is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 50, 15-04-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A dvertentlßn. De ondergeteekenden, lettende op het verhandelde inde bijeenkomst te Utrecht op 8 April 1.1, (te vinden in het verslag dier bijeenkomst in het Ph. W. van Zondag 15 April) hebben de eer Heeren ASSISTENTEN te Amsterdam uitte noodigen eene vergadering te beleggen en op die vergadering iemand te benoemen tot 5e lid der Commissie, belast met het opmaken der statuten voor het op te richten Pensioen- en Ondersteuningsfonds voor Apothekers-Assistenfen. Nauwkeurige opgave omtrent de gedane keuze wordt verwacht door den eerst ondergeteekende. P. Krüijsse. Jacobus Polak. P. L. Mabnbtte. P. J. YAN EIDIK ThIEME. *** Geboren HENRIETTE PETEONELLE, dochter van L. K. VAN DER HARST, Apoth. en J. E. VAN DER HARST—Hafkamp. Middelburg, 7 April 1877. Dr. G. Post, Apotheker, vraagt begin Mei een bevoegd BEDIENDE, INTERN, voor bepaalde uren daags. Groningen, 11 April 1877. Ben BEDIENDE gevraagd te Amsterdam, die accuraat kan recepteeren. Brieven franco Letter W., met opgaaf van het verlangd wordend salaris, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. een Apotheek te Amsterdam worden gevaagd 2 ASSISTENTEN, EXTERN. Salaris van 500 tot 700 gulden. Gegadigden vervoegen zich, liefst in persoon, bij den heer E. STARK, Govert Elinkstraat N°. 364. Aan hetzelfde adres wordt ter overname gevraagd een TOONBANK en FLESSCHENKAST. ■ft* Wordt gevraagd ineen Apotheek te Arnhem als eerste ASSISTENT een Apotheker of Hulp-Apolheker. Brieven franco, onder Letters P. P., aan de Boekhandelaars VAN EGMOND & HEUVELINK, te Arnhem. Men vraagt, tegen primo Mei of later, lEMAND die de bevoegdheid heeft voor de receptuur, EXTERN, tegen een honorarium van ƒ 500. Hiervoor genegen zijnde, gelieve zich onder Letters N. W. te adresseeren bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Hulp-Apotheker, voornemens zijne studie tot Apotheker te Amsterdam te voleinden, zoekt PLAATSING in eene Apotheek. Adres Letters J. W. F., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Hulp-Apotheker, tegen primo Juli drie maanden ter vrije beschikking hebbende, wenscht dien tijd DOOR TE BRENGEN, het liefst in eene Apotheek, waaraan tevens een laboratorium verbonden is. Adres franco, onder Letters E. N., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Door vertrek naar elders wordt TE KOOP aangeboden eene soliede APOTHEEK met Laboratorium en Gereedschappen, | desverkiezende dadelijk te aanvaarden, gelegen ineen der hoofdsteden van Zeeland. Reflecteerenden gelieven zich franco te adresseeren, onder de Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK! Inde aanzienlijke Gemeente Hoogezand, prov, Groningen, -wordt ter overname aangeboden : de reeds gedurende zestig jaren bestaande nette, florissante en volledige APOTHEEK van wijlen den Heer A. VISSCHEE. Spoedige opvolging is natuurlijk van groot belang. Nadere inlichtingen zijn dagelijks te bekomen bij den Heer G. VISSCHEE Azn., Houthandelaar te Hoogezand. Ter overneming aangeboden eene i!""®'’ MINERAAL \VTATER-MACEIENE Systeem Savaresse, zoo goed als nieuw, zeer geschikt voor eene nieuw op te rigteu zaak. Te bevragen onder Letter Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. HIRUDINES OFFICINALES. 100 stuks ƒ 8,50 van voortreffelijke kwaliteit; franco Coevorden, netto comptant. THEOD. SCHULTZ, Apotheker te Emhlichheim bij Coevorden. Flor. Clmmom. Vuig. Opt. 50 ft1, f £5.00, bij mindere hoeveelheid ƒ 0,60 per k°. SÜCCÜS RIBESIOR RÜBR. 30 ct. per flesch. | Bestellingen op nieuw BESSENNAT worden tegen billijken prijs aangenomen. Depothouders gevraagd voor Quina Laroche. Nijmegen. Wed. EVERTS & JONCKEES. AQUA OESTILLATA voldoende aan de eischen der Pharm. Neerl. Edit. altera w'ordt steeds afgeleverd a ƒ 3.7 5 per berii. flesch van plus minus 70 Liter (met inbegrip der bem. flesch) door N. VERWEET te Tiel. Franco Amsterdam of Rotterdam. H.H. Collega’s, die reeds gedestilleerd water ontvingen en het bedrag nog niet overmaakten, worden beleefdelijk verzocht zulks por postwissel te doen. WED*. G. A. EOOSEBÖOM IN MINERALE WATEREN. Amstel 140. Amsterdam.

