is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 47, 25-03-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als blijken van belangstelling in het Pensioen- of Ondersteuningsfonds ontvingen wij nog de namen van: W. Stoeder, apotheker te Amsterdam; J. Idema, apotheker te Amsterdam; H. van ’t Sant, adsistent O. W. bij den heer E. Aldenhoven, apotheker te Amsterdam; J. M. Polak, apotheker, en J. J. Lantinga, adsistent bij genoemden, te Amsterdam; G. J. Schuijt, apotheker te Amsterdam; E. A. van Gorp, adsistent O. W. te Brielle (zich aansluitend aan het voorstel der adsistenten te Botterdam); Hammacher, apotheker te Sliedreoht; G. L. Tjeenk Willink, apotheker te Zutphen; W. C. Holm, apotheker te Zeist; A. C. van den Bijllaardt Jr., apotheker te ’s Hage; J. H. van Harinxma, oud-apotheker en J. W. Ie Nobel J.Wzoon, apotheker te Utrecht; J. B. H. Vermelen, apotheker te Amersfoort; J. van Kiel, apotheker te Amsterdam; H. B. Marselis, adsistent O. W., te Utrecht; J. Eoelofs, adsistent N. W. bij den heer ï. G. Duffels, apotheker te Amsterdam; B, Meindersma, adsistent, en D. E. Postma, leerling-apotheker bij den heer C. Sonnega, apotheker te Leeuwarden; F. Plantenga, apotheker te Leeuwarden; J. H. Scheen, gehuwd adsistent O. W. bij dr. Cartier van Dissel, te Lochem; W. Eobertson, apotheker te Botterdam; W. C. Friedrichs, adsistent N. W., te Amsterdam; J. J. Kompelman, apotheker te Amsterdam; C. N. Fehrman, apotheker te Utrecht; G. Traus, apotheker te Zaandam; D. Henriques de Gastro, apotheker te Amsterdam; F. Hilkemeijer en J. W. Weijkamps, adsistenten bij den heer ,J. Garrer, apotheker te Leiden. Een oud-bediende wenscht, dat wij ook de apotheekhoudende geneeskundigen uitnoodigen, van hunne sympathie met het pensioen- of ondersteuningsfonds te doen blijken. Zij toch hebben even goed als de apothekers belang bij het welzijn der bedienden. Het Weekblad is, luidens zijn opschrift, bestemd voor apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen. Daarin ligt reeds opgesloten, dat inde uitnoodiging tot de belangstelling ook zij begrepen zijn, en het zou zeker een goeden indruk maken, indien ook zij, hetzij door schriftelijke opgave, hetzij door persoonlijke verschijning op de voorgestelde bijeenkomst van zich lieten hooren. De heer Eobertson te Botterdam merkt ons op, dat het initiatief eigenlijk van de adsistenten zelven had moeten uitgaan, want dat zij, wier belangen het bovenal geldt, nu als het ware in het tweede gelid komen. Wij hebben nog uit geen enkelen brief der adsistenten kunnen opmerken, dat zij zich daarover gevoelig betoenen. Het tegendeel is waar, zij zijn dankbaar aan de apothekers, de gevestigde personen, dat zij zich het lot aantrekken van hen, die eene onvaste betrekking bekleeden. Wij meenen dus, dat dit bezwaar ons niet behoeft te weerhouden, maar voegen er bij, dat wij vast vooronderstellen en wenschen, ook adsistenten op de bijeenkomst te ontmoeten. Verder wenscht genoemde collega, dat, om de bijeenkomst vruchtbaar te doen zijn, er vooraf eenig plan beraamd worde, breede trekken worden opgegeven als grondslag der bespreking. Dit is ons voornemen in het volgend nommer en wij verzoeken alle belangstellenden over de nadere bijzonderheden hunne gedachten te laten gaan, om beslagen ten ijs te komen. Eindelijk ontvingen wij van velen bedenking tegen eene bijeenkomst op Zaterdag, welke dag hun minder geschikt voorkomt. Wij stellen derhalve thans voor als dag der bijeenkomst Zondag 8 April te Utrecht op tijd en in lokaal, in het volgend nommer aan te geven. Nogmaals verzoeken wij dringend ons vóór 30 Maart te melden, of men de bijeenkomst wenscht bij te wonen, zooals reeds door eenige hooggeachte collega’s geschied is, ten einde eenige voorafgaande schikkingen te maken. Wel Edele Heer! Tot bewijs, dat het opvolgen uwer prijslijst van geneesmiddelen tot veel onaangenaamheden en moeilijkheden kan aanleiding geven, diene het volgende. In mijne apotheek was een recept van 60 gram Bals. Peruvian. berekend tegen ƒ 3,50, de minste categorie, niettegenstaande de patiënt tot den gegoeden stand behoort. Dit liniment, eenige malen geïtereerd, gaf wegens den hoogen prijs aanleiding, dat den medicus verzocht werd het opnieuw op te schrijven, waarna naar eene andere apotheek

