is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 42, 18-02-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13e Jaargang. 18 Februari 1877. N°. 42.

PEARMACEÖTISGH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND.

Voor Apothekers en Apotheekhondende Geneeskundigen

REDACTEUR: K. J, OPWIJRDA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels ƒ 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. lededeelingen. Ingezonden stukken. Overvben bij Haarlem, 13 Eebr. 1877. Mijnheer de Redacteur! In het nommer van nw geacht blad van 17 October 1875 nam ik de vrijheid de volgende vraag te stellen: //Het is zeker gemakkelijk met de Redactie de oprichting van //een pensioenfonds aan het initiatief van den tijd over te laten, //maar zou het niet wenschelijker zijn, zoo dat initiatief genomen //wierd door de patroons, in wier dienst de ondergeschikte, die //geen toekomst heeft, zijne beste levensjaren sleet?” Sedert die vraag zijn juist zestien maanden verloopen; de tijd, die overigens rozen baart, heeft ten opzichte van het pensioenfonds alles in diepe rust gelaten en wij hebben gelegenheid gehad op te merken, hoe een kunstbroeder met steeds grooter klem werd aanbevolen inde weldadigheid van het pharmaceutisch publiek. Beden genoeg voor mij, om thans zelf de handen aan het werk te slaan en u te verzoeken mij in uw volgend nommer eenige ruimte af te staan voor de uiteenzetting vaneen plan, waarmede ik een beroep zal doen op de harten van alle Nederlandsche Apothekers. Al moge dan dat plan bij allen geeue ondersteuning vinden, het zal ten minste //Ie mérite de Ta propos” hebben. Tijdsgebrek verhindert mij op het oogenblik er meer van mede te deelen. Ik heb de eer te zijn Uw dw. dienaar P. J. van Eldik Thieme. Gaarne staan wij aan den heer v. E. ï. de verlangde ruimte voor zijn plan af. i{e,f Den Haas, 12 Februari ’77. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij u eene opmerking mede te deelen, die ik dezer dagen maakte bij de bereiding van Extr. Secal. Cornuti, volgens onze Pharm. Ed. 11. In bewerking genomen hebbende 2 i K°. Secal. Cornut., verkreeg ik daarvan 275 gram extract. 2-1- K°. Secal. Cornut. gelden nu tegenwoordig ƒ 16.25, zoo dat de verkregen hoeveelheid extract, afgezien van het gebruik van spiritus rectificatus, vuur, etc. minstens ƒ 16,25, en zeer zeker niet minder, waard is. Hoe kan het nn zijn, dat sommige fabrikanten genoemd belangrijk praeparaat tegen den prijs van ƒl5. ƒ 17.75, ƒ 9. per K°. kunnen leveren. Zoo u hiervan, Mijnheer de Redacteur, eenige opheldering kunt geven, zal zulks mij zeer aangenaam zijn, *) In ieder geval komt het mij wenschelijk voor een geneesmiddel, zoo belangrijk als het Extr. Secal. Corn., steeds zelf te bereiden. *) Het komt mij voor, dat de lagere prijs op sommige prijscouranten van ouds gebleven is, zonder dat men voldoende acht gaf op de prijsverhooging van het Secale Cornutum. Red.

ÜITGEVEK: D. B. CEISTEIV, te Amsterdam. De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden ui terlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever. Men is dan, bij ’t nauwkeurig opvolgen van het voorschrift der Pharm., steeds zeker een goed praeparaat te verkrijgen. Hoogachtend enz. E. R. Veciitmann. In N°. 5 van den Weekhode voor Zeist, Driebergen en omstreken wordt ineen ingezonden stuk uit Vreeswijk, gedateerd 31 Januari, en onderteekend G oud-Apothekersbediende onder de oude wet, de aandacht gevestigd op het misbruik, dat door huismoeders gemaakt wordt van slaapbollen-aftreksel met suiker aangemengd, en aan de kinderen als slaap- en verdoovend middel toegediend. De nadeelige gevolgen, stuipachtigheid, verlamming, zeer dikwijls de dood, blijven niet uit. De worden in apotheken en drogistwinkels zonder eenig bezwaar afgeleverd. Capsulae papaveris komen niet op de lijst der vergiften voor, wel de daarvan bereide Syrnpus. De inzender wenscht, dat de geneeskundige staatsoommissiën op het feit de aandacht vestigen. Wij wenschen dit reeds te doen door het overnemen van het bericht in het Weekblad. Wettige paal en perk kan aan den verkoop niet gesteld worden, maar bij de overtuiging van het groote onheil dat er mede gesticht wordt, zullen de betrokken personen voorzeker voorzichtigheid bij den verkoop in acht nemen en dezen niet zoo onbeperkt voortzetten als schijnt, dat tot heden geschiedt, maar liever algemeen weigeren. Uit eenige nommers van de Indische bladen; Java-bode, Bataviaansch Handelsblad en Locomotief, blijkt dat sommige civiele apothekers in Indië zich sterk ophouden met den verkoop van allerlei Eransohe (Grimaultsche) en Engelsche spécialités. De genoeg verspreide wetenschap, wat zoo dikwijls als zoogenaamde spécialités wordt afgeleverd, moest hen terughouden de eerder professie onder de Nederlandsche vlag inde waagschaal te stellen. De heer Ringh, apotheker te Bolsward, vraagt ons naar eene methode voor de galvanische verzinking van ijzer en tevens naar den titel vaneen werkje van onze hand, waarin dergelijke wetenschappelijke wenken op allerlei gebied worden opgenomen. Met dit werkje wordt zeker bedoeld: het Tijdschrift, later Maandblad voor Toegepaste scheikunde onder onze Redactie, sinds 1871 met geelassificeerdeu inhoud voor eiken Jaargang, uitgegeven bij J. L. G. Briickwilder te Vlaardingen. Inden Eersten Jaargang van het Tijdschrift wordt onder N°. 251 bedoelde methode als volgt beschreven: De verzinking der gietijzeren voorwerpen bestaat eerstens in het langs den natten weg opbrengen eener dunne zinklaag en vervolgens in het overdekken door middel van gesmolten zink, hetwelk op de eerste laag zeer sterk vasthecht. Voor de verzinking langs den natten weg bijt men de ijzeren voorwerpen met verdund zwavelzuur blank, waarbij men een weinig houtteer of steenkolenteer kan voegen, om het oplossen van metallisch ijzer te voorkomen. De stukken, alzoo van oxyde bevrijd, worden met zuiver water afgespoeld, met zand en een stuk kurk geschuurd, met een borstel afgepoetst en tot aan de verdere behandeling