H.H. Apothekers, Doctoren, Chirurgijns. Evenals voor eenige jaren geleden, is ook nu weder eene magnifique partij Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watermerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt en men weigert het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar het aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Riem 8000 Poederpapieren, waarvan 7500 gaaf en 500 met het watermerk er in. Wij hebben zooals gij wel kunt begrijpen een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant „in zijn maag” zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren het beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, fijne Poederpapieren van eene afmeting van 13.3 bij 10.3 Centimeters afstaan voor slechts f 3.75, terwijl wijde 500 die er overblijven, met het watermerk er in, moeten vernietigen. I33 Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan eene maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen er 9000 gaaf uit 1 Riem en blijft de prijs hetzelfde: ƒ 3.75 voor de 9000. GEBEOEDEES KOSÏEE, Leliegracht, Amsterdam. Naar buiten tegen Postwissel. r3r> BLOEDZUIGERS PUIK! Extra schoon, grijs soort, goed gespeend, hoegenaamd geen sterfte. Men kan op franco aanvrage de geheele maand April en Mei 6 stuks gratis als proef bekomen. Ondergeteekende kan met eede verklaren nooit zulk soort gehad te hebben. Elk kan in zijn eigen belang 100 stuks gelijk bestellen, omdat men geen sterfte heeft; aan zes stuks proef gratis zal men ineen oogopslag zulks kunnen zien. Wanneer men nu 35, 50 of 100 stuks wil bestellen op goed geloof van mijne verzekering, zend ik toch 6 stuks bij de 35, 6 stuks bij de 50, 6 stuks bij de 100 stuks gratis toe, dit is zoo goed als porto- en vrachtvergoeding. Prijs 100 stuks ƒ 4.50, 50 stuks ƒ 3.75, 25 stuks f 1.50, met doosje of potje 10 cents meer. C. AUGUST. Haarlemmerdijk N° 1, Amsterdam. D. B. CENTEN, te Amsterdam geeft uit: ALGEMEENE EN BIJZONDEEE EECEPTEERKUNST. (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers. In verband gebracht met de Pharmacop, Neerland. Edit. 11. Tweede druk. Prijs ƒ 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70.

HANDEL IN MEDICINALE LEVERTRAAN. P. VAN HEIJNSBERGEN. ZAANDAM, ZEEDIJK 278.

MILIICiRAII-BiLMSËIÏ. RECEPTEER-BALANSEN (allen voldoende aan de vereischten der Wet) worden door ons tot fabrieksprijzen afgeleverd. Magazijn van Apotheekbenoodigdheden. b o ’wmm -w m o- m. m» Recepteer-, Winkel- en Analytische BALANSEN, uit de fabriek van Becker’s Sons, voortdurend genoegzaam voorhanden, en worden tot fabrieksprijzen afgeleverd door Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN ROSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.