is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 5, 04-06-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhan- I delaar D, B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, 5 franco per post, ƒ 4.50. |

Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur te Nijmegen vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën; van 1 tot 6 regels ƒl. , elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

8e Jaargang-,

ZONDAG 4 Juni 1871.

S°. 5.

Ilccledeclingen. Ingezonden stukken. De Minister van Staat en Binnenlandsche zaken: gelet op art. 14 der Wet van 1 Juni 1865 [StaatsbladN°. 59) heeft bekend gemaakt, dat inden loop der maand Juli e.k. gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen der examens, bedoeld in art. 7 dier Wet, ter verkrijging van acten van bevoegdheid als leerling-apotheker (apothekersbediende). Zij zullen worden afgenomen te Middelburg en te Meppel. Zij, die tot die examens wenschen te worden toegelaten, onverschillig waar zij metterwoon gevestigd zijn, worden uitgenoodigd daarvan vóór 35 Juni e.k. schriftelijk opgave te doen aan den Inspec- voor het Geneeskundig Staatstoezicht, voor die provincie, waarin de plaats gelegen is, waar zij het examen wenschen af te leggen. Zij, die te Middelburg wensohen geëxamineerd te worden, behooren zich te wenden tot den Inspecteur voor het Geneeskundig Staatstoezicht voor Zeeland, Dr. A. A. Fokker te Middelburg, en zij die Meppel verkiezen, tot den Inspecteur voor Overijsel en Drenthe, Dr. D. Lubach ie Kampen. CIRCULAIRE BETREFFENDE HET METRIEK GEWICHT IN DE GENEESKUNST, Een welwillende hand zond ons onderstaande circulaire van het Amsterdamsche departement der Pharmacie ter inzage. Wij achten den inhoud zoo belangrijk, practisch en nuttig, niet alleen voor Amsterdam maar ook voor alle geneeskunstoefenaren en pharmaoeuten in ons vaderland, dat wij ons haasten het stuk, al is het ook wat uitgebreid, onder de oogen onzer lezers te brengen. In bijna alle opzichten zijn wij het met de opstellers eens, zooals den getrouwen lezers van ons weekblad blijken kan, wanneer zij daarmede vergelijken, wat wij vroeger ineen tal van nommers over dit onderwerp schreven. Er is slechts één punt, waarin wij bezwaar zien, namelijk inde schrijfwijze grm. voor gram en Mg. voor milligram. Wij zouden het hoogst wenschelijk achten, indien de geneesheei'en de weinig meerdere moeite namen voor het latiinsche woord //gramma,” zooals het op de recepten behoort, te schrijven gramm. (om alle mogelijkheid van de zoo terecht gevreesde verwisseling met het grein {gr. of gran.] weg te nemen) en voor het woord //milligramma” de schrijfwijze milligr. te bezigen. In het door ons aangekondigd werkje: //Over aioemeene en bijzondere recepteerkunst,” dat binnen zeer korten tijd in het licht verschijnt, zal men zich van de doelmatigheid dezer methode kunnen overtuigen, % Aan Heeren Genees- en Heelkundigen, te Amsterdam. De invoering van het metriek gewicht inde geneeskunst, ter vervanging van het tot dus verre gebruikte medicinale gewicht, levert en voor geneeskundigen en voor apothekers moeilijkheden op, welke in het algemeen belang zooveel mogelijk dienen opgeheven te worden. Het

was dus niet te verwonderen, dat dit onderwerp zoowel vaneen geneeskundig als vaneen pharmaceutisch standpunt inden laatsten tijd herhaaldelijk in verschillende tijdschriften besproken werd, waardoor inderdaad reeds i veel is bijgedragen, om de invoering van het grammen-I gewicht voor de geneeskundigen gemakkelijker te maken, j Ofschoon de wettelijke invoering van het metriek gewicht, aanvankelijk vastgesteld, op 1 Mei 1871, bij Koninklijk besluit van 5 Maart 1.1. tot 1 Januari 1873 is verdaagd, heeft de ondervinding echter geleerd dat reeds sinds geruimen tijd vele genees- en heelkundigen te dezer stede zich, bij het schrijven hunner recepten, van het decimale stelsel bedienen. Deze nieuwe vorm van voorschrijven mocht voor de apothekers en de personen welke hun bij de receptuur behulpzaam zijn, vooral wegens gemis aan wettelijk grammengewicht, eenige moeilijkheid opleveren, doch dit ongerief wordt ruimschoots vergoed dopr de gelegenheid, welke zich zoodoende voordoet, om zich allengs met de reductie van het nieuwe in het oude gfvichtsstelsel en omgekeerd, meer vertrouwd te maken. De methoden door de geneeskundigen gevolgd om geneesmiddelen in decimale gewichtshoeveelhedeu voor te schrijven, loopen evenwel zeer uiteen. Op zich zelf beschouwd, zijn deze methoden, wel is waar behoudens enkele uitzonderingen, niet in strijd met de regelen van het metriek systeem, doch het valt niet te ontkennen dat deze veelheid van vormen, bij drukke receptuur, al licht aanleiding zou kunnen geven tot gevaarlijke vergissingen. De wenschelijkheid, dat de geneeskundigen die in grammengewicht voorschrijven, zich zoo veel mogelijk aan eene en dezelfde methode zouden houden om de bedoelde gewichtshoeveelheid aan te duiden, werd derhalve door de apothekers te dezer stede hoe langer zoo meer ingezien. In verband hiermede, werd inde in Maart j.l. gehouden vergadering van het Amsterdamsche Departement der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, dooreen der leden het voorstel gedaan, om een adres in dien geest aan de genees- en heelkundigen alhier te richten, welk voorstel algemeen bijval vond. Aan eene Commissie van vijf leden de H.H. Swartwout, Dr. P. Ankersmit, J. F, Suyver, Jacobus Polak en Dr. D. J. Coster, werd nu de taak opgedragen, om het departement voor te lichten omtrent de methode, welke uiteen praktisch oogpunt de meeste aanbeveling verdiende, om decimale gewiohtshoeveelheden van geneesmiddelen voor te schrijven. Het departement neemt de vrijheid U, na de voorafgegane toelichtingen en beschouwingen, met den inhoud van het door hare Commissie uitgebrachte rapport, waaraan het zijne goedkeuring heeft geschonken, bekend te maken. De Commissie achtte het in het belang der haar opgedragene taak inde eerste plaats noódig, om zich op de hoogte te stellen van de methoden en gebruiken, welke te dien opzichte gevolgd worden in die landen, waar het metriek systeem reeds langer of kortoren tijd is ingevoerd. Verschillende meest nieuwere zoowel Fransche, Duitsche als Belgische werken, welke over dit onderwerp eenig licht konden verspreiden, werden door haar geraadpleegd, doch