is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 36, 07-01-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgericht, voornamelijk omdat in Yokohama de meeste medicijnen ingevoerd worden en de vervalschingen veelal van daaruit haar oorsprong hebben. De Duitsohe apotheker, die de directie te Yedo had, werd ontslagen, doch werd hem korten tijd daarna eene andere betrekking aldaar opgedragen. Een paar maanden voordat dit plaats vond werd mij door den chef der gezondheidscommissie verzocht om in Nederland een scheikundige te engageeren, die de betrekking te Yedo kon vervullen, die verder onderricht in scheikunde, pharmaoie enz. kon geven, en die eindelijk in staat zou zijn om advies te kunnen geven in zaken van hy gieenisohen aard. Dit verzoek ging gepaard met een duidelijk en zeer aannemelijk contract. In overleg met den chef droeg ik dat verzoek over aan den hoogleeraar J. W. Gunning te Amsterdam. Dat deze hoogleeraar er in geslaagd is om the right man te vinden, bleek eenige maanden later, toen Z.W.Ed. H.G. ons meldde dat de heer P. C. Plugge de betrekking voor Yedo had aangenomen. De Japansche regeering mag Z.W.Ed. H.G. daarvoor dankbaar zijn. Het speet den heer Geerts zeer, en mij niet minder, dat het gouvernement het besluit nam om het laboratorium en de school te Kioto op te hellen en naar Nagasaki te verplaatsen. Wij waren in elkander ’s buurt en mochten ons beiden over goede inrichtingen verheugen. Te Osaka hebben wij het gebouw, eenige jaren geleden onder toezicht en leiding van Dr. Gratama gebouwd, hetwelk benevens goede lokalen voor onderwijs, een laboratorium op groote schaal ingericht bevat. De werklokalen zijn ruim eu boog, voor zuurkasten, waterleiding, weegkamer, donkere kamer enz. is behoorlijk gezorgd, en na de veranderingen en uitbreiding voor zand- en waterbaden, droogkast enz. is het geheel uitmuntend geschikt tot theoretische en praktische opleiding van pharmaceuten. Doch alles verandert op de wereld en niet het minst op dat gedeelte waar Japan ligt, zoodat men nu bezig is te Nagasaki op te richten wat men Kioto ontnomen heeft. Inmiddels werd de heer Geerts naar Yedo ontboden om de zaken daar voorloopig over te nemen, voor uitbreiding en verbetering van het laboratorium te zorgen en om vervolgens het toezicht te houden bij het op te richten laboratorium te Yokohama, naar eendoor. ZEd. ontworpen plan. In bet begin van de maand Augustus kreeg ik van gouvernementswege op nieuw bet verzoek om een scheikundige in Nederland te engageeren, nu voor Yokohama of Nagasaki (het is nog niet zeker waar de heer Geerts zal geplaatst worden), waarop wij ons ook toen weder tot den hoogleeraar Gunning wendden. Eenige dagen geleden berichtte Z.W.Ed. H.G. ons dat zijn assistent, de heer Eijkman, voor die betrekking zou worden afgestaan. Wij vertrouwen dat het Japansche gouvernement ook nu weef, over de keuze in Nederland gedaan, zich heeft te verheugen. Hoogstwaarschijnlijk kunnen wij onze twee nieuwe collega’s inden loop van de maand December hier verwachten, en kunnen dan allo vier laboratoria door landgenooten gedirigeerd 'worden. Het laboratorium van Nagasaki zal dan zeker nog niet geheel in orde zijn, Inde behoefte aan pharmaoeutisch onderwijs zal dan ook behoorlijk voorzien zijn, en waar zal men elders inrichtingen vinden, die zooveel stof leveren voor de praktijk op het gebied van analytische scheikunde, vooral wat het pharmaceutisch gedeelte betreft, als juist deze ? ïe Osaka b.v. worden per maand gemiddeld 3000 flesscheu en potten, met allerhande medicamenten gevuld, aan een onderzoek op zuiverheid onderworpen, terwijl sommige daarvan eene kwantitatieve bepaling eischen en op andere eene zuivering moét toegepast worden. Verder worden aan onze laboratoria de meeste reagentiën bereid of gezuiverd, tot alcohol, aether en zuivere zuren incluis, terwijl men die in Europa toch meestal van goede handelskantoren betrekt. Eindelijk behoeft het geen betoog, dat wij ons inde praktijk dikwijls moeten behelpen met hetgeen aanwezig is of door Japan kan opgeleverd worden, wanneer men bedenkt dat alle werktuigen van glas, die aan hitte moeten blootgesteld worden, van Europa of Amerika moeten worden aangebracht, en men dikwijls eerst moet onderzoeken met welke soort van glas men te doen heeft. Ofschoon de regeering niet zoo karig is in het aanschaffen van de noodige instrumenten, kan men eene pas verzonden bestelling voor Europa toch niet dan na verscheidene maanden le gemoet zijn, en in dien tusschentijd kan men menigmaal in verlegenheid gebracht worden. Dit alles samengenomen werkt meê om de laboranten te leeren zuinig te zijn en zich te behelpen met hetgeen aanwezig is. Vooral in Japan, een land, dat bij vlijt en overleg zooveel zou kunnen oplevereu, en waar

