is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 43, 25-02-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik acht daarom de deelneming van patroons en bedienden wenschelijk, omdat de laatsten aan den eenen kant te weinig talrijk zijn, om alleen iets van beteekenis tot stand te brengen en aan den anderen kant niet wel kunnen vergen, dat de patroons contribueeren aan iets dat den bedienden alleen ten goede komt. Het zijn allen werklieden van verschillenden rang in dezelfde werkplaats. Laten dan de meerderen hunne meerderheid bewijzen door de minderen te steunen en tevens meêwerken tot het tot stand komen van iets, dat in tijd van nood allen zonder onderscheid kan dienen tot reddingsplank. We herinneren ons, dat de heer J. Steens te Haarlem nog niet lang geleden bij advertentie pogingen aanwendde voor een ongelukkig geworden apotheker. Ik hoop dat zich weldra uit de departementen Amsterdam en Rotterdam eene commissie constitueere om het plan nader te onderzoeken en op het touw te zetten en dat er in alle steden van Nederland mannen zullen opstaan, die leden voor een ondersteuningsfonds willen trachten te winnen inde plaats hunner inwoning. Zoo noodig, ben ik bereid die taak voor Haarlem te aanvaarden. Ooerveen, 19 Februari 1877. P. J. van Eldik Thieme. Een oud-offffeier van gezondheid te Amsterdam wenscht eene beschouwing van onzen kant uitte lokken overeen verschil in zienswijze, hetwelk zich in zijn kring heeft voorgedaan, namelijk: //of een geneesheer al dan niet het recht heeft, om in het oude gewicht te blijven voorschrijven”? Onzes inziens bestaat er voor den geneesheer geen enkel wettelijk bezwaar tegen het uitdrukken van de verlangde hoeveelheid der te nemen ingrediënten op een recept in het oude medicinaal gewicht. Eecepten kunnen in geen geval gerekend worden tot de stukken of geschriften, bedoeld in artt. 7, 8 en 9 der Wet, betreffende de maten en gewichten en tceegwerktuigen en inde geneeskundige wet wordt van den geneeskundige bij het schrijven vaneen recept enkel verlangd, dat hij den datum en de wijze van gebruik van het middel duidelijk bepaalt en dat hij het parapheert of onderteekent. Er is zelfs meer. De wetgever heeft zeer goed begrepen, dat na de invoering der wet op de maten, gewichten, enz. alle geneeskundigen niet dadelijk en ouderen misschien nooit op hunne recepten het grammengewicht zouden bezigen. Daarop toch is de herleiding staffel gegrond, die gedurende 5 jaren na het tijdstip der invoering van het grammengewicht in elke apotheek zichtbaar voorhanden moet zijn, om bij het verbod, om inde apotheek het oude medicinaal gewicht te hebben of te gebruiken, gelegenheid te geven tot het nauwkeurig gereedmaken van die recepten, waarop nog in oud medicinaal gewicht voorgeschreven wordt. NOOMAALS lODIUM-IJZER-LEVERTRAAN. In het Februari-nommer van Haaxman's Tijdschrift bespreekt dr. E. A. van der Burg nogmaals de methode, door de heeren Polak en Stoeder opgegeven, om iodium-ijzer-levertraan te bereiden, en spreekt als zijn gevoelen uit, dat volgens die methode, ook na de wijzigingen, die genoemde heeren daarin gebracht hebben, geen praeparaat geleverd wordt met immer constant ijzer- en ioodgehalte. Verschillende schijnbaar kleine omstandigheden, bijv. het bereiden eener grootere of geringere hoeveelheid, de oppervlakte aan de ingrediënten aangeboden door het vat, waarin de verwarming plaats heeft, zullen volgens uitkomsten der analysen van dr. v.d. B. daarop invloed uitoefenen. //De iodium-ijzer-levertraan”, zoo eindigt dr. v.d. B. zijn artikel, //is weliswaar een zeer eenvoudig praeparaat, maar toch een //rijke bron voor studie en onderzoek en hare bereiding biedt //in menig opzicht een schoon voorbeeld aan van den grooten //invloed door schijnbaar onbeduidende oorzaken teweeggebracht”. De veel geruchtmakende laster-actie door den heer Kauwling, apotheker te Leeuwarden, ingesteld tegen den heer Draisma van Valkenburg over hetzelfde onderwerp is door eene nieuwe gevolgd. Eischer vroeg, behalve eene schadevergoeding van/314, opnieuw de lasterlijkverklaring der gepleegde daad en aanplakking van het vonnis des gedaagden. Voor den eischer trad op Mr. K. Hazelhoff, advocaat te Amsterdam; voor den gedaagde Mr. A, Bloembergen, advocaat te' Leeuwarden.

