is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 2, 14-05-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vijf en twintigste Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie zal Dinsdag 27 Juni a.s. te Amsterdam gehouden worden. Onder de punten van beschrijving voor gemelde vergadering komt o. a. een voorstel voor met betrekking tot de Javakina. Eender Departementen, lettende op het rapport door den heer Moens van Java over de bruine Java-kina uitgebracht, waaruit blijkt, dat deze uiteen pharmaceutisch oogpunt beter voldeed dan de soorten, waarmede zij dooiden Heer Moens werd vergeleken, stelt voor, de aandacht der commissie, belast met de herziening der Pharmacopoea Neerlandica, voor zoover noodig, op dit rapport te vestigen en haar te verzoeken de Java-kina zoo mogelijk alsnog, als Nederlandsch-Indisch product, inde nieuwe Pharmacopoea Neerlandica op te nemen, of wel zich daaromtrent met een adres tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal te wenden, indien de Pharmacopoea ten tijde der Algemeene Vergadering reeds als wetsontwerp mocht zijn aangeboden, zonder dat de Java-kina daarin is opgenomen. Een ander Departement vestigt de aandacht op de maten voor pharmaceutisch gebruik bij het metrieke stelsel en, meenende dat het niet mogelijk is met het oog op de bepalingen inde wet op de maten, gewichten en weegwerktuigen, voor pharmaceutisch gebruik geschikte maten te doen vervaardigen of in gebruik te hebben, stelt het voor dat de Maatschappij eene commissie benoeme, belast om bij mondelinge samenspreking met Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken hare bezwaren ten deze kenbaar te maken en met bescheiden aandrang te verzoeken, dat dit onderwerp wettelijk worde geregeld. Wij zijn voornemens, ineen der volgende nommers de pharmaceutische maten nog eens in behandeling te nemen.

Inde Debating-Society Vooruitgang te Amsterdam zijn Woensdag 1.1. de volgende stellingen verdedigd: De Pharmacie is geene kunst, maar een wetenschap; De Pharmacie, om te worden, wat zij behoort te zijn, verdient aanmoediging der hooge regeering; Daarvoor is voornamelijk noodig een speciale leerstoel aan iedere Hoogeschool, aan ieder Athenaeum. 'uittreksels uit Binnen- en ÏSuiteniamlsche tijdschriften. Broomwaterstofzuur kan volgens Champion en Pelle zonder gevaar en in geconcentreerde oplossing verkregen worden door de werking van chloor op paraffine. De toestel bestaat uit 2 retorten, waarvan de eene de paraffine (smeltpunt 54 tot 55» C.j, de andere het broom bevat. De hals der broombevattende retort wordt verlengd door eene buis, die ineen rechten hoek gebogen is. Het eene been dezer buis sluit luchtdicht in de tubulus van de andere, paraffinehoudende, retort en reikt tot op haar bodem. De paraffine wordt in het zandbad tot 180° C., het broom in het waterbad tot 65° C. verhit. Eene U vormige buis met den hals der paraffinehoudende retort verbonden, is bestemd, eenige overgaande vreemde producten op te nemen. Eene daarop volgende bolhuis met eeuig water houdt het vrij ontwijkend broom terug en eene hierop volgende tweede U vormige buis, waarin zich vochtige stukken glas en phosphorus bevinden, brengt de laatste sporen broom in broomwaterstofzuur over. Komt het er niet op aan, om volkomen broomvrij

broomwaterstofzuur te verkrijgen, zoo kan men de bolbuis en de phosphorhoudende buis weglaten. Het broom werkt op paraffine op de volgende substitueerende wijze. Eene hoeveelheid broom neemt de plaats der waterstof inde paraffine in, terwijl een ander gedeelte broom zich met de verplaatste waterstof vereenigt en als broomwaterstofgas ontwijkt. Na eenigen tijd behoeft men de ontwikkeling van het broom niet verder voort te zetten, want de gebroomde paraffine wordt weder bij 180° C. ontleed en geeft het grootste gedeelte broom als broomwaterstof af. Het water, waarin men het broomwaterstofzuur opvangt, moet natuurlijk afgekoeld worden, en zelfs, wanneer de oplossing geconcentreerder begint te worden, met ijs.

Het aldus verkregen, bij 0° verzadigde, broomwaterstofzuur (2 HBr + H2O) beeft een specifiek gewicht van 1,78 en bevat ineen kubiek centimeter 1,46 gram broomwaterstof. Bij verhitting levert het een zuur, dat bij 126° C. regelmatig kookt, een spec. gewicht van 1,48 en eene samenstelling heeft, die overeenkomt met de formule: H Br + 5 H» O. Ook andere vaste koolwaterstoffen kunnen voor dit doel worden aangewend. De paraffine is echter het meest geschikt gebleken, omdat zij geen reuk heeft en eerst bij eene hooge temperatuur overdistilleert, terwijl de werking van het broom op paraffine het geregeldst geschiedt. Als belangrijk tegengift wordt op de kool, vooral de dierlijke kool, gewezen. Het is bekend, dat door middel de van kool, onderscheidene metaalzouten, zooals acetas plumbicus, sulphas cupricus, kwikzilver-, bismuthzouten aan water kunnen worden onttrokken. Yan deze eigenschap der kool wordt tot heden over het algemeen weinig gebruik gemaakt. Zij wordt slechts in enkele gevallen in scheikundige laboratoriën toegepast, om organische zelfstandigheden, zonder aanwending van zwavelwaterstof, van lood te bevrijden. Verder is het bekend, dat kool onderscheidene alcaloïden, bijv. strychnine, geheel uit hunne oplossingen opneemt. Hierop is zelfs eene methode gegrond, om bij vervalsching van bier met strychnine deze door middel van kool daaruit op te nemen, waarna de strychnine inde kool kan worden aangewezen. Eulenberg en Vohl hebben onlangs aangewezen, dat ook phosphorus door kool wordt opgenomen. Zij stellen daarom voor, de kool in vele gevallen als tegengift aan te wenden en wel in den pillenvorm. De kool geraakt op deze wijze met de geringste hoeveelheid water inde maag en bovendien houdt zich dierlijke kool met tragacanth tot eene pillenmassa gebracht, jarenlang goed, waardoor zij boven andere middelen de voorkeur verdient. Proeven op dieren hebben zeer gunstige resultaten opgeleverd. Ook wordt aanbevolen de kool in plaats van terpentijnolie in lucifersfabrieken te bezigen, om het nadeel der phosphordampen bij de arbeiders tegen te gaan, temeer, daar het gebleken is, dat terpentijnolie op sommige personen nadeelig werkt en vooral tot ondragelijke hoofdpijn aanleiding geeft. Volgens Marley is santonine oplosbaar in water, dat bicarbonas natricus bevat. Om deze oplossing te verkrijgen, lost men eerst 20 gram bicarbonas natricus in 3 oneen gedistilleerd water op, brengt deze oplossing tot koken en voegt er dan bij gedeelten 12 grein santonine bij. Binnen een half uur ongeveer is deze hoeveelheid opgelost. Pilulae italicae nigrae (zie N°. 39 van den 7den Jaargang) worden bereid uit gelijke deelen sulphas ferrosus exsiccatus en aloë. De bereiding dezer pillen geschiedt