wel eens noodelooze uitgaven gedaan worden, is het zeker nuttig dit aan te leeren. Eene vraag evenwel blijft deze: zal er in Japan ooit een pharmaceutische stand, zooals wij dien bij ons en in Duitscbland kennen, geboren worden? Zullen de te vormen pbarmaeeuten zich ooit mogen verheugen in het recht, dat alleen zij geneesmiddelen mogen dispenseeren, die voldoende bekwaamheid inde pharmaceutische vakken aan den dag gelegd hebben ? Om dit met zekerheid te kunnen beantwoorden,, zullen nog vele jaren van ondervinding noodig zijn, en zal het dan moeten blijken of het gouvernement wetten zal maken en weten te handhaven, die tot zulk een staat leiden. Tot nog toe is alleen de verkoop van vergiften eenigszins beperkt, en zijn het de geneesheeren zelven, die de medicamenten aan hunne patiënten uitreiken. Of die zoogenaamde doctors daarmede vertrouwd zijn, ik betwijfel het zeer. De verkoop van chemicaliën en medicamenten in het groot, geschiedt door de drogisten, die veelal tevens leveranciers zijn van Chineesche geneesmiddelen. Intellectueel staan die menschen niet hooger dan ieder koopman en zijn zij door hunne landgenooten niet meer geacht, dan onze drogisten uit den ouden tijd dit waren door de hunne, Voorloopig echter mogen wijde stappen door het Japansche gouvernement gedaan toejuiohen, en hopen, dat ook de verdere regeling voor de pharmaoie, in verband met die voor de geneeskundige vakken, niet zal achterblijven. Osaka, 30 October 1876. ,B. W. Dwars. Groningen, 38 December. De geneeskundige raad voor Eriesland en Groningen heeft gisteren besloten, Gedeputeerde Staten van deze provincie te adviseeren, de door den arts Wildervank, te Middelstum (in deze provincie), gevraagde vergunning, om in genoemde plaats, waar de apotheker Wieringa is gevestigd, geneesmiddelen te mogen leveren, niet toe te staan. De raad, die tot dusverre altijd in dezen zin heeft geadviseerd, ten einde het gewichtige beginsel van scheiding der geneeskunst van de uitoefening der artsenijbereidkunst waar immer mogelijk te handhaven, heeft ook in dit geval geen genoegzame gronden gevonden, om een ander advies uitte brengen. Het algemeen belang moest, nevens den geest der wet, ook hier die beslissing geven, niet het belang van den apotheker of van den arts, noch ook de adressen vóór of tegen, waarvan er door de ingezetenen waren ingezonden. Overigens heeft de inzender van het bericht in dit Blad van 34 dezer, niet in alle deelen daarin de waarheid gehuldigd. De geneeskundige inspecteur heeft gezorgd, dat de arts W. ophield met het. wederrechtelijk gereed maken van geneesmiddelen, ook in een dorp van eene naburige gemeente, en het is onwaar, dat de heer W. na 38 November j.l. daarmede is voortgegaan en dat niet inderdaad de geneesmiddelen, door hem te Middelstem en omstreken voorgeschreven, in deze stad werden gereed gemaakt, liet onderzoek van het reoeptboek van den betrokken apotheker alhier heeft dat doen zien. In 33 dagen bedroeg het cijfer van die recepten verscheidene honderd. Wat nu Gedeputeerde Staten in dezen zullen beslissen, zal wel eerlang blijken. Ook heeft de inzender voorbijgezien, dat in artikel 31 van de Wet van 1 Juni 1865, Staatsblad N°. 61, niet wordt genoemd art. drie van dezelfde wet. Er zijn er trouwens meer, die dat over het hoofd zien. De consequentiën liggen voor de hand. Geachte Redacteur! Naar aanleiding vaneen ingezonden stuk in N°. 34, waarin geene juiste voorstelling gegeven wordt betreffende het afleveren van geneesmiddelen in het dorp M., vermeen ik, daar de initialen mijner firma daarin te duidelijk zijn genoemd, ook tegenover u als oud bekende, verplicht te zijn den waren toedracht dier zaak te moeten mededeelen. In Oct. 1.1. vestigde zich te M., waar apotheker W, woont, een arts; deze nam den bediende (ingeschreven onder de O. W.) van zijn’ voorganger bij zich en wendde zich daarop tot Gedeput. Staten om verlof te ontvangen tot hot afleveren van geneesmiddelen. Daar zijne patiënten evenwel de recepten om redenen, die ik liefst hier niet beoordeelen wil, niet bij den bedoelden apotheker wenschten gereed gemaakt te hebben; (zelfs ineen dringend geval verkoos de patiënt nog liever tot den volgenden morgen