is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 2, 14-05-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het universeel middel tegen rheumatUme van Janke, a ƒ 1,80 de hectogram, is een mengsel van raapolie, petroleum, terpentijnolie en jeneverbesolie. Advertentlën. APOTHEKERS. Een APOTHEKER als PROVISOR werkzaam, zoekt PLAATSVERANDERING, bij voorkeur EXTERN. Brieven franco, onder N°. 313, bij den Boekhandelaar A. W. BRUNA, te Haarlem. APOTHEEK Door deze hebben de ondergeteekenden de eer HH. DOCTOREN en APOTHEKERS opmerkzaam te maken op hunne moderne ETIKETTEN met gedrukte namen voor Apotheken. Dezelve zijn in DIVERSE SOORTEN, benevens in ZES VERSCHILLENDE GROOTTEN voorradig, van af ƒ 3,50 tot ƒ 10 per honderd stuks, groot of klein, en kunnen ten allen tijde hij bekomen worden. Verder zijn bij hen te bekomen alle soorten van Doozen, Signaturen, Poeder-Enveloppes, Boussons en alle verdere zaken voor de Apotheek benoodigd. TRESLING & COMP. Singel O. 364. Amsterdam. Aanvragen om MONSTERS moeten franco geschieden. ~ APO tlTe^k Ineen drukke zaak met commissiewerk te Rotterdam, verlangt men zoo spoedig mogelijk tegen een goed honorarium, EXTERN, een actief BEDIENDE. Adres franco, Letters A. D., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APO TH EEK. Een bekwaam RECEPTARIUS, 24 jaren oud, ruim 6 jaren in deze betrekking werkzaam, BIEDT ZICH AAN. Adres franco, Letters M. M., bij de Boekhandel. GEBROEDERS HENDRIKSEN, te Rotterdam. PIOTI S O B. Men verlangt met I°. Juli e. k. een geëxamineerd en ongehuwd PROVISOR, van goede getuigschriften voorzien, hij eene Apothekers-Weduwe, in eene der voornaamste steden in Overijssel. Inclineerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven, inhoudende opgave van het verlangde salaris, waarbij vrije kost en inwoning, onder Letter A., bij den Boekhandelaar I. M. J. VAN NES, te Kampen. Een geëxamineerd LEERLING-APOTHEKER wenscht dadelijk EXTERNE GEPLAATST te worden, in eene groote plaats. Brieven franco, Letter H., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Medicinae Doctor op een dorp in Zuid-Holland, verlangt een bevoegd PERSOON van den P. 0., van bewijzen van goed gedrag en geschiktheid voorzien, om zijn Apotheek waar te nemen, tegen een goed salaris. Adres liefst in persoon of anders per gefrankeerden brief, onder Letter L., aan het hulp-postkantoor te Giessendam. jSflK** In eene soliede APOTHEEK te Nijmegen is omstreeks half Juli e. k., ter verdere opleiding voor de examens EENE PLAATS OPEN voor een jong mensch, P. 0., het recepteren kundig. Adres franco, onder Letters A. 8., aan den Boekhandelaar H. C. A. THIEME, te Nijmegen,

Een jong mensch, geruimen tijd werkzaam geweest zijnde in het vak van Chemicaliën en Droogerijën, zoekt tegen Augustus e. k. eene BETREKKING ineen dergelijken groothandel, hetzij als REIZIGER, of om zich belast te zien met het COMMISSIEWERK. Adres franco, Letter R., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Amsterdam, waar men geene huspractijk heeft, vraagt men een BEDIENDE, die gunstige getuigschriften kan overleggen. Adres, onder franco brieven, Letters A. Z., bij den Heer J. D. SYBRANDL Boekhandel, te Amsterdam. Tegen primo Augustus wordt te Rotterdam een PROVISOR van de P. G. gevraagd. Brieven franco, Letter Y. T., aan het advertentiebureau van NIJGH & VAN DITMAR, te Rotterdam. Een bij de nieuwe Wet geëxamineerd Apotheker, zag zich tegen Augustus a.s. gaarne geplaatst als PROVISOR. Brieven franco, Letters P. P., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. BEDIENDE EXTERN. Ineen en gros zaak van Chemicaliën en Droogerijën verlangt men tegen Augustus een BEDIENDE, P. G., middelbare leeftijd. Franco Brieven, onder Letters P. G., adres den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. j. i- iiimi & e». Magazijn van MEDICIJNGLAS, Chemische, Pharmaceutische APPARATEN en ÜTENSILIÉN, berigten de ontvangst van Porseleinen KRANEN, zeer geschikt voor Chemisch gebruik. Amsterdam, Geldersche Kade, M 91 en 92. Pharmaceutlscli Decimaal-gewigt, Gram eti onderdeden uitmuntend afgewerkt en gejusteerd in Mahonijhouten Etui a ƒ 3, (vroeger abusievelijk ƒ 5 gezet) met guarantie, levert op franco aanvraag M. H. REMKES, Kunst-Glasblazer en Instrumentmaker, Vrouwjuttenstraat te Utrecht. \* Bij BLUSSÉ & VAN BRAAM, te Dordrecht, is ter perse; De tweede vermeerderde en verbeterde druk van het BEKNOPT LiHKlßniMlll, volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap, DOOR H. E, Roscoë. Bewerkt naar de derde Duitsche uitgave van CARL SCHORLEMMER, DOOR Dr. H. J. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Leeraar inde Scheikunde en Natuurlijke Historie aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht. 2 deelen post 8° formaat. Dit werkje, op de meeste Inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs ingevoerd, is inden tijd van twee jaren zoo ver uitverkocht, dat een nieuwe oplage noodzakelijk geworden is. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.