is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 2, 14-05-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIITISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4.50.

Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur te 'Nijmegen vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ I.—, elke regeHmeer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

8e Jaargang'.

ZONDAG U Mei 1871.

N°. 3.

Mededeelingen. Ingezonden stukken. Inde zitting der Tweede Kamer van 8 Mei heeft de heer Idzerda met betrekking tot de herziening der Pharmacopoea Neerlandica in overweging gegeven, om eene nieuwe niet bij de wet vast te stellen, met het oog op de noodzakelijke veranderingen, die zich door den vooruitgang der wetenschap doen kennen. Ook besprak hij de bevoegdheid van geneeskundigen tot het oprichten van eene tweede apotheek in eene plaats, waar geen apotheker gevestigd is en waar zij als geneeskundigen wel geneesmiddelen mogen verschaffen. Op het eerste punt (de Pharm.) heeft de Minister van Binnenlandsche zaken geantwoord, dat, wanneer meerdere leden van het gevoelen mochten zijn van den heer Idzerda, dat wettelijke regeling niet noodig is, dit de regeling bij besluit zou kunnen vergemakkelijken. Inde December-Vergadering van den Geneeskundigen Eaad voor Overijsel en Drenthe is door den inspecteur medegedeeld, dat de examens voor leerling-apotheker in dit jaar zullen plaats hebben te Meppel en te Middelburg, DROPPELEN. Unsere bis jetzt offlcinelle Tropfmethode ist von ganz erbarmlicher Natur. Hageb. Met levendige belangstelling zien alle Pharmaceuten in den lande én de verschijning van onze nieuwe Pharmacopoea, én de invoering van het grammengewicht tegemoet. Ik verheug mij van ganscher harte over al dat nieuws en dat goeds. Een Codex toch, ingericht naar de eischen, die men thans algemeen aan een zoodanig wetboek stelt, zoowel als de afschaffing van het oude Neurenberger medicinaal gewicht, dat onze Pharmacie isoleerde, waarlijk, het verdient ons aller sympathie. Tegenover deze loffelijke pogingen, waardoor onze positie in wetenschappelijken zin zeer zeker gebaat wordt, kan met alle recht van ons verlangd worden, dat wij zooveel mogelijk medewerken om onze practische Pharmacie meer en meer in overeenstemming te brengen met den strengen eisch der wetenschappelijke ervaring. En dan zijn er nog zaken te over die dringend voorziening en verbetering eischen. Wie zal de tot nu toe gebruikelijke, hoogst gebrekkige methode van geneesmiddelen in droppelvorm te dispenseeren, in bescherming durven nemen ? Zij toch is van bevoegde zijde al vaak afgezeurd en veroordeeld en wie

stemt mij niet toe, dat deze zeer primitieve manipulatie moet verbeterd worden? Immers al wat de uniformiteit in bet afleveren onzer geneesmiddelen kan bevorderen, verdient onze onverdeelde aandacht en zoo een van ons b. v. een dilatatio saleb aflevert met 20 gtt. vin. opii arom., die hij langs den hals zijner flesch afj droppelde en een ander diezelfde hoeveelheid langs de stop of uiteen flesch met dikker of dunner hals toevoegde, dan kan dat, al naar den aard, een verschil van zoo ongeveer een 20 oentigrm. maken. Dat mag niet zijn en kan niet voortduren. Wij moeten alle dezelfde uniforme wijze van droppelen volgen en dat kunnen wij immers. Ik heb de eer gehad deze mijne zienswijze mondeling onder de aandacht te brengen van de leden van liet Amsterdamsohe Departement der Maatschappij tot bevordering der Pharmacie en verheug mij daar belangstelling in deze materie gevonden te hebben. Ik noodigde mijne medeleden uit, het gewicht van 20 droppels vinum opii arom. en van acid. sulph. dil. P. n. gedroppeld op de bij hen gebruikelijke wijze nauwkeurig te bepalen en mede te deelen. Hetzelfde voorstel richt ik nu tot de lezers van dit weekblad en verzoek de welwillende medewerking vooral der jongere Pharmaceuten. Het gebruik vaneen goede analytische balans, welker gevoeligheid tot een milligrm. gaat, is bij deze bepaling noodzakelijk. Op die wijze zullen de cijfers kunnen aantoonen, hoezeer het noodig is, dat wij deze zaak ernstig ter harte nemen, terwijl ik, gesteund door de ervaring van velen zoo ik hoop, trachten wil de gewenschte uniformiteit in deze mogelijk en practiseh uitvoerbaar te maken. Amsterdam, 5 Mei 1871. W. Stoedeb. POEDER WEGER. Door Thein te Berlijn is een poederweger uitgevonden, bestemd om op eene gemakkelijke wijze gelegenheid te geven, de verdeelde poeders altijd af te wegen. Het werktuig bestaat uit eene gevoelige balans, waaraan zich aan de eene zijde eene gewone weegschaal, aan de andere zijde een hoornen bakje voor het opnemen en het uitstorten der poeders inde poederpapieren bevindt. De prijs van den poederweger wordt door Thein opgegeven van 2 Thaler 5 S.gr. tot 2 Thaler 25 S.gr. (van 4 tot 5 gulden). Hager beveelt dit werktuig zeer in het gebruik aan. Hij zegt, dat men daarmede bij eenige oefening binnen 3 minuten 16 poeders kan dispenseeren. In het volgend nommer geven wijde afbeelding en eene nadere omschrijving van dezen poederweger.