is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 46, 18-03-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adrertentlën. APOTHEEK. Ineen der hoofdsteden van Gelderland wordt ineen drukke Apotheek gevraagd een bekwaam BEDIENDE, IN- of EXTERN, tegen 1 Juni. Brieven onder Letters F. K.> aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. A. H. van Tubergen, firma H. BROOS & Zn., te Haarlem, vraagt tegen 1° Mei of zoo spoedig mogelijk een ASSISTENT, INTERNE, tegen goed salaris. De firma C. J. de Vogel, te Amsterdam, vraagt tegen Mei een ASSISTENT, INTERN, vlug en accuraat kunnende recepteeren. A. €. van den Bijllaardt Jr., Apotheker te ’s Hage, vraagt tegen 1° Mei a.s. een bekwaam ADSISTENT, EXTERNE. Brieven franco. APOTHEEK. Tegen April of Mei aanstaande wordt ineen Apotheek verlangd een bekwaam ASSISTENT, EXTERNE, voorzien van goede testamonia, en met opgaaf van verlangd wordend honorarium. Adres sub Letter X., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. F. G. A. Proot, Apotheker te Leiden, verlangt met Mei e. k. een LEERLING-APOTHEKER, met de receptuur bekend en van goede testimonia voorzien, om zich verder te bekwamen, waartoe de gelegenheid wordt aangeboden. Brieven franco. Ten plattenlande in Noord-Holland wordt tegen medio Mei eene LEERLINGE-APOTHEKER gevraagd, tegen genot van kost, inwoning en billijk salaris. Adres franco brieven, Letter M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Utrecht, waar zeer goede gelegenheid voor studie is, wordt gevraagd lEMAND die zich verder wil bekwamen, liefst R. C. Adres franco, Letter H,, aan het Papiermagazijn van den Heer J. EIJKEL, aldaar. Een Bediende O. W., zag zich gaarne zoodra mogelijk GEPLAATST ineen niet al te drukke Apotheek, EXTERNE. Adres Letter 0., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. SlMfiiSr** Een Leerling-Apotheker, accuraat, vlug en net receptarius, bekend met de moderne talen, zag zich gaarne tegen 1° Mei of later GEPLAATST. Brieven franco, Letters X. Z.., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. HjMKStt**' Een Jongmensch bekend met en bevoegd tot de receptuur, zoekt PLAATSING in eene Apotheek, waar tijd en gelegenheid tot studie kan gegeven worden. Adres met franco brieven, onder Letters H. 8., bij den Boekhandelaar IJ. ROGGE, Singel 400, Amsterdam. Scheikundig zuivere Chemicaliën en Chemische Apparaten verkrijgbaar bij H. A. 'VAN PERNIS & C°. Oudegracht, Utrecht.

Chemicaliën, Drogerijen en Verfwaren. lemand daarmede bekend zijnde, en die in een zoodanige zaak eenige jaren werkzaam geweest is, wenscht ineen dergelijke zaak GEPLAATST te worden, met het plan haar later over te nemen of met den tegenwoordigen eigenaar als COMPAGNON voort te zetten en uitte breiden. Pranco brieven, onder Letters G. A., bij den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. Medicijnglas, Kartonnen Doozen, Maatglazen, Mortieren, Zalfpotten, Balansen en Gewichten, alsmede alle verdere Apotheekbenoodigdheden verkrijgbaar bij H. A. VAN PERNIS & C». Oudegracht, Utrecht. WED®. G. A. ROOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Aanstel 140. Amsterdam. H.H. Apothekers, Doctoren, Chirurgijns. Evenals voor eenige jaren geleden, is ook nu weder eene magnifique partij Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watermerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt en men weigert het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar het aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Riem 8000 Poederpapiercn, waarvan 7500 gaaf en 500 met het watermerk er in. Wij hebben zooals gij wel kunt begrijpen een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant /;in zijn maag” zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren het beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, fijne Poederpapiercn van eene afmeting van 12.3 bij 10.2 Centimeters afstaan voor slechts ƒ 3.75, terwijl wijde 500 die er overblijven, met bet watermerk er in, moeten vernietigen. ÏS> Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan eene maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen er 9000 gaaf uit 1 Riem en blijft de prijs hetzelfde: ƒ 3.75 voor de 9000. GEBROEDERS KOSTER, Leliegracht, Amsterdam. Naar buiten tegen Postwissel.

HANDEL IN MEDICINALE LEVERTRAAN. P. VAN HEIJNBBER6EN. ZAANDAM, ZEEDIJK 878. APOTHEEKBEIOODIGDHEDEI zijn steeds in ruime keuze voorhanden bij, en worden tot de billijkste prijzen geleverd door HENDRIKS &. VAN STEENBERGEN. Warmoesstraat ISTo. 133. Amsterdam.

ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts, Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van bet verlangde formaat in te zenden.” Amsteedam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, P. 27. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam. : DE GEZONDHEID. TIJDSCHRIFT voor den beschaafden stand. UITGEGEVEN DOOR eene vereeniging van voorstanders der gezondheidsleer. ONDER REDAOTXB TAN: Dr. G. A. N. Allebé. Dr. L. J. Egeling. Dr. J. F. van Hengel. Dr. A. H. IsßAëns, Dr. S. Stratingh Teesling. Inbond van Afl. 1: Inleiding. Eichardson’s //Modelstad”, door Dr. S. Stratingh Teesling. Kaoutchouk speelgoed, Dr. J. Penn, Hilversum en de Trompenberg. Vergiftiging dooreen hoed. Gevaarlijk vleesch, door Dr. J. F. van Hengel. Adres van //Het Witte Kruis” aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Navolgenswaardig voorbeeld van preventieve opsluiting. Prijs per Jaargang (van 12 afleveringen) ƒ 3.90; franco p.p. ƒ 4.20. D. B. CENTEN, te Amsterdam geeft uit: ALGEMEENE EN BIJZONDERE EECEPTEERKUNST. (Ars forraulas medicas praesoribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers. In verband gebracht met de Pharmacop, Neerland. Edit. 11. Tweede deuk. Prijs ƒ 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70.

MILLIORiM-BiIAMEN. RECEPTEER-BALANSEN (allen voléoende aan de vereischten der Wet) worden door ons tot fabrieksprijzen afgeleverd. Magazijn van Apotheekbenoodigdheden. Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN ROSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.