Ter bestrijding van het fundamenteel beweren des heeren v. V., als zoude de bereidingswijze des heeren K. onmogelijk goed kunnen zijn, las Mr. Hazelhoff eene verklaring voor van den hoogleeraar Franchimont te Leiden, die, hoewel geheel ongenegen, op welke wijze ook te intervenieeren voor geneesmiddelen, welker bereidingswijze geheim wordt gehouden, echter rechtvaardigheidshalve in dit lasterproces wilde getuigen, //dat de bereidingswijze van iodium-ijzerhoudende levertraan, zooals die door den heer K. aan zijn onderzoek is onderworpen, naar zijn oordeel niets te wenschen overlaat en hij zelfs al de voorzorgen, door dezen daarbij in acht genomen, overdreven kan noemen”. Een groot auditorium woonde de zitting der rechtbank bij, die den dag harer uitspraak bepaald heeft op Dinsdag 15 Maart aanstaande. (Uit het Vaderland.) Inde Geneeskundige Courant vindt men eene advertentie van Zalf van ’t Roode Kruis, bereid met teer voor uitwendig gebruik, met zeer groot succes gebruikt tijdens de oorlogen van Italië, Amerika, gedurende het beleg van Parijs en onlangs in België. Certificaten en opsomming van talrijke kwalen, tegen welke die zalf helpen moet, ontbreken als gewoonlijk niet. Prijs per pot H gulden. Te verkrijgen bij alle Apothekers (?); te Eotterdam bij van Santen Kolff, Hoofd-depöthouder voor Nederland en de Koloniën. Het Vaderland van 19 Februari deelt omtrent deze zalf het volgende bericht mede: //Bij herhaling wordt aan het bureel //van het //Eoode Kruis” inlichting gevraagd omtrent de zooge//naamde //zalf van ’t Eoode Kruis”. Naar aanleiding daarvan //verzoekt dr. Carsten, Secretaris van deze vereeniging, te mel//den, dat omtrent deze zalf bij het Hoofdcomité niets be* //kend is.” Sapienti sat. Inde Geneesk. Cour. van 11 Februari komt een ingezonden stuk voor van den geneesheer Grippeling betreffende eene vergiftiging door zuurkool. Ernstige ziekteverschijnsels waren het gevolg geweest van het eten vaneen restant zuurkool van den vorigen dag. Noch inde zuurkool, noch in het vaatwerk kon door microscopisch en scheikundig onderzoek eenige bekende vergiftige stof aangewezen worden. De geneesheer meent, dat men hier te doen heeft gehad met eene tot de cryptogamen behoorende plant, die bij het zuur worden der melk eene rol speelt, zooals door Sonnenschein vermeld wordt. Ziekteverschijnsels na het gebruik van zuurkool, zoo ook na het gebruik van andere opgewarmde spijzen, zijn meer voorgekomen, zonder dat men de oorzaak heeft kunnen opsporen. Eene aanmaning tot voorzichtigheid aan het adres van zuinige huismoeders met de zoogenaamde //kliekjes”, vooral van ingemaakte spijzen, die, met moeite in voorraadspot of flesch voor het proces der ontbinding tijdelijk bewaard, zeer zeker spoedig daarin overgaan, indien zij gekookt en in dien staat eenigen tijd aan de inwerking der lucht blootgesteld zijn. We ontvingen van A, Z, Apotheker, in antwoord op hetgeen wij mededeelden inde Openlijke Correspondentie van N». 41, de volgende opmerkingen : //Indien de geneeskundige wetten voor Nederland zijn en niet voor Indië, waarom heeft men dan de opleiding voor militaire geneeskundigen niet even goed te Utrecht gelaten als die voor militaire apothekers ? Zij zouden dan in korteren tijd klaar kunnen zijn, hadden geen litter.-mathem,, geen natuurkundig en geen arts-examen te doen; de kosten voor koloniën zouden daardoor zeer verminderen, in plaats van 7 a 8 studiejaren zouden deze tot hoogstens 5 kunnen gebracht worden, de kans op mislukking zou verminderen; ons land zou dan wellicht inboorlingen naar Indië zien vertrekken, in plaats vanuit den vreemde komende medici. //Wat voor den officier van gezondheid voor Indië geldt, namelijk een af te leggen staatsexamen, moest ook voor den toekomstigen Indischen militairen apotheker verplichtend zijn. Waartoe die verschillende toepassingen ? Immers dan konden de militaire apothekers na volbrachten diensttijd in Indië zich hier te lande even goed vestigen, als dit nu met de officieren van gezondheid het geval is.