is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 4, 28-05-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACELTISCÏI WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhan delaar D, B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang franco per post, / 4.50.

Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur te Nijmegen v.óór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ I.—, elke regel meer 15 ets.,' en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

8e Jaargang’.

ZONDAG 28 Mei 1871.

N°. W.

Mededeelingen. Ingezonden stukken. Op 8 Juni a.s. zullen alhier de examina aanvangen van de Adsraranten, dingende naar een plaatsing als student voor den Militair-Pharmaceutischen dienst. HET VULLEN VAN ELESSCHEN. Ingevolge het springen van 6 ballons zwavelzuur tijdens het vervoer van het stationsgebouw te Berlijn, maakt Hager opmerkzaam, dat de schuld van dergelijke ongelukken in 100 gevallen 99 maal aan den verzender of liever aan het vullen der flesschen moet worden toegeschreven, omdat daarbij geen acht is geslagen op de uitzetting, die de vloeistoffen door warmte ondergaan. Is deze uitzetting bij wijngeest en aether zeer aanmerkelijk (1000 C. C. wijngeest van 10° C. worden 1012 C. C. bij 20° C., 1000 C. G. aether van 10° C. worden 1015 C. C. bij 20° C.), ook zwavelzuur zet zich genoegzaam uit, om tot het springen der flesschen aanleiding te geven. 1000 C. C. Engelsch zwavelzuur van 10° C, zijn bij 20° C tot een omvang van 1009 C. C. uitgezet. Een ballon met 30 liters van 10° C. gevuld, zou dus bij eene verwarming tot 200 c. eene vrije ruimte van 270 C. C. moeten hebben. Salpeterzuur zet zich nog meer, zoutzuur iets minder uit. Dewijl al deze vloeistoffen weinig samendrukbaar zijn, zoo zullen zij, indien zij geene ruimte vinden in evenredigheid met hare uitzetting, de wanden van de flesoh uiteen drukken. Bovendien moet acht gegeven worden op de uitzetting der lucht, die zich inde met vloeistof niet gevulde ruimte bevindt. De lucht is wel is waar beter samendrukbaar, maar indien zij tot haar half volumen is samengeperst, kan het niet missen of eene niet sterke flesch springt uiteen. Eene ballon met 30 liter zwavelzuur van 10° C. gevuld, moet niet slechts eene ledfee ruimte van 270 C. C. voor de uitzetting van het zwavelzuur hebben, maar ook met het oog op de daarin voorhanden lucht nog eene ruimte van 405 C. C., dus in het geheel 675 C. 0. ter beschikking hebben. Indien derhalve met gevulde glazen ballons,//voor rekening des ontvangers” verzonden, een ongeluk gebeurt, moet onderzoek gedaan worden, hoe de vulling is geschied. Zijnde ballons met zuur in Januari of Februari gevuld en heeft de verzending inden zomer plaats gehad, dan zal het verschil in temperatuur wel 10 tot 15 a 20 C. kunnen bedragen. Deskundigen zijn, volgens Hager, best m staat uit de glasscherven te beoordeelen of zij door uitwendige stooting dan wel door inwendige drukking zijn verbrijzeld.

Hager meent tevens deze gelegenheid te baat om aanmerking te maken op eene fout van sommige receptarii, namelijk dat zij de medicijnflesschen tot aan de kurk vullen. Hij zegt apothekers te kennen, die daarop zoodanig gesteld zijn, dat zij hunne bedienden vporschrijven, de mixturen slechts in geheel gevulde flesschen te dispenseeren en, wanneer het niet goed uitkomt, iets van de mixtuur terug te laten of water bij te voegen, om eene totale vulling te verkrijgen. Mijnheer de redacteur ! Naar aanleiding van het verzoek, door den heer Stoeder in N°. 2 van uw Weekblad, voornaamlijk aan de jongere Pharmaceuten gericht, ben ik zoo vrij u te verzoeken onderstaande opgave in uw blad op te nemen. Ik heb mij alleen bij de twee, door den heer Stoeder opgegeven vloeistoffen bepaald. Bij nauwkeurige weging bedroeg het gewicht van 20 droppels Vin. opii aromat. langs den hals van ’t fleschje gedroppeld 0,9027 grm. » « « i, stop „ „ „ 1,0192 „ Acid. sulph. dil. Ph.N. „ hals „ „ „ 2,0132 „ ii n ii ii ii stop „ „ „ 1,8511 „ Arnhem, Herman van Gelder, 21 Mei 1871. Hulp-Apotheker. Het Bestuur der Sectie van Natuurwetenschappen van het Genootschap lot bevordering van natuur-, genees- en heelkunde te Amsterdam, heeft eene circulaire gericht aan personen, die aan inrichtingen voor onderwijs verbonden zijn, aan partikulieren, die over middelen tot onderzoek beschikken kunnen, verder aan fabrikanten, industrieelen enz. om wetenschappelijke bijdragen aan te vragen voor het Maandblad, hetwelk door deze sectie wordt uitgegeven. Elke bijdrage op het gebied der natuurwetenschappen, waarvan alle vakken inde sectie meer of min vertegenwoordigd zijn, is welkom. Oorspronkelijkheid der bijdragen en uitsluiting van alle eenvoudige referaten, blijft daarbij echter een eisoh, waaraan sterk wordt vastgehouden. Het Maandblad is meer bepaald bestemd voor alle kleinere onderzoekingen, voor loopige mededeelingen, op zich zelf staande feiten, numerische bepalingen en waarnemingen, die voor de wetenschap van eenig belang zijn of kunnen worden. Snelle mededeeling en verspreiding is daarbij het hoofddoel, waaruit als van zelf volgt, dat de opneming eener bijdrage in het Maandblad, in verkorten of voorloopigen vorm, geenszins eene publicatie op andere wijze buitensluit. Daar zeer zeker pharmaceuten behooren tot personen, //die over middelen tot onderzoek te beschikken