door nu van deze gebruikte hoeveelheden verdund zuur geregeld aanteekening te houden, zal men in staat zijn den voortgang of de vermindering der kwaal te constateeren.-’ De heer R. te B. deelt ons mede, dat hij geheel en al instemt met de meening, dat een apotheker geen Bransohe Blaud’s pillen (spécialité) op recept van den geneeskundige mag afleveren, daar hem bij vergelijking bleek, dat zelf vervaardigde Blaud’s pillen bij behandeling met water reeds na een uur volkomen verdeeld waren, de Dransche spécialité nog niet na 34 uren niettegenstaande herhaaldelijk schudden. Ook bericht hij ons, dat hij zich met de wijze van prijsopgave op het recept, die de heer Haak voorstelt, niet kan vereenigen, omdat hem inden regel de werkzaamheden inde Proef te laag berekend voorkomen, vooral bij de eenvoudige wijze van voorschrijven van vele geneesheeren. Verscheidenheden. Men maakt ons uit Indië opmerkzaam op het feit, dat door een tocohouder geneesmiddelen uit de Chemische fabriek te ’s Gravenhage te koop aangeboden worden. Het is ons echter onbegrijpelijk, hoe men een leverancier er een zekere soort van verwijt van kan maken, indien een persoon, aan wien hij zijne waren afgeleverd heeft, deze weder verkoopt, al is hij er niet toe bevoegd. De verantwoordelijkheid komt toch geheel voor rekening van laatstgenoemden. Wegens een ongeval door verwisseling van mineraalwater met zoutzuur, die den dood der gebruikster tengevolge gehad, is van de Duitsche apothekers verboden mineraalwaterflesschen voor het afleveren van sterk werkende zelfstandigheden te gebruiken. Aan een Duitschen drogerijhandel werd zwarte peper te koop aangeboden, die geheel uit van stelen beroofde cubebe bestond. Deze vervalsching was wegens het groote verschil in prijs beproefd. Geroost keukenzout is een Duitsch volksmiddel tegen intermittens. In het Deutsche Zeitschrift für praktische Heilkunde wordt door Brok es als bereidingswijze opgegeven: //Men neme eene ■hand vol keukenzout, doe het in eene geheel schoone, zoo mogelijk

nieuwe pan en roere het bij een zacht vuur, totdat het bruin wordt” enz. Dit voorschrift heeft natuurlijk geen zin. Hager bericht dan ook, dat de bruine kleur moet verkregen worden dooreen weinig graanmeel bij het te roosten keukenzout te voegen. Dit volksmiddel tegen intermittens schijnt Grieken en Komeinen zelfs niet onbekend geweest zijn. De oude priesters voerden er een aanzienlijken handel in en verkochten het onder den naam van mola salsa. Om spleten en rissen inde hoeven der paarden onschadelijk te maken, wordt door prof. Defoys het volgende lutom opgegeven. 3 Deelen gutta peroha, in warm water geweekt en tot stukken ter grootte eener noot verdeeld, worden met 1 deel gestooten ammoniakhars bij een zwak vuur in eene vertinde ijzeren schaal onder gedurig omroeren gesmolten, totdat de massa de kleur en het voorkomen van chocolade aangenomen heeft. Vóór het gebruik laat men de massa nogmaals smelten en brengt ze met eene verwarmde staaf op dezelfde wijze inde spleten als de glazenmaker de stopverf gebruikt. De massa wordt zoo hard, dat men er een nagel in kan drijven. Door Godeffroy wordt het silicowolfraanizuur het gevoeligst reagens op alcaloïden geheeten. Het zal alle tot heden gebruikelijke reagentiën op alcaloïden (platinachloride, kaliumkwikiodide, iood-ioodkalium) in gevoeligheid ver overtreffen. Bijna alle alcaloïden geven in zeer verdunde neutrale of zwak zure oplossingen een neerslag met de oplossing van het zuur in water; eene oplossing van hydrochloras chinini, die 0,004 pet. van het alcaloïde bevat, nog duidelijk, zoo ook eene oplossing van hydrochloras cinchonini met 0,0005 pet. en van hydrochloras morphini met 0,0065 pet. De neerslagen, door silicowolfraamzuur voortgebracht, lossen in geconcentreerd chloorwaterstofzuur meer of minder moeilijk op; door kaliloog worden zij ontleed en het alcaloïde scheidt zich als zoodanig af, terwijl tegelijkertijd een gemakkelijk oplosbaar silicowolframaat van kalium gevormd wordt. Men bereidt het silicowolfraamzuur het best door natriumwolframaat met versch gepraeoipiteerd kiezelzuur (H4 Si O,) te behandelen. De aldus verkregen oplossing wordt neergeslagen met eene oplossing van mercuronitraat, de neerslag op een filter verzameld, met -water goed afgewasschen en ontleed door middel van H Cl. Men verkrijgt alsdan het silicowolfraamzuur in oplossing, terwijl mercurochloride achterblijft. De helder afgefiltreerde vloeistof wordt tot verdrijving van het overvloedig H Cl ingedampt en levert vervolgens bij vrijwillige verdamping der geconcentreerde oplossing groote, glanzende kleurlooze octaëders, die inde lucht verweêren, bij 36° C. smelten en in water en spiritus gemakkelijk oplosbaar zijn. Als nieuw werkzaam middel tegen de huiszwam (Merulius destructor') wordt aanbevolen een mengsel van gelijke gewichtsdeelen cassiaolie, houtteer en gewone traan. Als zeer eenvoudig middel tegen kiespijn is door Lardier aanbevolen 1 tot 3 droppels collodium inden hollen (and te brengen. Langells Asthma Remedy, een geheimmiddel in Amerika veelvuldig in gebruik, bestaat, volgens het Peninsular Journ. of Med., uiteen mengsel van 10—13 tot grof poeder gebrachte folia Belladonnae en 1 deel salpeter. Het pakje van 60 gram a 75 ets. Openlijke correspondentie. E. te B. De door u verlangde prijsopgave der 3 recepten in een later nommer. Het praktisch gedeelte van het apothekers-examen loopt deze week ten einde. Tijdens de werkzaamheden trok eender candidaten zich terug. Het mondeling examen vangt aan Woensdag 37 December.