gezonden werd, alwaar de prijs op ƒ 1 bepaald werd. U zult de verontwaardiging van den patiënt gemakkelijk kunnen begrijpen bij dit groote verschil in prijs; niet onduidelijk werd mij te kennen gegeven, dat mijne handelwijze veel op afzetterij geleek; ook dein deze zaak betrokken medicus meende mij in het ongelijk te moeten stellen, voor zoo verre de prijs van ƒ 3,50 veel te hoog was, welke prijs zijns inziens niet in rekening mocht gebracht worden. Eerst na zeer veel moeite, zoowel bij patiënt als medicus aangewend, mocht het mij gelukken, deze zaak tot eene gunstige oplossing te brengen, en het strekt mij tot leering, om bij het gebruik van uwe Prijslijst uiterst voorzichtig te zijn, alhoewel ik aan den anderen kant moet toegeven, dat de prijs van ƒ 1 te laag gesteld is. Mag ik u, Wel-Edele Heer, beleefd uitnoodigen het recept in quaestie, dat hier volgt, in uw Weekblad te taxeeren, waarvoor ik ü bij voorbaat mijn dank betuig. Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw dienstw. dienaar Rotterdam, 19 Maart 77. W. J. H. van Veebssen. Jf: Balsam. Peruvian. 60. S. Extern. Jonge jufvrouw N. N. Elke prijslijst, hoe ook ingericht, zal met voorzichtigheid of liever met consideratie der omstandigheden moeten gebruikt worden. Vooreerst zijn daar de groote fluetuatiën in prijzen vooral inde laatste twee jaren, die ons dezer dagen bij de behandeling der Proef voor een officieel doel met eenige collega’s sterk in het oog gevallen zijn, ten anderen de groote hoeveelheden, waarin sommige geneesmiddelen op zich zelven voorgeschreven worden. Deze zijn buitengewone gevallen, waarop geen algemeene regels zijn vast te stellen. De prijzen zijn door ons in den regel bepaald voor die hoeveelheden, waarin geneesmiddelen in mengsels op recepten voorkomen. Vele nuttige wenken zijn ons gegeven, om bij eene eventueel nieuwe bewerking der Proef toe te passen. Van den beginne hebben wij het gezegd: het werkje is eene Proef, niets meer, een eerste stap op een nog onbetreden veld, waarbij zeker veel kans voor misvatting bestaat. Wat de fluctuatie der prijzen betreft, wij hopen inde gelegenheid gesteld te worden daarvan binnen korter tijdsruimten meerdere opgaven te kunnen doen, om daarnaar telkens eene noodzakelijke wijziging van den eenen of anderen prijs voor te stellen. Wat nu het tot taxatie aangeboden recept betreft, zoo merken wij op, dat bij Balsamum peruvianum inde Proef geene hoogere opgave staat dan 40 ets. per 10 gram. 5 cents per 1 gram (dezelfde prijzen als voorkomen op de Prijslijst voor de armentax in Noord-Brabant en Limburg). Volgens onze tegenwoordige prijscouranten zouden wij stellen 30 ets. per 10 gram, 4 ets. per gram. Moesten wij grootere hoeveelheden berekenen, dan . zouden wij stellen ƒ 3,00 per 100 gram (Balsamum peruvianum staat thans op de Prijscouranten ongeveer ƒ 10,00 per kilogram genoteerd). Het opgegeven recept wordt door ons geschat a ƒ 1,75, naaide volgende berekening: 60 gram bals. peruvian. . ƒ 1,60 aflevering 3de categ. . . // 0,0 75 fleschje » 0,075 ƒ 1,75 “ Red. Inde Sum. Ct. leest men: //Van geachte zijde wordt ons medegedeeld, dat men heeft waargenomen dat de hier gebruikte chinine in vele gevallen zonder eenige uitwerking blijft, zoodat de onderstelling geoorloofd is, dat OOk hier ter kust vervalschte chinine verhandeld wordt. //Wij beschuldigen niemand, doch uiten slechts een vermoeden, dat de aandacht verdient van de bevoegde autoriteit.” Wij (Eed. Jam-Bode) hebben reeds zoo dikwijls de aandacht der Kegeering op dit punt gevestigd, zonder dat dit iets mocht baten, dat wij er van afzien daaromtrent verder iets te zeggen. (Java-Bode van 6 Febr.) SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKINGEN IN DEN DÜITSCHEN RIJKSDAG, Inden Duitschen Eijksdag ondersteunde de Minister von Bismarok eene aanvraag om gelden voor laboratoriën tot het